สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2550

สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2550

ภาระงานปีงบประมาณ  2550

โดยนางสาวกัลยา  อยู่รัศมี

ตำแหน่ง  คนงานห้องทดลอง

1. หน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่เป็นงานประจำในช่วงระยะเวลาของการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน   :  โปรดเรียงลำดับตามความสำคัญถึงภารกิจที่พนักงานรับผิดชอบในช่วง การประเมิน

หน้าที่หลัก

·       จัดเตรียมและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ

·       ล้างเครื่องแก้ว  และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

·       กำจัดขยะทั่วไป  ขยะติดเชื้อ 

·       ช่วยผู้ช่วยสอนจัดเตรียมและจัดเก็บโสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

·       ช่วยผู้ช่วยสอนตรวจสอบวัสดุ  และครุภัณฑ์ของห้องปฏิบัติการ

·       ช่วยผู้ช่วยสอนควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

·       ช่วยอาจารย์จัดเตรียมวัสดุ  ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่  และออกช่วยปฏิบัติการร่วมกับอาจารย์

·       ไปรับสิ่งส่งตรวจต่าง ๆ  เช่น  เลือด  ปัสสาวะ  จากหน่วยงานที่ภาควิชามอบหมาย  เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ

·       ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

หน้าที่รอง

·       ช่วยดำเนินโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน

·       งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย    

           -  รับผิดชอบการจัดเก็บขยะติดเชื้อ

2.  ผลสำเร็จของงานหรือความก้าวหน้าของงานตามข้อ 1 ในช่วงระยะเวลาของการประเมิน   โปรดระบุผลสำเร็จของงานที่สำคัญหรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตามที่ระบุในข้อ 1  ในช่วงการประเมิน

·       สามารถช่วยผู้ช่วยสอนจัดเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์การสอนภาคปฏิบัติการแก่นิสิต ตามวัน เวลา และวิธีการถูกต้องเป็นไปตามที่อาจารย์มอบหมาย

·       สามารถล้างเครื่องแก้ว  และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี

·       กำจัดขยะทั่วไป  ขยะติดเชื้อ 

·       ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในโครงการ Mobile unit ของมหาวิทยาลัย   3.  นอกเหนือจากงานประจำที่ระบุไว้ในข้อ 1  โปรดกรอกภาระงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ตามข้อต่อไปนี้        

3.1  งานบริการแก่หน่วยงานอื่น เช่น รับเชิญเป็นพิธีกร วิทยากรหรืออื่น ๆ (ระบุชื่อหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย )

            ·       ไม่มี         

 3.2  คณะกรรมการ/คณะทำงาน

ชื่อคณะกรรมการ/คณะทำงาน

ตำแหน่ง วาระตั้งแต่ จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
- - - -

      

3.3  งานอื่น ๆและงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ  เช่นกรรมการคุมสอบ การไปร่วมงานกับคณะวิจัย เป็นต้น

·       ร่วมงานวิจัยสถาบันร่วมงานวิจัยสถาบัน ความพึงพอใจของนิสิตเทคนิคการแพทย์ต่องานห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์    3.4  ผลงานดีเด่นและรางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ (ระบุชื่อรางวัล/ผลงาน/แหล่งที่มอบ)

              ·       ไม่มี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kanlaya-view

คำสำคัญ (Tags)#ภาระงานปีงบประมาณ 2550

หมายเลขบันทึก: 117343, เขียน: 06 Aug 2007 @ 14:43 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)