มหกรรมตลาดนัดการจัดการความรู้ ๔ ภูมิภาค โครงการ EdKM ครั้งที่ ๔ : ภาคใต้ ตอนที่ ๓

Napintorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตอนที่ ๒

          สำหรับภาคบ่ายของวันแรกและภาคเช้าของวันที่สอง  เป็นการเสวนาห้องย่อย  ซึ่งมีหัวข้อการเสวนาต่างๆ  ที่น่าสนใจดังนี้

         KM   เพื่อเพิ่มการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
        
- การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  (สพท. สงขลา  เขต  ๓)
         - การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (สพท. ยะลา  เขต ๑)
         - KM สู่การนิเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   (สพท. สุราษฎร์ธานี  เขต ๑)

          KM  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
          - บ้านพรุสวยด้วยมือเรา  (โรงเรียนบ้านพรุ  สพท. ยะลา  เขต ๑)
          - การเสริมสร้างระเบียบวินัยเรื่องการเข้าแถวของนักเรียน   (โรงเรียนบ้านควนนิมิต   สพท. สุราษฎร์ธานี เขต ๑)
          - การส่งเสริมการมีคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน  (โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  สพท.สงขลา  เขต ๓)

          KM กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพผู้เรียน
          - KM  สู่การพัฒนาโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  (โรงเรียนบ้านสุราษฎร์ธานี   สพท. สุราษฎรานี  เขต ๑)
          - การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในฝัน   (โรงเรียนเทพา  สพท. สงขลา เขต ๓)

          ประสบการณ์การใช้  Blog  และการเขียนเล่าเผยแพร่ใน  Blog

          KM  เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
          - การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา   (โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  สพท. สุราษฎร์ธานี  เขต ๑)
          - การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน   (โรงเรียนบ้านกรงปินัง  สพท. ยะลา เขต ๑)
         - การสอนที่ประสบความสำเร็จ (โรงเรียนบ้านควนเสม็ด  สพท.สงขลา เขต ๓)

          KM  สู่การดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
         - โครงการพัฒนาทักษะชีวิต  (โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง  (สิทธิพันธ์อนุกูล)  สพท.ยะละ  เขต  ๑)
         - โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ เทิดองค์ราชันย์ ๘๐ พรรษา (โรงเรียนบ้านโกตาบารู  สพท.ยะลา  เขต ๑)
        - โครงการรักษ์คลองปาบ  (โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  สพท.สงขลา  เขต ๓)
        - โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม  (โรงเรียนบ้านทุ่งไพล  สพท. สงขลา เขต ๓)

          KM กับการส่งเสริมการอ่าน การเขียนอักษรสวยและพัฒนา  ICT
          - การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรเพื่อส่งเสริมผู้เรียนด้านการอ่าน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านเทคโนโลยี  (โรงเรียนวัดบางใบไม้   สพท.สุราษฎร์ธานี  เขต ๑)
         - การจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านโดยระบบออนไลน์ และการบริหารจัดการโดยการลดปริมาณการใช้กระดาษ  (โรงเรียนนาทวีวิทยาคม   สพท.สงขลา  เขต ๓)
        - โครงการอักษรสวยด้วยมือเรา   (โรงเรียนบ้านแค  สพท.สงขลา  เขต ๓)

        (โปรดติดตามตอนจบคะ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Napintorn

คำสำคัญ (Tags)#edkm erkm#มหกรรม km 4 ภูมิภาค

หมายเลขบันทึก: 119994, เขียน: 16 Aug 2007 @ 15:41 (), แก้ไข: 25 Sep 2014 @ 14:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)