อาชีวศึกษาเชียงใหม่โพล

ความต้องการศึกษาต่อของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

         เมื่อสิ้นปีการศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาที่สอนในสาขาวิชาชีพที่นักเรียนระดับดังกล่าวสามารถมาศึกษาต่อได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำมาวางแผนการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อการศึกษาของวิทยาลัย งานวิจัยฯ จึงได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียน ม.3 และ ม.6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2550 – 24 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งมีผลการสำรวจ ดังนี้

          นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ส่วนใหญ่รู้จักวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ คิดเป็น ร้อยละ 95 โดยรู้จากเพื่อน มีร้อยละ 36.23 นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 มีความสนใจที่จะมาศึกษาต่อที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่มี ร้อยละ 55.86 ส่วนที่ไม่สนใจมี ร้อยละ 44.14 เหตุผลเพราะต้องการเรียนสายสามัญมากกว่าและมีสถานศึกษาที่จะศึกษาต่อแล้ว นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อที่วิทยาลัยฯ มีความต้องการศึกษาต่อทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. มีร้อยละ 50 เท่ากัน


          ระดับ ปวช. นักเรียนชั้น ม.3 ต้องการศึกษาต่อในสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีร้อยละ 25.29 ระดับ ปวส. นักเรียนชั้น ม.6 ต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว มีร้อยละ 17.17 ส่วนสาขาอื่นที่ต้องการให้วิทยาลัยเปิดสอน ได้แก่ การแสดง การดนตรี ในด้านเวลาเรียนต้องการเรียน ภาคปกติด (08.00 น. – 15.00 น.) มีร้อยละ 74.19


          เหตุผลที่นักเรียนเลือกที่จะศึกษาต่อกับสถานศึกษาในอนาคต ได้แก่ มีตำแหน่งงานรองรับเมื่อจบการศึกษา มีร้อยละ 20.40

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ราชภัฏเชียงใหม่โพล

คำสำคัญ (Tags)#ราชภัฏเชียงใหม่โพล#โพล

หมายเลขบันทึก: 120617, เขียน: 19 Aug 2007 @ 13:13 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 23:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)