จากที่อ่านไม่อออกเขียนไม่ได้เมื่อชั้นป.3 ปีการศึกษา2551 แต่  ปี  การศึกษา 2553  ได้คัดเลือกเป็นตัวแทน  สุรินทร์  เขต  2  ไปสูระดับภาคในระดับเหรียญเงิน  ในการเล่านิทานคุณธรรมน้อมนำหระบรมราโชวาท  เรื่อง "รู้รักษ์ษามัคคี"  โดยครูโหลผู้แต่ง ในรายการนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.4 - 6  จากที่แ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  สามารถอ่านออกเขียนได้และเล่าเรื่องที่ิ่านได้  ซึ่ง้ป็นผลผลิตของนวัตกรรมครูโหลที่เหนือคำบรรยาย