มาแต่งบล็อกกันเถอะ

มาแต่งบล็อกกันเถอะ

โค้ดแต่งบล็อก</b><br></font>
        <font class='fsize18'>นานาโค๊ด -* (โค๊ดแต่งหน้าโปร์ไฟล์ จอสั่น แบ็คกาวน์ ฯลฯ )<br>
<br>
โค้ดบีจีนะ<br>
&lt;body background=&quot;urlภาพ&quot; bgproperties=&quot;fixed&quot;&gt;<br>
<br>
+++++++++++++<br>
โค้ด เปลี่ยนสี Scrollbar <br>
<br>
&lt;STYLE&gt; <br>
BODY <br>
{SCROLLBAR-FACE-COLOR:#FFFFFF; <br>
SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR:#000000 ; <br>
SCROLLBAR-SHADOW-COLOR:#000000 ; <br>
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR:#000000 ; <br>
SCROLLBAR-ARROW-COLOR:#000000 ; <br>
SCROLLBAR-TRACK-COLOR:#000000 ; <br>
SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR:#000000 } <br>
&lt;/STYLE&gt; <br>
<br>
** ในที่นี้เซ็ทไว้เป็นสี ขาว กับ ดำ <br>
สามารถเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบ โดยการเข้าไปเลือกสีได้ในเว็บ <br>
www.todayload.com/skin/color.htm <br>
แล้วก๊อปรหัสสีที่ต้องการมาใส่แทนที่ <br>
<br>
<br>
*ข้อควรระวัง .. ห้ามลืมเครื่องหมาย # หน้ารหัสสีเด็ดขาดนะ!!<br>
<br>
+++++++++++++<br>
<br>
<br>
โค๊ด ชี้ลิ้งแล้วกลับด้าน<br>
<br>
&lt;meta http-equiv=&quot;Content-Language&quot; content=&quot;th&quot;&gt; <br>
&lt;meta name=&quot;GENERATOR&quot; content=&quot;Microsoft FrontPage 5.0&quot;&gt; <br>
&lt;meta name=&quot;ProgId&quot; content=&quot;FrontPage.Editor.Document&quot;&gt; <br>
&lt;meta http-equiv=&quot;Content-Type&quot; content=&quot;text/html; charset=windows-874&quot;&gt; <br>
&lt;STYLE ty&lt;html dir=&quot;rtl&quot;&gt; pe=text/css&gt; <br>
A:link { color: #โค๊ดสี; text-decoration:none} <br>
A:visited {color: #โค๊ดสี; text-decoration: none} <br>
A:hover {color: #โค๊ดสี; text-decoration: underline} <br>
&lt;/STYLE&gt; <br>
&lt;STYLE TYPE=&quot;TEXT/CSS&quot;&gt;&lt;!-- <br>
a:link { color: #โค๊ดสี; text-decoration: none} <br>
a:visited { color: #โค๊ดสี; text-decoration: none} <br>
a:active { color: #โค๊ดสี; text-decoration: none} <br>
a:hover { color: #โค๊ดสี; text-decoration: none;FILTER:fliph; HEIGHT:0} <br>
//--&gt;&lt;/STYLE&gt;<br>
<br>
++++++++++++++<br>
<br>
status bar นะ<br>
<br>
&lt;SCRIPT&gt;<br>
&lt;!-- Hide from old browsers<br>
message = &quot;ข้อฟาม^&quot; +<br>
&quot;ข้อฟาม^&quot; +<br>
&quot;ข้อฟาม^&quot; +<br>
&quot;ข้อฟาม^&quot; +<br>
&quot;ข้อฟาม^&quot;<br>
scrollSpeed = 50<br>
lineDelay = 1500<br>
txt = &quot;&quot;<br>
function scrollText(pos) {<br>
if (message.charAt(pos) != '^') {<br>
txt = txt + message.charAt(pos)<br>
status = txt<br>
pauze = scrollSpeed<br>
} else {<br>
pauze = lineDelay<br>
txt = &quot;&quot;<br>
if (pos == message.length-1) pos = -1<br>
}<br>
pos++<br>
