ทันตะ มข.ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเพิ่มพูนความรู้ ดังนี้

1. วันที่ 18 มกราคม 2549  เรื่อง โยคะเพื่อสุขภาพ โดย รศ.เจียมจิต แสงสุวรรณ เวลา 13.30 น. ณ ห้องบรรยาย 6 ทันตะ มข.

2. วันที่ 25 มกราคม 2549 เรื่อง ทิศทางและการเตรียมบุคลากรเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  โดย รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท  เวลา 13.30 น. ณ ห้องบรรยาย 6 ทันตะ มข.

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานนโยบายและแผน ทันตะ มข. โทร 0-4320-2405 ต่อ 1130 ในวันและเวลาราชการคะ