สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2550

งานผลิตเอกสาร
ภาระงานชื่อ ชื่อสกุล   นางจุฑาทิพย์  คำสวัสดิ์ตำแหน่ง  คนงานห้องผลิตเอกสาร หน้าที่หลัก1.        บริการอัดโรเนียว  ถ่ายเอกสาร  เรียงหน้ากระดาษ  เย็บ  รวมเล่ม  เพื่องานด้านการเรียนการสอนของภาควิชา  และงานบริหารจัดการ  ในสำนักงานเลขานุการ2.        คุมบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุต่าง    ในห้องผลิตเอกสาร  เช่น  กระดาษต่าง ๆ 3.        ดูแล รักษาครุภัณฑ์ในการผลิตเอกสาร  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ  แจ้งซ่อมเมื่อเครื่องชำรุด4.        บริการรับ ส่งเอกสารด้านการเงินของคณะ ฯ5.        ดูแล  รักษาความสะอาด  และเก็บรักษา  อุปกรณ์เครื่องครัวในห้องเตรียมเอกสาร    ชั้น 2  ของอาคารบริหารและบริการสำหรับงานประชุมและพิธีการ6.        บริการเครื่องดื่มและจัดเก็บ  ในงานประชุมและพิธีการต่าง ๆ7.        ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ผลสำเร็จของงาน
  1. การบริการผลิตเอกสารเพื่องานด้านการเรียนการสอนของภาควิชา  และงานบริหารจัดการ  ในสำนักงานเลขานุการ  เป็นที่พึงพอใจของผู้ขอรับบริการ  เอกสารครบสมบูรณ์  บริการตรงเวลา
  2. มีรายงานสถิติการเบิกจ่ายวัสดุต่าง ๆ  ในห้องผลิตเอกสารเพื่อการตรวจสอบ
  3. ครุภัณฑ์ในการผลิตเอกสารมีสภาพพร้อมใช้งาน  มีการแจ้งซ่อมเมื่อเครื่องชำรุด
  4. งานการเงินได้รับเอกสารด้านการเงินของคณะ ฯ  ถูกต้อง  ครบถ้วน
  5. อุปกรณ์เครื่องครัวในห้องเตรียมอาหาร    ชั้น  2  ของอาคารบริหารและบริการสำหรับงานประชุมและพิธีการ  สะอาด  และเก็บรักษาถูกสุขลักษณะ
  6. บุคลากร  ผู้เยี่ยมเยือน  ของคณะ ฯ  ในการประชุมและพิธีการต่าง ๆ  ได้รับการดูแลใส่ใจเรื่องน้ำดื่ม  โดยไม่จำเป็นต้องติดตามขอรับบริการ
คณะกรรมการ/คณะทำงาน1.        กรรมการดำเนินงาน  โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน  แต่งตั้งเมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2549  จนสิ้นสุดโครงการ2.        กรรมการดำเนินงาน  โครงการประชุมวิชาการ  เรื่อง  Acute  Mi  management  and  practice  guideline  ของภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  แต่งตั้งเมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2550  จนสิ้นสุดโครงการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนเก็บตะวัน

คำสำคัญ (Tags)#งานธุระการ คณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 118663, เขียน: 10 Aug 2007 @ 14:51 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)