setTimeout(&quot;scrollText('&quot;+pos+&quot;')&quot;,pauze)<br>
}<br>
// Unhide --&gt;<br>
scrollText(0)<br>
&lt;/SCRIPT&gt;<br>
<br>
+++++++++++<br>
<br>
คลิ๊กขวา(แค่รูป) มีป๊อปอัพ มาด่า<br>
<br>
&lt;script language=&quot;JavaScript1.2&quot;&gt; var clickmessage=&quot;ข้อฟาม&quot; function disableclick(E) { if (document.all) { if (event.button==2||event.button==3) { if (event.srcElement.tagName==&quot;IMG&quot;){ alert(clickmessage); return false; } } } else if (document.layers) { if (e.which == 3) { alert(clickmessage); return false; } } else if (document.getElementById){ if (e.which==3&amp;&amp;e.target.tagName==&quot;IMG&quot;){ alert(clickmessage) return false } } } function associateimages(){ for(i=0;i&lt;document.images.length;i++) document.images.onmousedown=disableclick; } if (document.all||document.getElementById) document.onmousedown=disableclick else if (document.layers) associateimages() &lt;/script&gt; <br>
<br>
++++++++++++++<br>
<br>
โค้ดทำเมาส์เป็นรูปการ์ตูนจ๋วย ๆ<br>
<br>
&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p {align=justify}<br>
body {cursor: url(<a href='http://www.boomspeed.com/blueicee/Animation77.ani' target='www.boomspeed.com/blueicee/Animation77.ani'>http://www.boomspeed.com/blueicee/Animation77.ani</a>);}<br>
a {cursor: url(<a href='http://www.boomspeed.com/blueicee/Animation77.ani);}&lt;/style&gt' target='www.boomspeed.com/blueicee/Animation77.ani);}&lt;/style&gt'>http://www.boomspeed.com/blueicee/Animation77.ani);}&lt;/style&gt</a>;;;<br>
<br>
ให้เปลี่ยนตัวเลขตรง 77 ให้เหมือนกัน ตั้งแต่ 1-... ไม่จำกัดนะค่ะ<br>
<br>
++++++++++<br>
<br>
โค๊ด scroll bar สลับสี 2 สี<br>
<br>
&lt;script language=&quot;JavaScript&quot;&gt;<br>
function go1(){<br>
document.body.style.scrollbarBaseColor=&quot;ใส่รหัสสีครับ&quot;; // ใส่สีของ SCROLLBAR สีที่ 1<br>
setTimeout('clr2()', 500)<br>
}<br>
function clr2(){<br>
document.body.style.scrollbarBaseColor=&quot;ใส่รหัสสีครับ&quot; // ใส่สีของ SCROLLBAR สีที่ 2<br>
setTimeout('go1()', 500)<br>
}<br>
&lt;/script&gt;<br>
&lt;script language=&quot;JavaScript&quot;&gt;<br>
go1()<br>
&lt;/script&gt;<br>
<br>
+++++++++++<br>
<br>
ห้ามคลิกขวาแบบมีข้อความเตือน<br>
<br>
&lt;script LANGUAGE=&quot;JavaScript&quot;&gt; <br>
<br>
function click() { <br>
if (event.button==2) { <br>
alert('ข้อความ'); <br>
} <br>
} <br>
document.onmousedown=click <br>
// --&gt; <br>
<br>
&lt;/script&gt; <br>
<br>
+++++++++<br>
<br>
เมาส์เปนลูกศรหมุน ๆ<br>
<br>
&lt;script&gt;<br>
&lt;!--<br>
var cursors = new Array(&quot;e-resize&quot;,&quot;ne-resize&quot;,&quot;n-resize&quot;,&quot;se-resize&quot;)<br>
var cursorsIndex = 0<br>
