การใช้สื่อ VCD ช่วยสอน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ VCD ช่วยสอน

โรงเรียนบ้านวังอ่าง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4    บ้านวังอ่าง    ตำบลบัววัฒนา           อำเภอหนองไผ่    จังหวัดเพชรบูรณ์     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีข้าราชการครู จำนวน 5 คน ผู้บริหาร 1 คน คิดเป็นอัตราส่วนครู  1   คน  ต่อนักเรียน 17.5 คน ซึ่งตามเกณฑ์ ก... นั้นโรงเรียนบ้านวังอ่างยังมีครูต่ำกว่าเกณฑ์ 1 อัตราได้จัดชั้นเรียนเป็นแบบควบชั้นเรียน อันเนื่องมาจากครูไม่ครบชั้นสื่อ  VCD  ช่วยสอน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนครู หรือเมื่อครูไม่สามารถทำการสอนได้ และยังเป็นครูให้กับนักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้านด้วย

สื่อ   VCD  ช่วยสอน   เป็นสื่อนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ต่อเนื่องจากการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI )  ซึ่งโรงเรียนบ้านวังอ่างได้ดำเนินการจัดทำและผลิตขึ้นเพื่อใช้ทำการสอนกับนักเรียนในตอนต้น   ซึ่งสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) ที่ผลิตในตอนแรกนั้นมีขีดจำกัดมาก  อันเนื่องจากสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) จะใช้สอนได้ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น  แต่หมู่บ้านวังอ่างที่โรงเรียนตั้งอยู่ ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะอยู่ระดับยากจนจนถึงปานกลาง   ทั้งหมู่บ้านและผู้ปกครองนักเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียง  2  เครื่องเท่านั้น   จึงเป็นเหตุจำกัดทำให้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) เข้าไม่ถึงนักเรียน ในกรณีที่นักเรียนต้องการยืมไปศึกษาที่บ้าน         

ดังนั้น  โรงเรียนบ้านวังอ่างจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาให้สื่อ  ICT  เข้าถึงนักเรียนให้มากที่สุด   จึงคิดและศึกษาโปรแกรมการผลิตสื่อ ICT  ว่าโปรแกรมใดสามารถที่จะสร้างสื่อ ICT  แล้วให้เข้าถึงนักเรียนได้มากที่สุดโดยนักเรียนสามารถขอยืมไปศึกษาที่บ้านของตนเองได้   จึงได้ผลิตและพัฒนาเป็นสื่อ  VCD  ช่วยสอน   ซึ่งสามารถนำไปสอนและเข้าถึงนักเรียนได้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้   ปัจจุบันคณะครูโรงเรียนบ้านวังอ่าง ได้ผลิตสื่อในรูปแบบของสื่อ   VCD  ช่วยสอนในทุกชั้นเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งนักเรียนสามารถขอยืมสื่อที่ผลิตขึ้นไปเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาที่นักเรียนต้องการ  รวมทั้งขอยืมสื่อดังกล่าวไปเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านของนักเรียนได้  

จากความเป็นมาดังกล่าว ทำให้คณะครูทุกคนของโรงเรียนบ้านวังอ่าง   ได้พัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ จากสื่อ CAI เดิมให้เป็นสื่อ  VCD  ช่วยสอน  และได้นำสื่อ  VCD  ช่วยสอน  มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นของตนเองได้เป็นอย่างดี  โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้น   นักเรียนอ่านหนังสือภาษาไทยได้ดีขึ้น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น   โดยดูจากผลการสอบ  NT  ของนักเรียน ในปีการศึกษา 2549 ที่ผ่านมา ผู้ปกครองนักเรียนให้ความชื่นชมกับผลงานของโรงเรียนและคณะครูทุกคน ที่สามารถช่วยเหลือให้ลูกหลานของเขาได้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและสามารถทำให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น

สื่อ VCD ช่วยสอนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนครู หรือเมื่อครูไม่สามารถทำการสอนได้ และยังเป็นครูให้กับนักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้านได้อีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ VCD ช่วยสอน

คำสำคัญ (Tags)#km เพชรบูรณ์ เขต 3

หมายเลขบันทึก: 120984, เขียน: 21 Aug 2007 @ 13:03 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 23:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)