เทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ บทที่5

ข้อมูลที่จัดเก็บ

http://gotoknow.org/file/eeweew/images.jpgฐานข้อมูลประกอบด้วย

บิต ตัวเลขฐานสอง แบบไบต์ ประกอบด้วยตัวของบิตที่รวมกันเพื่อใช้แทนอักษร ตัวเลขและเครื่องหมายต่างๆ

เรคอร์ด คือฟิลล์หลายฟิวด์มารวมตัวกัน

ฟิลด์ ประกอบด้วยหลายไบต์มารวมกันเป็นฟิวด์หนึ่งๆ

แฟ้มข้อมูล ประกอบด้วยหลายเรคอร์ดหลายๆเรคอร์อดที่เกี่ยวข้องกัน

1.ปัจจัยที่ทำให้เกิดความต้องการเทคโนโลงยีสารสนเทศ IT

     การแข่งขันทางธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ ทำให้เกิดความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ นอกจากนั้นยังมีหลายปัจจัยอีกหลายประการที่ทำให้เกิดความต้องการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพิเศษ

     ปัจจัยที่ทำให้เกิดความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศมากข฿นจึงพอสรุปได้ดังนี้

     1.1ความสลับซับซ้อนในการบริหารที่เพิ่มมากขึ้น

      1.2ขนาดขององค์การที่ขยายใหญ่ขึ้น

       1.3ความซับซ้อนของเทคโนโลยีที่ขยายขึ้น

        1.4เวลา

      1.5เกิดจากแรงผลักดันของสังคมภายนอก

      1.6พัฒนาการของเทคนิคต่างๆ

2.ระบบเครือข่าย

    ระบบเครือข่าย เป็นระบบสื่อสารที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปรณ์ต่างๆ ตั้งแต่สองระบบเข้าด้วยกันหรือร่วมกันทำกิจกรรมด้านสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบที่สำคัญ

     1.คอมพิวเตอร์

      2.สถานี

      3.ช่องการติดต่อสื่อสาร

      4.อุปกรณ์สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร

       5.ชุดคำสั่งสำหรับการติดต่อสื่อสาร

3.ชนิดของระบบเครือข่าย

  การเชื่อมโยงของระบบเครือข่ายจะมีทั้งภายในภายนอกองศ์กรซึ่งสามารถจำแนกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามระยะห่างและการเชื่อมโยงอุปกรณ์ออกเป็น 4ประเภท ต่อไปนี้

    3.1ระบบเครือข่ายเฉพาะพื้นที่

     3.2ระบบเครือข่ายเฉพาะเขตเมือง

    3.3ระบบเครือข่ายระหว่างประเทศ

    3.4ระบบเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่

4.ช่องทางการสื่อสราข้อมูล

     ช่องทางการติดต่อสื่อสารเป็นตัวกลางในการทำหน้าที่เชื่อมโยงอุปกรณ์สื่อสารต่างๆเพื่อที่จะให้ช่องส่งสัญญาณและส่งข้อมูลระหว่ากัน  ปัจจุบันช่องการติดต่อสื่อสารแบ่งช่องการติดต่อการสื่อสารออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

     4.1การสื่อสารตามสาย เป็นการสื่อสารข้อมูลผ่านสายนำสัญญาณ ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารตามสายมีการพัฒนาการเป็นหลายลักษณะ ได้แก่

       4.1.1สายเกลียวคู่หรือสายโทรศัพท์

       4.1.2สาย

       4.1.3สายใยนำแก้ว

    4.2ระบบกาสื่อสารแบบไร้สาย

         4.1.2คลื่นสั้น

          4.1.3ดาวเทียม

5.อุปกรณ์สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร

       อุปกรณ์สนับสนุนการติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมือต่างๆ ที่สนับสนุนการรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการที่อุปกรณ์ต่างๆที่สำคัญดังต่อไป

นี้

   5.1     อุปกรณ์ประมวลผลส่วนหน้า ทำหน้าที่เป็นส่วนรวมและแสดงผลเบื้องต้นของระบบเครือข่าย

   5.2อุปกรณ์รวบรวม เป็นคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมเเละเก็บรักษาข่าวสารที่มาจากสถานีรับข้อมูล เอาไว้ชั่วคราวจนมีปริมาณข้อมูลเพียงพอก่อนที่จะส่งสัญญาณต่อไป

   5.3อุปกรณ์ควบคุม เป็นหน่วยควบคุมการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยประมวลผลกลางและอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่างๆ

6.พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ

     พัฒนาการของเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการจัดสารสนเทศ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ

     6.1พัฒนาการของเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์

      6.2พัฒนาการของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร

7ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

      ระบบสารสนเทศOAS เป็นระบบสารสนเทศที่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างของระบบสารสนเทศ แต่เป้นการช่วยสนับสนุนการปฎิบัติงาน โดยไม่อ้างอิงฐานข้อมูล

ข้อจำกัดของระบบสำนักงานอัตโนมัติ

     1.มีราคาแพง และล้าสมัยเร็ว

      2.บุคลากรผู้ใช้จะต้องมีความรู้ความชำนาญในการใช้ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายได้

     3.0การควบคุมข้อมูลมิให้รั่วไหลหรือข้อมูลที่เป็นความลับทำได้ยาก เพราะการคัดลอกสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วังโบราณ

คำสำคัญ (Tags)#ฐานข้อมูล

หมายเลขบันทึก: 120470, เขียน: 18 Aug 2007 @ 15:30 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

หนอม บัว
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ดีคับผมซื่อหนอมบัว