ศูนย์บริการวิชาการ มข. จัดกิจกรรมสนับสนุนการสร้างชุมชนต้นแบบ

พิชชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขอทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์สาว  รายงานข่าวกิจกรรมดีๆ ของหน่วยงานค่ะ

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการเพื่อสนับสนุนการสร้างชุมชนต้นแบบที่เทศบาลตำบลนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งสู่ประโยชน์สุขที่เกิดจากความสมดุลความพอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้

 

โครงการ สานสัมพันธ์ สู่ฝันวันไม่อ้วน (Healthy and Smart Camp)  ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2550  เทศบาลตำบลนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย  มีรูปแบบกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยอาศัยกระบวนการกลุ่ม มีการใช้สื่อวีดิทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วนและอันตรายของโรคอ้วน กิจกรรมเล่านิทานเรื่อง แก๊ง 3 ช่า และ กิจกรรม Walk rally เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคอ้วน เกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น  อีกทั้งมีการปฏิบัติตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและควบคุมน้ำหนักอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

โครงการ การจัดการความรู้เพื่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุมเทศบาลนาอ้อ และสถานีอนามัยนาอ้อ เป็นกิจกรรมซึ่งให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเบาหวานได้เรียนรู้ต่อยอดด้วยวิธีการเรียนรู้ใหม่ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ โดยความร่วมมือ 4 ประสาน ทีมเบาหวาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ศูนย์เบาหวานโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลเลย ในรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันหรือเรียกว่า เพื่อนช่วยเพื่อน Peer Assist การนำผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติจริงในพื้นที่  การร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ทั้งจากทีมรักษา และผู้รับการรักษาจำนวน 150 คน ตลอดจนเกิดเครือข่ายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเบาหวานและกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน

 

โครงการ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2550 ณ เทศบาลตำบลนาอ้อ จ.เลย  โดยมีวัตถุประสงค์คือ การส่งเสริมการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ ตลอดจนรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ ผู้นำชุมชนต้นแบบ 3 ชุมชน จำนวน 80 คน คือ  ชุมชนบ้านท่ากระเสริม ต.ท่ากะเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น   ชุมชนบ้านบางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น และชุมชนเทศบาลนาอ้อ   อ.เมือง จ.เลย โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาดูงาน ณ บ้านคำปลาหลาย และเทศบาลตำบลนาอ้อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKE

คำสำคัญ (Tags)#ศูนย์บริการวิชาการ#มข.#uac#ชุมชนต้นแบบ#ข่าวรายสัปดาห์

หมายเลขบันทึก: 121856, เขียน: 24 Aug 2007 @ 20:26 (), แก้ไข: 01 Feb 2015 @ 12:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)