เรืองเล่านวัตกรรม

ฐานคุณธรรมนำความรู้          ( Best  Practice )             โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน ศูนย์ซับสมอทอด ซับไม้แดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  3     ผู้เล่า               นายเฉลียว    ซาทรง    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกรุดหิน ผลสำเร็จ        นักเรียนร้อยละ  80  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 6 มีพัฒนาการ                          ด้านคุณธรรมจริยธรรม  มากขึ้น  .............................................................................................................................................................                                   จากการประชุมบุคลากรในโรงเรียน  ได้มีการปรึกษาหารือกันว่าจะดำเนินการด้านนวัตกรรมอย่างไร  และนำเสนอปัญหาที่ควร หานวัตกรรมและวิธีการที่จะนำมาแก้ไขปรับปรุง ในที่สุดมติที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า  ควรดำเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้วยเห็นว่าปัจจุบันนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมน้อยลง    เมื่อมีมติแล้วก็หารือกันต่อว่าจะใช้นวัตกรรมในเป็นตัวสนับสนุน   และในที่สุดก็เลือกกิจกรรมที่ใช้ในการเรียนรู้วิชาลูกเสือ เนตรนารี  คือกิจกรรมเรียนตามฐาน  โดยใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ 1  ครั้ง  ในวันพุธ  เวลา 9.00-12.00 น.                                 ฐานที่  1   ฐานคุณธรรมจริยธรรม                             ฐานที่  2   ฐานการอ่าน                                 ฐานที่  3   ฐานการเขียน โดยแบ่งนักเรียน     ชั้น  ป.1 6    ออกเป็น  3  กลุ่ม เท่า ๆ กัน  ในการเรียน  1  ครั้ง  นักเรียนจะได้เรียนครบทั้ง  3  ฐาน  ลักษณะเวียนกันไป    แบ่งครูรับผิดชอบแต่ละฐาน  จัดทำแผนการเรียนรู้   และดำเนินการสรุปผลทุกสองสัปดาห์  การจัดการเรียนการสอนจะเน้นในด้านคุณธรรม  ได้แก่การมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  การช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม และ พี่ช่วยน้อง  ซึ่งปรากฏว่านักเรียนมีความสุขในการเรียนมากขึ้น  ความรับผิดชอบ และความสัมพันธ์ภายในกลุ่มอยู่ในระดับดี   ฐานที่  1  ฐานคุณธรรม ……ไหว้ให้ถูก       ฐานที่  2   ฐานการอ่าน......สนุกกับการอ่าน     ฐานที่  3   ฐานการเขียน...ครู..นักเรียน   มีความสุข  
  เดินเรียน  ......เวียนตามฐาน     ความรู้....คู่.....คุณธรรม  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่านวัตกรรม

คำสำคัญ (Tags)#km เพชรบูรณ์ เขต3

หมายเลขบันทึก: 120986, เขียน: 21 Aug 2007 @ 13:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)