var rotationSpeed = 10 <br>
var direction = 1<br>
if (direction) cursors.reverse()<br>
function rotateCursor(){<br>
document.body.style.cursor=cursors<br>
cursorsIndex++<br>
if (cursorsIndex==cursors.length) cursorsIndex=0<br>
setTimeout(&quot;rotateCursor()&quot;,rotationSpeed)<br>
}<br>
window.onload=rotateCursor<br>
//--&gt;<br>
&lt;/script&gt;<br>
<br>
+++++++++++++<br>
<br>
ชี้รุปแล้วรุปจะชัดขึ้นอ่ะ<br>
<br>
&lt;script language=&quot;JavaScript1.2&quot;&gt;<br>
&lt;!--<br>
function high(pStr){<br>
pObj=pStr<br>
highlighting=setInterval(&quot;highlightit(pObj)&quot;,50)<br>
}<br>
function low(pStr){<br>
pObj=pStr<br>
highlighting=setInterval(&quot;lowlightit(pObj)&quot;,50)<br>
}<br>
<br>
function highlightit(cur2){<br>
if (cur2.filters.alpha.opacity&lt;100) cur2.filters.alpha.opacity+=5<br>
else if (window.highlighting) clearInterval(highlighting)<br>
<br>
}<br>
function lowlightit(cur2){<br>
if (cur2.filters.alpha.opacity&gt;40) cur2.filters.alpha.opacity-=5<br>
else if (window.highlighting) clearInterval(highlighting)<br>
else cur2.filters.alpha.opacity=40<br>
}<br>
// --&gt;<br>
&lt;/script&gt;<br>
<br>
&lt;img src=&quot;Url รูป&quot; border=0 style=&quot;filter:alpha(opacity=40)&quot; onMouseover=&quot;high(this)&quot; onMouseout=&quot;low(this)&quot;&gt;&lt;/a&gt;<br>
<br>
<br>
+++++++++++<br>
ลิ้งค์ไดเพื่อนบ้าน<br>
<br>
&lt;center&gt; <br>
&lt;FORM&gt; <br>
&lt;SELECT style=&quot;BACKGROUND:สีพื้น; COLOR: สีอักษร&quot; <br>
onchange=top.location.href=this.form.menu.options.value NAME=&quot;menu&quot; size=1&gt; <br>
&lt;OPTION SELECTED&gt;::D i A r Y . .fRiEnD::<br>
&lt;OPTION VALUE=&quot;Url ไดอารี่ของเพื่อน&quot;&gt;ชื่อเพื่อนนะค๊า<br>
&lt;OPTION VALUE=&quot;Url ไดอารี่ของเพื่อน&quot;&gt;ชื่อเพื่อนนะค๊า<br>
&lt;OPTION VALUE=&quot;Url ไดอารี่ของเพื่อน&quot;&gt;ชื่อเพื่อนนะค๊า<br>
&lt;/SELECT&gt; <br>
&lt;/FORM&gt; <br>
&lt;/center&gt;<br>
++++++++++++++++++++<br>
ข้อความวิ่งในกล่องเล็กๆ<br>
<br>
&lt;form name=form1&gt;&lt;input type=&quot;text&quot; name=&quot;scrollbox&quot; size=&quot;25&quot; style=&quot;font-family: MS Sans Serif; color: red; font-size: 8pt&quot;&gt;<br>
&lt;script language=&quot;JavaScript&quot;&gt; <br>
var count = 0;<br>
var text = &quot;ข้อความ&quot;;<br>
scroll();<br>
function scroll () {<br>
var myText = text.substring (count, text.length) + text.substring (0, count);<br>
document.form1.scrollbox.value = myText;<br>
if (count &lt; text.length) count ++;<br>
else count = 0;<br>
setTimeout (&quot;scroll()&quot;, 333);}<br>
&lt;/script&gt;<br>
<br>
++++++++<br>
ชี้รุปแล้วรุปจะชัดขึ้นอ่ะ<br>
<br>
