การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดตากเพื่อยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก

เป็นงานวิจัยขณะศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ที่พิษณุโลก โดยเป็นงานที่ทำกัน 5 คน ที่มีความหลากหลายในประสบการณ์อย่างมาก มี รศ. ดร. พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          เป็นงานวิจัยขณะศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ที่พิษณุโลก โดยเป็นงานที่ทำกัน 5 คน ที่มีความหลากหลายในประสบการณ์อย่างมาก มี รศ. ดร. พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่องวิจัย                การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดตากเพื่อยกระดับเป็น
                                เมืองท่องเที่ยวหลัก
คณะผู้วิจัย                นายพิเชฐ               บัญญัติ
                                นายไพบูลย์            บุญอินทร์

                 ร.ท.ราเชนทร์     ทัพภวิมล
                 นายชาติชาย      เตชกานนท์

                                   นายอำพล               ฉัตรไชยาฤกษ์

ชื่อปริญญา                รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีการศึกษา                 พ.ศ. 2547
 


                การศึกษาวิจัยเรื่อง  การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก   เพื่อยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก เป็นการวิจัยเชิงพรรณณา(Descriptive research) ระเบียบวิธีการวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ   โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก  และการวิจัยเชิงสำรวจจากการสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตาก        ร่วมกับการวิจัยจากเอกสารและการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ        การวิเคราะห์ข้อมูลเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตรรกตามหลักเหตุและผลที่ได้จากการสัมภาษณ์    การสังเกตการณ์ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักและแบบสอบถาม โดยใช้สถิติร้อยละ  มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและแหลงท่องเที่ยวของจังหวัดตาก    ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดตากเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักและประเมินปัจจัยดังกล่าว
                ผลการศึกษาพบว่า      จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นและความหลากหลายในด้านแหล่งท่องเที่ยว     โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน  แต่จังหวัดตากกลับเป็นที่รู้จักน้อยจากนักท่องเที่ยวเนื่องจากการบริหารจัดการที่ขาดบูรณาการในภาพรวมทั้งภาครัฐและเอกชน     สิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อการรับนักท่องเที่ยว โครงสร้างขั้นพื้นฐานในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญๆซึ่งอยู่ห่างไกลยังไม่ดีพอ  การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่องเพียงพอ    ท้องถิ่นและประชาชนยังมีความเข้าใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวน้อย มองแต่ด้านรายได้เป็นตัวเงินอย่างเดียว   ขาดความรู้จักและเข้าใจในคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่น  จากการประเมินปัจจัยด้านศักยภาพทางการท่องเที่ยวจะพบว่าการยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักยังห่างไกลแต่สามารถก้าวไปถึงได้เพราะ    ในด้านแหล่งท่องเที่ยวสามารถที่จะพัฒนาได้ดีและมีจุดเด่นแต่ทางด้านจำนวนนักท่องเที่ยว    รายได้ทางการท่องเที่ยวยังต้องมีการพัฒนาอีกมากจึงจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้มากขึ้น
                ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อช่วยผลักดันให้ยกระดับจังหวัดตากเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก มีดังนี้
                ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย       ควรทำการศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในจังหวัดเพื่อพิจารณาว่าควรจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนบ้างจึงจะคุ้มค่าและขายได้     ไม่ควรมุ่งขายสินค้าเดิมๆที่มีอยู่ในประเทศแล้วทุ่มงบประมาณสนับสนุนแต่ที่นั้นๆ  จนทำให้แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดและติดตลาดได้ยาก
                ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ  ศึกษาประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม ตำนาน เพื่อนำมาทำเป็นเรื่องราวเล่าสู่นักท่องเที่ยว(Story Telling)   จัดให้มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมอย่างถูกต้องสนับสนุนให้ครูอาจารย์ในพื้นที่มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น   ชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่น  มีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย    มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันในทุกภาคส่วน  มีคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตากที่มีการการบูรณาการเป็นทีมไตรภาคีประกอบด้วยตัวแทนจากภาคธุรกิจเอกชน       ภาคราชการส่วนภูมิภาคและภาคราชการส่วนท้องถิ่น   ควรมีการจัดทำประชาคมด้านการท่องเที่ยว  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมาร่วมเป็นพี่เลี้ยงด้วย       จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองตากขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมและนำเสนอความเป็นมาในอดีต ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับเมืองตากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน     จัดระบบเครือข่ายบริการสิ่งอำนวยความสะดวกของนักท่องเที่ยว
                ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีการกำหนดประเภทแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งมีการพัฒนาแบบเน้นคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าด้านปริมาณและการเลือกแหล่งที่จะพัฒนาควรมีการศึกษาผลกระทบ ความต้องการตลาดการท่องเที่ยว     สร้างจุดพักรถมาตรฐานทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อบริการและดูเวลาของนักท่องเที่ยว   โดยจุดพักรถนี้ต้องประกอบด้วย  ห้องน้ำ    ร้านขายของสะดวกซื้อ ซุ้มขายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ     รวมไปถึงส่วนส่งเสริมแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดตาก
                ข้อเสนอแนะรูปแบบการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมการท่องเที่ยว   การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสนใจ    รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ  จัดกิจกรรมหรือเทศกาลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำเดือนให้ครบ 12 เดือน

