โรงเรียนบ้านบะ

ครูปิยะ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความรู้ดี เทคโนโลยีเลิศ

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนในฝัน#ครูสุรินทร์#โรงเรียนบ้านบะ

หมายเลขบันทึก: 119884, เขียน: 16 Aug 2007 @ 00:12 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 07:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

บทคัดย่อ

เรื่องที่ศึกษา : รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติจริง เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา : นายปิยะ สร้อยจิต

ปีที่ศึกษา : 2550

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติจริง เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2

3. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติจริง เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิธีดำเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน บ้านบะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 28 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติจริง เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 แผน 2) แผนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3) แบบประเมินและสังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่างการเรียนรู้ ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยฝึกปฏิบัติจริง เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการวิจัย

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติจริง เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้แผนการจัดการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติจริง เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 83.71/84.88 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติจริง เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติจริง เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.6254 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.54

ครูหลัน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ดีมากครับ ผมสนใจแบบฝึก พอให้เป็นตัวอย่างแก่ ครูเราได้ใหมครับ ลงเป็นตอน ๆ อ้อ ใน วฐ.2/1 อาจารย์ได้บอกว่าเผบแพร่ผลงานในบล็อคนี้ หรือปล่าว หมายถึงบอกชื่อบล็อก ของท่าน 10 คะแนน เต็มนะครับ

ยุวนิตย์ ช่างสาน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอศึกษาแบบปฎิบัติจริงคอมพวเตอร์