KM ของ พอช.

KM ของ พอช.

        พอช. คือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (www.codi.or.th)  เป็นองค์กรที่น่าภาคภูมิใจของประเทศไทย   เป็นนวัตกรรมของสังคมไทยที่เดียวที่มีการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐที่ทำงานอย่างอิสระ (พอสมควร) ในการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน   คือส่งเสริมความเป็นตัวของตัวเองของชุมชน   ส่งเสริมการพัฒนาจากฐานราก

         วันที่ 14 - 15 ม.ค.49   สคส. เราไปให้ความร่วมมือจัดกระบวนการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของ พอช.   โดยมีผู้บริหารและกรรมการนโยบายเข้าร่วมประชุม 30 คน   ทาง สคส. มี ดร. ประพนธ์,  อ้อมและผม ไปเป็นวิทยากร   อ้อมคงจะเล่ารายละเอียดของการสัมมนา ผมจะให้ความเห็นเรื่อง KM ของ พอช.   เพราะว่าที่ประชุมมีมติให้นำ KM ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร   และพัฒนางานของ พอช.

1. พอช. ควรใช้ KM อย่างน้อยใน 2 บริบท   คือ KM เพื่อพัฒนาการจัดการและเรียนรู้ภายในสำนักงาน   กับ KM เพื่อพัฒนางานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - KM เพื่อพัฒนาการจัดการและการเรียนรู้ภายในสำนักงาน   มีพนักงานของ พอช. เป็น "คุณกิจ"
 - KM เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   มีผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็น "คุณกิจ" และเจ้าหน้าที่ของ พอช. เป็น "คุณอำนวย"

2. มองอีกมุมหนึ่ง
 - KM ในสำนักงาน พอช.   มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดการเรียนรู้ขององค์กร (Organization Learning),  การเรียนรู้ของกลุ่ม (Team Learning),  และการเรียนรู้ของบุคคล (Individual Learning)   ซึ่งก็คือจะมีผลให้ พอช. เป็น LO นั่นเอง
 - KM ในชุมชน   มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเครื่องมือให้ชุมชนเป็น "ชุมชนเรียนรู้"   มีการเรียนรู้ของชุมชน   โดยนัยนี้ พอช. อาจพิจารณาว่าภารกิจหลักของ พอช. คือการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชน

3. พอช. ควรจัดทีมแกนนำด้าน KM ขึ้น   จัดอย่างไร   ทีมแกนนำควรประกอบด้วยใครบ้าง   ทำงานอย่างไร   อ่านได้จากหนังสือ "การจัดการความรู้  ฉบับนักปฏิบัติ"  บทที่ 3

4. ผู้บริหารแต่ละท่านที่มาเข้าสัมมนา   ควรกลับไปเริ่มใช้วิธีประชุมแบบ storytelling   โดยให้ลูกน้องมาเล่าเรื่อง "ความสำเร็จจิ๋ว" สู่กันฟัง   เน้นที่วิธีคิด   และวิธีปฏิบัติจนบรรลุความสำเร็จนั้นและอย่าลืมบันทึก "ขุมความรู้" ที่เป็นความรู้ปฏิบัตินี้ไว้ด้วย

5. ถ้าจะเขียนเล่า "ความสำเร็จเล็ก ๆ" ลงบล็อก   และแกนนำจัดรางวัลประจำเดือนให้   ก็จะครึกครื้น  ทำให้การทำงานเกิดความสนุกสนาน

6. ผมหวังว่าภายในไม่เกิน 1 เดือน   ผมจะได้มีโอกาสคุยกับทีมแกนนำ KM ของ พอช.   อ้อมจะเป็นผู้ประสานงานฝ่าย สคส. นะครับ

วิจารณ์  พานิช
 15 ม.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

naigod
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  ที่ให้ความกรุณาเข้าร่วมกับ ชุมชน: ศูนย์รวมความรู้องค์กรพัฒนาเอกชน