พลานุภาพแห่งเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนวัตกรรมด้านซอฟแวร์ ที่ประสานกันอย่างกลมกลืน ก่อให้เกิดโลกาภิวัตณ์ยุคใหม่ ที่ทำให้สนามแข่งขันแบนราบลง อยู่ในระนาบเดียวกัน อาจพูดได้ว่ากำแพงขวางกั้นระหว่างผู้คนบนโลกได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง ซึ่งเป็นยุคที่ปัจเจกบุคคลมีอำนาจในการแข่งขันมากขึ้นจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีของโลกาภิวัฒน์ 3.0 (เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา)

 • รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า e-Government คือ วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐ ปรับปรุงการบริการแก่ประชาชน การบริการด้านข้อมูลและสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีความใกล้ชิดกับภาครัฐมากขึ้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเข้าถึงบริการของรัฐ ประการสำคัญจะต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเต็มใจจากทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาชน ผลพลอยได้ที่สำคัญที่จะได้รับคือ ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสที่มีมากขึ้นในกระบวนการทำงานของระบบราชการ อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูล และประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ตลอกเวลาจึงคาดว่าจะนำไปสู่การลดคอร์รัปชันได้ในที่สุด
 • สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) หรือ สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) เป็นสำนักงานที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีระบบเครือข่ายในการจัดการเอกสาร การติดต่อสื่อสาร การตรวจสอบข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงการอนุญาตให้บุคลากรในองค์กร สามารถทำงานจาก ระยะไกล หรือ ในตำแหน่งใดๆในสำนักงานได้โดยมีระบบตรวจสอบตำแหน่งที่ทำงานของพนักงาน ผู้นั้นเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อกลับได้ลอดเวลา
 • โปรแกรมบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office Programming Management) ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม PHP โดยใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL ประกอบด้วยระบบบริหารดังนี้
 1. ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน (e-account)
 2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing)
 3. ระบบจองห้องประชุม (e-booking-room)
 4. ระบบจองรถส่วนกลาง (e-booking-car)
 5. ระบบบริหารโครงสร้างองค์กร (e-organization)
 6. ระบบยื่นใบลา (e-leave)
 7. ระบบฝากข้อความ (e-messenger)
 8. ระบบสถิติการใช้งาน (e-statistic)
 9. ระบบมอบหมายและติดตามงาน (e-entrust2follow-up) อยู่ระหว่างดำเนินการ
 10. ระบบนัดหมาย (e-schedule) อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม e-Office Programming Management System Version 2.1