รัฐธรรมนูญที่ขาดสิทธิเสรีภาพ

อรรถวุฒิ
รัฐธรรมนูญ สยามประเทศ
คุยกันพาเพลิน

                สวัสดีท่านผู้อ่าน Sunday-weekly มิได้นำบทความดี ๆ มาฝากท่านผู้อ่านหลายวัน ต้องขอโทษ ณ ที่นี้ด้วย อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2550 ได้ผ่านไปแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่มีมติว่ารับร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 ตัว Sunday – weekly หวังว่าประเทศจะเดินต่อไปได้ในอนาคต


 

รัฐธรรมนูญที่ขาดสิทธิเสรีภาพ

เรามักเรียนรู้มาอย่างทุกเมื่อเชื่อวันว่า รัฐธรรมนูญ คือกฎหมายสูงสุดในการปกครองสยามประเทศ การยอมรับว่าเป็นเช่นก็คงไม่ผิด แต่ประการที่สำคัญ ภายใต้ความคิดความเชื่อเช่นนี้ได้ทำให้สังคมบางสังคมถูกบดบังสิทธิเสรีภาพไป ดังนั้นการบดบังสิทธิเสรีภาพของสังคมจะดำรงอยู่หากสังคมยังอยู่ภายใต้ความคิดเช่นนี้  ฉะนั้นคำถามที่ตั้งในบทความนี้ คือ “ทำมไมรัฐธรรมนูญ จึงบดบังสิทธิเสรีภาพ”

การตั้งคำถามในประเด็นข้างต้นคงเป็นประเด็นที่น่าครุ่นคิดเป็นอย่างมาก เพราะเรามักมีคำตอบในใจเสมอว่ารัฐธรรมนูญ เปรียบเสมือดั่งตัวแทนของสิทธิเสรีภาพ เป็นเสมือนการเมืองบนเส้นทางของประชาธิปไตย ฉะนั้นหากประเทศใดประเทศหนึ่งมีรัฐธรรมนูญ ประเทศนั้นมักถูกยอมรับว่ามีสิทธิเสรีภาพ  เช่น สยามประเทศ ครั้งเมื่อกลุ่มชนชั้นนำพยายามบอกกับสังคมในครั้งที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ว่า หากสยามประเทศมีรัฐธรรมนูญ สยามประเทศนั้นจะเป็นประชาธิปไตย ความเป็นประชาธิปไตยก็ถูกขยายความอีกคือการให้สิทธิเสรีภาพ แต่ประเด็นนั้นมิสำคัญเท่ากับว่าภาพของรัฐธรรมนูญคือภาพการมีสิทธิเสรีภาพ

ภาพความรู้สึกนึกคิดของเสรีภาพจึงฝั่งแน้นอยู่กับการมีรัฐธธรรมนูญ ฉะนั้นแล้วภายใต้การยอมรับให้มีรัฐธรรมนูญ ก็เป็นการยอมรับโลกทัศน์อันหนึ่งที่ว่า หากมีการสร้างรัฐธรรมนูญขึ้น ประเทศนั้นก็จะเป็นประชาธิปไตย ประเทศนั้นจะเป็นประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพ ฉะนั้นแล้วการสร้างรัฐธรรมนูญจึงต้องหยิบยกเรื่องราวของ การให้สิทธิเสรีภาพไว้เป็นประเด็นหลักเสมอ ๆ  เช่น การให้สิทธิเสรีความเป็นประชากรของประเทศนั้น  การให้สิทธิเสรีภาพการคิดการเขียน การเผยแพร่ การให้สิทธิเสรีภาพประชาชนในการควบคุมการทำงานของฝ่ายการเมือง ( ที่ดูจะล้มเหลวในสยามประเทศ ) การกล่าวถึงสิทธิเสรีในรัฐธรรมนูญจึงดูเหมือนว่าได้ให้สิทธิเสรีภาพมากมายเหลือเกิน และก็ดูเสมือนว่าหากไม่มีรัฐธรรมนูญแล้วสิทธิเสรีภาพดังกล่าวนั้นจะไม่มีไปเสียเลย  

แต่แท้ที่จริงแล้ว การมีสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัตินั้นเป็นสิทธิเสรีภาพพื้นฐานจริง ๆ ที่ต้องมีอยู่แล้วในการจะสถาปนารัฐหรือประเทศขึ้นมา  เช่นหากคุณอยู่ในประเทศนั้นนานคุณก็ควรที่จะด้รับการขึ้นชื่อว่าเป็นประชากรประเทศนั้น หรือ ในทางการปกครองการมีผู้ปกครองประเทศไม่ดีประชาชนในประเทศก็จะทำการขับไล่เอง จะขับไล่ด้วยวิธีการไหนก็ขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมของประเทศนั้น ๆ ดังนั้นแล้วในประเทศที่ไม่มีรัฐธรรมนูญก็มิได้แปลว่าประเทศนั้นจะไม่มีสิทธิเสรีภาพ