&lt;script language=&quot;JavaScript1.2&quot;&gt;<br>
&lt;!--<br>
function high(pStr){<br>
pObj=pStr<br>
highlighting=setInterval(&quot;highlightit(pObj)&quot;,50)<br>
}<br>
function low(pStr){<br>
pObj=pStr<br>
highlighting=setInterval(&quot;lowlightit(pObj)&quot;,50)<br>
}<br>
<br>
function highlightit(cur2){<br>
if (cur2.filters.alpha.opacity&lt;100) cur2.filters.alpha.opacity+=5<br>
else if (window.highlighting) clearInterval(highlighting)<br>
<br>
}<br>
function lowlightit(cur2){<br>
if (cur2.filters.alpha.opacity&gt;40) cur2.filters.alpha.opacity-=5<br>
else if (window.highlighting) clearInterval(highlighting)<br>
else cur2.filters.alpha.opacity=40<br>
}<br>
// --&gt;<br>
&lt;/script&gt;<br>
<br>
&lt;img src=&quot;Url รูป&quot; border=0 style=&quot;filter:alpha(opacity=40)&quot; onMouseover=&quot;high(this)&quot; onMouseout=&quot;low(this)&quot;&gt;&lt;/a&gt;<br>
<br>
++++++++<br>
หยุดเมาส์แล้วมีข้อความขึ้น<br>
<br>
&lt;body ONLOAD=&quot;hyperlinks(this.checked)&quot; title=&quot;ข้อความที่ให้ขึ้น&quot;&gt;<br>
+++++++++++++<br>
โคดลิงค์เมล์<br>
<br>
&lt;center&gt;&lt;a href=mailto:ชื่อเมล์&gt;&lt;fontcolor ff1166&gt;&lt;b&gt;ชื่อที่แสดง <br>
&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;/center&gt; <br>
<br>
++++++++<br>
โคดกดแร้วมีข้อความเด้งออกมา<br>
<br>
&lt;center&gt; <br>
&lt;FORM&gt; <br>
&lt;INPUT TYPE=&quot;button&quot; VALUE=&quot;ข้อความบนปุ่ม&quot; onClick='alert(&quot;ข้อความที่เด้ง&quot;)'&gt; <br>
&lt;/FORM&gt; <br>
<br>
++++++<br>
โค๊ดต้อนรับ <br>
&lt;script language=&quot;JavaScript&quot;&gt; <br>
function loadalert () <br>
{alert(&quot; ข้อความ &quot;) <br>
} <br>
loadalert() <br>
&lt;/script&gt; <br>
<br>
โค๊ดบอกลา<br>
&lt;Script Language=&quot;VBScript&quot;&gt;<br>
Sub Window_onUnLoad()<br>
alert(&quot;ข้อความ&quot;)<br>
End Sub<br>
&lt;/Script&gt;<br>
<br>
++++++++<br>
รูปเลื่อนขึ้นลงอยู่ทางซ้ายมือของจอ <br>
<br>
-----<br>
<br>
&lt;p align=&quot;left&quot;&gt; <br>
&lt;div id=&quot;point1&quot; STYLE=&quot;position:absolute;visibility:visible;&quot;&gt; <br>
&lt;img src=&quot;Urlรูป&quot;&gt; <br>
&lt;/div&gt; <br>
&lt;SCRIPT LANGUAGE=&quot;JavaScript&quot;&gt; <br>
&lt;!-- Begin <br>
var xPos = 20; <br>
var step = 1; <br>
var delay = 30; <br>
var yPos = 0; <br>
var height = 0; <br>
var offset = 0; <br>
var yon = 0; <br>
var name = navigator.appName; <br>
if (name == &quot;Microsoft Internet Explorer&quot;) { <br>
yPos = document.body.clientHeight; <br>
point1.style.top = yPos; <br>
} <br>
else { <br>
yPos = window.innerHeight; <br>
document.point1.pageY = yPos; <br>
document.point1.visibility = &quot;hidden&quot;; <br>