ประวัติผู้วิจัย
 
ชื่อชื่อสกุล                                        นายพิเชฐ  บัญญัติ
วัน เดือน ปีเกิด                                     4 มีนาคม 2512
ประวัติการศึกษา                 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                                                รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                                                นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                                สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                                วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภา
                                                อนุมัติบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แพทยสภา
                                                อนุมัติบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวแพทยสภา
ตำแหน่ง                                                นายแพทย์ระดับ 8 ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั่วไป
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก
สถานที่ทำงานปัจจุบัน             โรงพยาบาลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
 
 
ชื่อชื่อสกุล                                        นายไพบูลย์   บุญอินทร์
วัน เดือน ปีเกิด                                     16 มิถุนายน  2502
ประวัติการศึกษา                 ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                                รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่ง                                    อาจารย์ 2  ระดับ 7
สถานที่ทำงานปัจจุบัน                  โรงเรียนเทศบาล 1 (กิตติขจร) เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือง
                                                                จังหวัดตาก                                       
 
 
 
 
 
ชื่อชื่อสกุล                                        ร้อยโท ราเชนทร์ ทัพภวิมล
วัน เดือน ปีเกิด                             30 มีนาคม 2497
ประวัติการศึกษา                         นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลับรามคำแหง
                                                เนติบัณฑิตไทย
ตำแหน่ง                                    อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานอัยการเขต 6  
                                                รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว                                               จังหวัดพิษณุโลก
สถานที่ทำงานปัจจุบัน             สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
 
 
ชื่อชื่อสกุล                                        นายชาติชาย   เตชกานนท์
วัน เดือน ปีเกิด                                     11 ตุลาคม  2497
ประวัติการศึกษา                 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
                                                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่ง                                    เจ้าของ, รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก 
สถานที่ทำงานปัจจุบัน                  ร้านฟ้าฟ้าเบเกอรี่
                                                7 ถนนจอมพล ตำบลหนองหลวง  อำเภอเมือง จังหวัดตาก
 
 
ชื่อชื่อสกุล                                        นายอำพล   ฉัตรไชยาฤกษ์
วัน เดือน ปีเกิด                                     21  สิงหาคม  2498
ประวัติการศึกษา                 ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การจัดการ)
                                                สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่ง                                    เจ้าของผู้จัดการ, เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก
สถานที่ทำงานปัจจุบัน                  ห้างอัญมณีฮั่วเฮงตึ๊ง
                                                                559  .ตากสิน  ตำบลหนองหลวง  อำเภอเมือง จังหวัดตาก
                                                                โทร.  055 – 511263, 512179

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย

หมายเลขบันทึก: 12305, เขียน: 15 Jan 2006 @ 19:59 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 14:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)