เสรีภาพในการไม่มีรัฐธรรมนูญคืออะไร คือสิทธิเสรีภาพในการดูแลจัดสรรทรัพยากรในชุมชนของตนเอง ซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพที่มีอยู่แล้วในชุมชนอดีตแต่เก่าก่อนของสยามประเทศ การมีสิทธิเสรีในการจัดสรรทรัพยากรคือ การสร้างกฎของชุมชนที่สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ เช่น พื้นที่ตรงไหนสามารถใช้เพื่อการทำเกษตรกรรม พื้นที่ตรงไหนเหมาะสำหรับกับการเป็นพื้นที่ส่วนรวม ตรงนี้เองคือ สิทธิเสรีที่ไม่มีอยู่ในรัฐธธรมนูญ และเป็นสิทธิที่ถูกบดบังไป

กระนั้นแล้วในรัฐธรรมนูญปี 2550 ฉบับใหม่ของสยามประเทศที่กล่าวว่ามีการให้สิทธิเสรีการดูแลทรัพยากรมากกว่า รัฐธรรมนูญ ปี 2540 นั้นก็มิอาจมีผลทำให้สิทธิเสรีที่ถูกบดบังให้มีเสรีภาพได้ เพราะการสถาปนาขึ้นของรัฐธรรมนูญทุกฉบับในสยามประเทศได้เริ่มแรกด้วยการดึงเอาอำนาจทุกอย่างไปผูกติดกับการร่างรัฐธรรมนูญหมด ไม่ว่าจะเป็นพื้นแผ่นดิน ผืนน้ำ ทรัพยกรป่าไม้  ก็ถูกบัญญัติไว้ว่าเป็นของสยามประเทศ รัฐบาลเป็นผู้ดูแล ฉะนั้นแล้วการจัดสรรทรัพยากรที่แท้จริงคือรัฐบาล และรัฐบาลก็ได้ใช้อำนาจอย่างถูกต้องเพราะรัฐธรรมนูญบัญัติไว้อย่างชัดเจน

รัฐบาลได้ใช้อำนาจของตนเองตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ในการจัดสรรทรัพยากรใหม่หมด พื้นที่ดินซึ่งแต่เก่าก่อนเคยเป็นของชาวบ้าน รัฐก็ใช้กฎหมายอันชอบธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญมาบดบังคับให้เป็นของรัฐเสีย  การประกอบอาชีพที่ใช้ผืนดิน ป่าไม้เป็นทรัพยากรก็ไม่ได้อีกแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วกลุ่มชาวบ้านเหล่านี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในเมือง เข้ามาทำงานโดยกดค่าแรง การ ให้ทำงานอย่างหนัก

การจัดสรรทรัพยากรของรัฐบาลบนความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ ได้ทำให้สิทธิเสรีภาพของชาวบ้านนั้นหายไป ประการที่สำคัญชาวบ้านที่ไม่มีทรัพยากรก็ถูกบดบังสิทธิเสรีภาพเข้าไปอีก เมื่อวิ่งเข้าไปสู่การทำงานในเมืองที่มีการใช้เงินตราเป็นตัวชี้วัดการทำงาน

หากเป็นเช่นี้ การจะสร้างรัฐธรรมนูญอีกกี่ฉบับ ก็มิอาจที่จะทำให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพได้ การกล่าวอ้างว่าการมีรัฐธรรมนูญคือการมีสิทธิเสรีภาพ ก็คงเป็นสิทธิเสรีภาพที่จอมปลอม ฉะนั้นแล้วหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือจัดสร้างขึ้นมาใหม่ ผู้จัดสร้างต้องเข้าใจถึงสิทธิเสรีภาพอย่างแท้จริง มิได้มองแค่สิทธิเสรีภาพในการควบคุมทางการเมืองเท่านั้น

ในประการสุดท้ายผู้เขียนอยากย้ำถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพว่า หากในอนาคตมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 อยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขเรื่องสิทธิเสรีภาพ จัดระบบอำนาจในการดูแลทรัพยากรใหม่ จัดระบบอำนาจที่รัฐมิได้ใช้อำนาจอันชอบธรรมบนรัฐธรรมนูญไปบดบังสิทธิเสรีในทรัพยากรของชาวบ้าน และประการที่สำคัญชาวบ้านด้องรู้จักดูจัดสรรทรัพยากรและใช้กลไกลทางสังคมในการเรีกร้องดูแลทรัพยากรของตนเอง และผู้เขียนเองยังหวังว่าสักวันสิทธิเสรีภาพแห่งความเท่าเทียมจะปรากฎในการสยามประเทศ

อาทิตย์นี้คงพอเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้า

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sundayweekly

คำสำคัญ (Tags)#สิทธิ#เสรีภาพ#รัฐธรรมนูญ#รัฐธรรมนูญ 2550#สิทธิ เสรีภาพ

หมายเลขบันทึก: 122871, เขียน: 29 Aug 2007 @ 01:28 (), แก้ไข: 09 May 2012 @ 13:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)