story telling

เกียรติ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรื่องเล่าเร้าพลัง
กิจกรรมกลุ่ม  Story  telling  กลุ่มหนทางสู่ความสำเร็จของครูมืออาชีพ บันทึกขุมความรู้     นายเกียรติคุณ  กังวาลวงศ์ไพศาล  ผู้เล่า                 เป้าหมายการทำงานสู่ความสำเร็จครูมืออาชีพ (ครูเชี่ยวชาญ) สืบเนื่องจากเป็นครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล (โรงเรียนหนองพระพิทยา ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก) ซึ่งเห็นความแตกต่างของความพร้อมของโรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนในชนบทระดับตำบล จึงมีความคิดเห็นว่า จะทำอย่างไรให้นักเรียนในชนบทมีความรู้ ความสามารถเท่าเทียมกับนักเรียนในเมืองซึ่งมีนักเรียนปริมาณมาก และมีเครื่องอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมการเรียนรู้ครบพร้อม ในขณะที่โรงเรียนในชนบทค่อนข้างขาดแคลนและด้อยกว่าโรงเรียนในเมือง จึงได้เน้นความสำคัญในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดช่องว่างของความแตกต่างด้วยการสร้างนวัตกรรมต่างๆที่หลากหลาย ซึ่งสามารถส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ คือการเตรียมความพร้อมที่ดีในการสอน การปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การจัดทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน การวิเคราะห์ข้อสอบ การหาประสิทธิภาพสื่อ นวัตกรรม เป็นต้น ในการดำเนินงานดังกล่าวต้องมีความตั้งใจ ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค มีความเพียรพยายาม ปฏิบัติตนตามข้อกำหนดองการปฏิบัติตนเป็นครูที่ดี ตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนคือเน้นให้นักเรียน เก่ง ดี มีสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน story telling

คำสำคัญ (Tags)#เรื่องเล่าเร้าพลัง

หมายเลขบันทึก: 122724, เขียน: 28 Aug 2007 @ 15:04 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

การสอนของครูโรงเรียนในเมือง กับโรงเรียนชนบท ความยาก ไม่แตกต่างกัน เพียงแต่เป็นความยากกันคนละอย่าง

โรงเรียนในชนบท สอนยากเพราะขาดปัจจัยในการสอนขาดสื่อ งานอุปกรณ์ แต่โรงเรียนในเมือง สอนยาก เพราะจำนวนนักเรียนต่อห้องเยอะมาก ๆ ดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง แม้จะมีสื่อ อุปกรณ์ พร้อมอย่างไรก็ตาม  สอนที่ไหนก็ยากเหมือนกัน ที่ยากเพราะอยากให้นักเรียนมีคุณภาพนั่นเอง