} <br>
function changePos() { <br>
if (yon == 0) { <br>
yPos = yPos - step; <br>
} <br>
else { <br>
yPos = yPos + step; <br>
} <br>
if (name == &quot;Microsoft Internet Explorer&quot;) { <br>
height = document.body.clientHeight; <br>
offset = point1.offsetHeight; <br>
} <br>
else { <br>
height = window.innerHeight; <br>
offset = document.point1.clip.height; <br>
} <br>
if (yPos &lt; 0) { <br>
yon = 1; <br>
yPos = 0; <br>
} <br>
if (yPos &gt;= (height - offset)) { <br>
yon = 0; <br>
yPos = (height - offset); <br>
} <br>
if (name == &quot;Microsoft Internet Explorer&quot;) { <br>
point1.style.left = xPos; <br>
point1.style.top = yPos + document.body.scrollTop; <br>
} <br>
else { <br>
document.point1.pageX = xPos; <br>
document.point1.pageY = yPos + window.pageYOffset; <br>
} <br>
} <br>
function start() <br>
{ <br>
if (name != &quot;Microsoft Internet Explorer&quot;) { <br>
document.point1.visibility = &quot;visible&quot;; <br>
} <br>
loopfunc(); <br>
} <br>
function loopfunc() <br>
{ <br>
changePos(); <br>
setTimeout('loopfunc()',delay); <br>
} <br>
start() <br>
// End --&gt; <br>
&lt;/script&gt;<br>
<br>
+++++++<br>
โคด อักษรแบบพิมดีด<br>
<br>
&lt;P align=center&gt;&lt;font face=&quot;MS Sans Serif&quot; size=&quot;2&quot;&gt;<br>
&lt;script language=&quot;JavaScript1.2&quot;&gt;<br>
var message=&quot;ข้อความ&quot;<br>
var neonbasecolor=&quot;โค๊ดสีข้อความ&quot;<br>
var neontextcolor=&quot;red&quot;<br>
var flashspeed=100<br>
<br>
<br>
<br>
var n=0<br>
if (document.all){<br>
document.write('&lt;font color=&quot;'+neonbasecolor+'&quot;&gt;')<br>
for (m=0;m&lt;message.length;m++)<br>
document.write('&lt;span id=&quot;neonlight&quot;&gt;'+message.charAt(m)+'&lt;/span&gt;')<br>
document.write('&lt;/font&gt;')<br>
<br>
<br>
var tempref=document.all.neonlight<br>
}<br>
else<br>
document.write(message)<br>
<br>
function neon(){<br>
<br>
<br>
if (n==0){<br>
for (m=0;m&lt;message.length;m++)<br>
tempref.style.color=neonbasecolor<br>
}<br>
<br>
<br>
tempref.style.color=neontextcolor<br>
<br>
if (n&lt;tempref.length-1)<br>
n++<br>
else{<br>
n=0<br>
clearInterval(flashing)<br>
setTimeout(&quot;beginneon()&quot;,1500)<br>
return<br>
}<br>
}<br>
<br>
function beginneon(){<br>
if (document.all)<br>
flashing=setInterval(&quot;neon()&quot;,flashspeed)<br>
}<br>
beginneon()<br>
<br>
<br>
&lt;/script&gt;<br>
<br>
++++<br>
โค้ดข้อความตก <br>
<br>
&lt;SCRIPT language=&quot;JavaScript&quot;&gt; <br>
<br>
// FallT v1.0 By Maxx Blade - <a href='http://www.maxxblade.co.uk' target='www.maxxblade.co.uk'>http://www.maxxblade.co.uk</a> <br>
///////////// Only Edit these lines //////////////// <br>
