ภารกิจและกิจกรรมศูนย์บริการวิชาการ (ฉบับที่ 4/2548)

กิจกรรมบริการวิชาการ ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548 ตามภารกิจหลักของศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมและภารกิจต่างๆ ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548 โดยเป็นกิจกรรมที่สนองตอบต่อพันธกิจของศูนย์บริการวิชาการ ในการ"ประสานและดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนโยบายการพัฒนาประเทศ" ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ได้ในวารสารศูนย์บริการวิชาการ ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 คอลัมภ์ภารกิจและกิจกรรมศูนย์บริการวิชาการ

http://home.kku.ac.th/uac/journal/year_13_4_2548/activity_13_4_2548.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วารสารศูนย์บริการวิชาการความเห็น (0)