การศึกษาแบบเรียนรวม

     เป็นการเรียนระหว่างเด็กปกติกับเด็กพิเศษ  ซึ่งต้องการให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้