var no=5,speed=30,slider=30,fallmax=8,wind=0,fallwhat=&quot; ข้อความ &quot;,fallsize=10,fallfont=&quot;Tahoma&quot;; <br>
var colours=new Array(&quot;FF008A&quot;,&quot;FD54B0&quot;,&quot;FC87C7&quot;,&quot;FCB4DB&quot;,&quot;FDD6EB&quot;,&quot;FFFFFF&quot;); <br>
////////////////////////////////////////////////////// <br>
var o=new Array(), tog=1, dofallt=new Array(); <br>
var ns4=(document.layers)?1:0; <br>
var ie4=(document.all)?1:0; <br>
var ns6=(document.getElementById&amp;&amp;!document.all)?1:0; <br>
if(ie4) falllayer=&quot;document.all&lt;'gf'+i&gt;.style&quot;; <br>
if(ns4) falllayer=&quot;document.layers&lt;'gf'+i&gt;&quot;; <br>
if(ns6) falllayer=&quot;document.getElementById('gf'+i).style&quot;; <br>
function winWid(){ return (ns4||ns6)?window.innerWidth:document.body.clientWidth; } <br>
function winHei(){ return (ns4||ns6)?window.innerHeight:document.body.clientHeight; } <br>
function winOfy(){ return (ns4||ns6)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop; } <br>
function togFall(){ for(i=0;i&lt;no;i++){ if(tog==1){ with(eval(falllayer)){ left=-500; } clearTimeout(dofallt); }else{ fallt(i); } } tog*=-1 } <br>
function newobj(q,t){ <br>
spin = parseInt(Math.random()*slider); <br>
spin = (Math.random()&gt;0.5) ? spin : -spin; <br>
o = new Array(parseInt(Math.random()*(winWid()-slider)),-30,spin,0.02+Math.random()/10,parseInt(1+Math.random()*fallmax),0); <br>
if(t==1){ <br>
if(ns4){ document.write('&lt;layer name=&quot;gf'+q+'&quot; left=&quot;0&quot; top=&quot;0&quot; visibility=&quot;show&quot;&gt;'+fallwhat+'&lt;/layer&gt;'); } <br>
if(ie4||ns6){ document.write('&lt;span id=&quot;gf'+q+'&quot; style=&quot;POSITION: absolute; Z-INDEX: -'+q+'; VISIBILITY: visible; TOP: 0px; LEFT: 0px; font-size: '+fallsize+'px; font-family: '+fallfont+';&quot;&gt;'+fallwhat+'&lt;/span&gt;'); } <br>
} <br>
} <br>
function fallt(i){ <br>
if((o&lt;1&gt;&gt;winHei()-(fallsize*1.5))||(o&lt;0&gt;&gt;winWid()-slider-(fallsize*fallwhat.length))){ newobj(i,0); } <br>
o&lt;1&gt; += o&lt;4&gt;; <br>
o&lt;0&gt;+=wind; <br>
o&lt;5&gt; += o&lt;3&gt;; <br>
sizexy=Math.sin(o&lt;5&gt;); <br>
lay=(ie4)?sizexy:parseInt(sizexy+1); <br>
sizexy=(sizexy&gt;0)?sizexy:0-sizexy; <br>
with(eval(falllayer)){ <br>
top = o&lt;1&gt;+winOfy(); <br>
left = o&lt;0&gt;+o&lt;2&gt;*Math.cos(o&lt;5&gt;); <br>
if(!ns4){ <br>
zIndex=lay; <br>
color=colours <br>
} <br>
} <br>
dofallt = setTimeout(&quot;fallt(&quot;+i+&quot;)&quot;, speed); <br>
} <br>
for (i = 0; i &lt; no; i++){ newobj(i,1); fallt(i); } <br>
&lt;/SCRIPT&gt;<br>
<br>
++++++++<br>
code รูปลอยจ๊า !!<br>
