ครูกุ๊กไก่

ครูวิทย์แสนสวย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                        ความเป็นมา ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 3 – 4) มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  ครูผู้สอนและผู้จัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้ให้เป็นผู้ถ่ายทอดความเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จาก สื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เพื่อนำไปใช้สร้างสรรค์งานของตนสิ่งหนึ่งที่ครูผู้สอนต้องระลึกถึงอยู่เสมอก็คือ การช่วยเหลือให้ ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม แม้ว่า ผู้เรียนจะมีความแตกต่างกันก็ตาม ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่ดีต้องมุ่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และการพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาวิธีการเรียนรู้ความสนใจและความสามารถของผู้เรียนเป็นระยะ ๆอย่างต่อเนื่องการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้นจึงควรนำรูปแบบ และวิธีการสอนที่หลากหลายเข้ามาใช้ โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนตามสภาพจริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้ร่วมกันการเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงซึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 9) เป็นกลุ่มที่ว่าด้วยความรู้ด้านต่าง ๆ ในสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชีวิตกับสิ่งสิ่งแวดล้อมสารและสมบัติขิงสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกดาราศาสตร์และอวกาศ และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จากโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพี้นฐาน พุทธราช 2544 (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ,2545:9) และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าควรมีการสอนที่เน้นกระบวนการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตลอดทั้งสาขาวิชาอื่นดังนั้น การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นพื้นฐานก่อให้เกิดการค้นคว้าวิจัยสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาการดำรงประเทศในด้านต่าง ๆในอนาคตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นประเทศจะมีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้จำเป็นต้องมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวใจสำคัญในการเสริมสร้างทักษะกระการวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในตัว ครูผู้สอนส่วนใหญ่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบรรยายเนื้อหาความรู้มากกว่าจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ขาดทักษะในด้านการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เรียนขาดทักษะการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่เร้าความสนใจของผู้เรียนครูผู้สอนขาดทักษะในการใช้สื่อและเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ ขาดทักษะในการชี้แนะผู้เรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ขาดเจตคติและวิสัยทัศน์ในการสอนวิทยาศาสตร์ขาดสื่อ/นวัตกรรม ให้นักเรียนได้ศึกษา พ่อแม่ไม่มีเงินที่จะซื้อหนังสือเสริมความรู้ ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาของประเทศด้วย  จากสภาพปัญหาจึงได้ จัดทำนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ วิชา วิทยาศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#km เพชรบูรณ์เขต3

หมายเลขบันทึก: 121008, เขียน: 21 Aug 2007 @ 13:58 (), แก้ไข: 04 Jun 2012 @ 09:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)