<br>
<br>
&lt;div id=&quot;point1&quot; STYLE=&quot;position:absolute;visibility:visible;&quot;&gt; <br>
&lt;img src=&quot; URL ของรูป &quot;&gt; <br>
&lt;/div&gt; <br>
<br>
&lt;SCRIPT LANGUAGE=&quot;JavaScript&quot;&gt; <br>
&lt;!-- Begin <br>
var xPos = 20; <br>
var step = 1; <br>
var delay = 30; <br>
var yPos = 0; <br>
var height = 0; <br>
var offset = 0; <br>
var yon = 0; <br>
var name = navigator.appName; <br>
if (name == &quot;Microsoft Internet Explorer&quot;) { <br>
yPos = document.body.clientHeight; <br>
point1.style.top = yPos; <br>
} <br>
else { <br>
yPos = window.innerHeight; <br>
document.point1.pageY = yPos; <br>
document.point1.visibility = &quot;hidden&quot;; <br>
} <br>
function changePos() { <br>
if (yon == 0) { <br>
yPos = yPos - step; <br>
} <br>
else { <br>
yPos = yPos + step; <br>
} <br>
if (name == &quot;Microsoft Internet Explorer&quot;) { <br>
height = document.body.clientHeight; <br>
offset = point1.offsetHeight; <br>
} <br>
else { <br>
height = window.innerHeight; <br>
offset = document.point1.clip.height; <br>
} <br>
if (yPos &lt; 0) { <br>
yon = 1; <br>
yPos = 0; <br>
} <br>
if (yPos &gt;= (height - offset)) { <br>
yon = 0; <br>
yPos = (height - offset); <br>
} <br>
if (name == &quot;Microsoft Internet Explorer&quot;) { <br>
point1.style.left = xPos; <br>
point1.style.top = yPos + document.body.scrollTop; <br>
} <br>
else { <br>
document.point1.pageX = xPos; <br>
document.point1.pageY = yPos + window.pageYOffset; <br>
} <br>
} <br>
function start() <br>
{ <br>
if (name != &quot;Microsoft Internet Explorer&quot;) { <br>
document.point1.visibility = &quot;visible&quot;; <br>
} <br>
loopfunc(); <br>
} <br>
function loopfunc() <br>
{ <br>
changePos(); <br>
setTimeout('loopfunc()',delay); <br>
} <br>
start() <br>
// End --&gt; <br>
&lt;/script&gt; <br>
<br>
+++++++<br>
ข้อความเลื่อนแบบต่างๆ (marquee) <br>
<br>
------------------------------------------<br>
<br>
เด้ง บน-ล่าง <br>
&lt;marquee behavior=&quot;alternate&quot; direction=&quot;down&quot; scrollamount=&quot;ความเร็ว&quot; width=&quot;ความกว้าง&quot; height=&quot;ความสูง&quot;&gt;TEXT <br>
&lt;/marquee&gt; <br>
<br>
ธรรมดา <br>
&lt;marquee&gt;TEXT&lt;/marquee&gt; <br>
<br>
เต้งไปมา ซ้าย-ขวา <br>
&lt;marquee behavior=alternate&gt;TEXT&lt;/marquee&gt; <br>
<br>
ซ้าย ไป ขวา <br>
&lt;marquee direction=right&gt;TEXT&lt;/marquee&gt; <br>
<br>
ขวา ไป ซ้าย <br>
&lt;marquee direction=left&gt;TEXT&lt;/marquee&gt; <br>
<br>
ล่าง ขึ้น บน <br>
&lt;marquee direction=up&gt;TEXT&lt;/marquee&gt; <br>
<br>
บน ลง ล่าง <br>
&lt;marquee direction=down&gt;TEXT&lt;/marquee&gt; <br>
<br>
จำกัดความสูง กว้าง <br>
&lt;marquee width=100 height 50&gt;TEXT&lt;/marquee&gt; <br>
<br>
มีแบ๊กกราว และ กรอบ <br>
&lt;marquee style=&quot;color: #000000; border: dotted 1 #000000&quot; bgcolor=#C0C0C0&gt;TEXT&lt;/marquee&gt; <br>
<br>
ความเร็ว <br>
&lt;marquee scrollamount=10&gt;TEXT&lt;/marquee&gt; <br>
<br>
เม้าชี้แล้วจะช้าลง <br>
&lt;MARQUEE onmouseover=this.scrollAmount=1 onmouseout=this.scrollAmount=5&gt;TEXT&lt;/marquee&gt; <br>
<br>
ใส่รูป <br>
&lt;marquee&gt;&lt;img src=&quot;IMG_1.GIF&quot; border=&quot;0&quot;&gt; &lt;img src=&quot;IMG_2.GIF&quot; border=&quot;0&quot;&gt; &lt;img src=&quot;IMG_3.GIF&quot;&gt; &lt;img src=&quot;IMG_4.GIF&quot;&gt;&lt;/marquee&gt;<br>
<br>
+++++++++<br>
ข้อความกระพริบ<br>
<br>
----------------------<br>
<br>
&lt;head&gt; <br>
&lt;!--Start Code From PremPree.Com --&gt; <br>
<br>
&lt;!--เริ่ม-แสดงcode--&gt; <br>
<br>
&lt;script language=&quot;ข้อความ&quot;&gt; <br>
setInterval(&quot;x()&quot;,1); <br>
function x(){window.status=&quot;PremPree DHTML&quot;} <br>
&lt;/script&gt; <br>
<br>
&lt;!--จบ-แสดงcode--&gt; <br>
&lt;!--ic:flood--&gt; <br>
&lt;!-- End code From PremPree.Com --&gt; <br>
<br>
&lt;head&gt; <br>
<br>
++++<br>
โค้ดรุปสั่น<br>
<br>
&lt;style&gt; <br>
.shakeimage{position:relative}<br>
&lt;/style&gt;<br>
<br>
&lt;script language=&quot;JavaScript1.2&quot;&gt; <br>
//configure shake degree (where larger # equals greater shake)<br>
var rector=3<br>
///////DONE EDITTING///////////<br>
var stopit=0<br>
var a=1<br>
function init(which){<br>
stopit=0<br>
shake=which<br>
shake.style.left=0<br>
shake.style.top=0<br>
}<br>
<br>
function rattleimage(){<br>
if ((!document.all&amp;&amp;!document.getElementById)||stopit==1)<br>
return<br>
if (a==1){<br>
shake.style.top=parseInt(shake.style.top)+rector<br>
}<br>
else if (a==2){<br>
shake.style.left=parseInt(shake.style.left)+rector<br>
}<br>
else if (a==3){<br>
shake.style.top=parseInt(shake.style.top)-rector<br>
}<br>
else{<br>
shake.style.left=parseInt(shake.style.left)-rector<br>
}<br>
if (a&lt;4)<br>
a++<br>
else<br>
a=1<br>
setTimeout(&quot;rattleimage()&quot;,50)<br>
}<br>
function stoprattle(which){<br>
stopit=1<br>
which.style.left=0<br>
which.style.top=0<br>
}<br>
&lt;/script&gt; <br>
<br>
&lt;center&gt;&lt;img src= &quot;UrLรุป&quot;class=&quot;shakeimage&quot; onMouseover=&quot;init(this);rattleimage()&quot; onMouseout=&quot;stoprattle(this)&quot;&gt;<br>
<br>
<br>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไอที

คำสำคัญ (Tags)#มาแต่งบล็อกกันเถอะ

หมายเลขบันทึก: 118320, เขียน: 09 Aug 2007 @ 13:16 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)