บทเรียน ก – ฮ ในรูปแบบวีซีดีคาราโอเกะ

ฅ.คน ฅ.ครู
นวัตกรรม ระดับปฐมวัย

ชื่อนวัตกรรม  บทเรียน ก ฮ ในรูปแบบวีซีดีคาราโอเกะ 

รางวัล  ระดับดีเด่น สพท.สระแก้ว เขต 1 

ประเภท  การจัดการเรียนการสอน 

ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนบ้านหนองกะทะ  อ.เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1

ชื่อผู้พัฒนานวัตกรรม        นายพิชิต  ศิลาจันทึก  ตำแหน่ง  ครู

หมายเลขโทรศัพท์  037- 243846  (โรงเรียน) 08 14296950 (มือถือ)

 

ชื่อนวัตกรรม   บทเรียน ก ฮ ในรูปแบบวีซีดีคาราโอเกะ 

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และ ระดับประถมศึกษา  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 148 คน มีครูทั้งสิ้น  คน เป็นโรงเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ประจำปี 2549  ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยเป็นจำนวน มาก แต่มีบุคลากรไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนจึงประสบปัญหาการอ่าน และการเขียนได้ของนักเรียน ดังนั้นทางโรงเรียนและชุมชน จึงร่วมกันพัฒนานวัตกรรม ที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน  การเขียนของนักเรียนให้มากยึ่งขึ้น 

ที่มาของนวัตกรรม

1.       ทำอย่างไรให้นักเรียนระดับปฐมวัยได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์

2.       ทำอย่างไรให้นักเรียนระดับปฐมวัยได้พัฒนาทางด้านความคิดด้วยการแสดงออกที่เหมาะสมกับวัย

3.        ทำอย่างไรให้ครูได้รับการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

4.       ทำอย่างไรให้โรงเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมกัน

      

จากสภาพปัญหาของโรงเรียน ที่มาของปัญหาและความต้องการ คือ

        ผู้เรียนระดับปฐมวัย ขาดการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ทำให้ผู้เรียนมีปัญหาด้านการอ่าน เขียน คิด ไม่ได้ตามมาตรฐานของโรงเรียนบ้านหนองกะทะ  นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ประสบปัญหาด้านบุคลากรครูผู้สอนไม่เพียงพอ ครูไม่ครบชั้นเรียน ห้องเรียนไม่เพียงพอ และขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และจูงใจให้ผู้เรียนมีความสนใจการเรียนการสอน และผู้เรียนระดับปฐมวัยมีจำนวนมาก ทำให้กระบวนการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนประสบปัญหาอย่างเห็นได้ชัด

         การคิดค้นวิธีการแก้ปัญหา

        ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนจากการสอนแบบบรรยาย เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนในการจัดกิจกรรมกาเรียนรู้ทุกครั้ง ตามความเหมาะสม ยืดหยุ่นและตามความต้องการของผู้เรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ฝึกการเขียน การคิด รวมทั้งฝึกให้นักเรียนมีพัฒนาการ การแสดงออกเชิงสังสรรค์และเหมาะสมกับวัย

  วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาทฤษฎีหลักการที่เกี่ยวข้อง

                1.1. หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 1) โรงเรียนบ้านหนองกะทะ

                1.2. หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 1) โรงเรียนบ้านหนองกะทะ

 2. ประมวลความรู้ที่ได้รับจากเอกสาร หลักการ นำมากำหนดกรอบความรู้เพื่อให้ครูและผู้เรียน เป็นขั้นตอนการพัฒนา

ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม   โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. การเตรียมการพัฒนานวัตกรรม

ครูและนักเรียนศึกษาและรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาสื่อการสอนเสริมทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์  จาก บทเรียน ก ฮ ในรูปแบบวีซีดีคาราโอเกะของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จากเอกสารตำรา หนังสือ    ทางเว็บไซต์ต่างๆ  และการสอบถามจากครูที่สอนนักเรียนชั้นอนุบาล ผู้ที่มีความรู้ทางด้านดนตรี  การวาดภาพ

2. การพัฒนาและออกแบบนวัตกรรม

1.       วาดภาพระบายสี ก

2.       ถ่ายภาพที่วาดภาพ ระบายสีเสร็จแล้ว ด้วยกล้อง ดิจิตอล

3.       ตกแต่งภาพด้วย โปรแกรม ตกแต่งภาพ

4.       บันทึกเสียงด้วยโปรแกรม บันทึกเสียง

5.       ทำการตัดต่อด้วยโปรแกรมตัดต่อ

6.       บันทึกลงแผ่น CD

7.       ทดลองนำไปใช้จริงกับผู้เรียน

8.       ปรับปรุงข้อบกพร่องของนวัตกรรม

9.       สรุปผล รายงานผลการพัฒนานวัตกรรม

 สรุปผลองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนานวัตกรรม

1.       ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนรู้จักการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้

2.       ผู้เรียนรู้จักบทบาทของตนเองในการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม

3.        ครูและนักเรียนได้วางแผนในการจัดกิจกรรมร่วมกัน

4.       โรงเรียนและชุมชน มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันในการพัฒนาการศึกษา

   ผลที่เกิดขึ้น/ที่ปรากฏจากการใช้นวัตกรรม

1.       ทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน

2.       ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเขียน

3.       ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิด

4.       ผู้เรียนได้รับพัฒนาทางด้านความคิดด้วยการแสดงออกที่เหมาะสมกับวัย

5.        ครูได้รับการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

6.       โรงเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมกัน

 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสอนและการพัฒนานวัตกรรม

1.       นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาทักษะด้านการเขียน การอ่าน เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มร่วมกิจกรรมการแสดงออกเชิงสังสรรค์และเหมาะสมกับวัย

2.       เผยแพร่ผลงาน

2.1    โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ให้ความสนใจเกี่ยวกับ บทเรียน ก ฮ ในรูปแบบวีซีดีคาราโอเกะได้นำนวัตกรรมไปใช้งานกับนักเรียน

 ประโยชน์/คุณค่าของวัฒนธรรม และการพัฒนาต่อยอด

                บทเรียน ก ฮ ในรูปแบบวีซีดีคาราโอเกะ สามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับปฐมวัยโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม  และสามารถไปใช้กับนักเรียนที่ยังอ่าน เขียน พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 แนวคิดในการพัฒนาต่อยอด  

               เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัวแล้ว การพัฒนาต่อยอดขั้นต่อไปคือ การพัฒนาที่เน้นเรื่องของสระ โดยพัฒนาเป็นบทเรียนในรูปแบบวีซีดี ที่ฝึกให้นักเรียนระดับปฐมวัย  ฝึกอ่านคำ  เขียนสะกดคำ  แบบแจกลูก   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

                การพัฒนา บทเรียน ก ฮ ในรูปแบบวีซีดีคาราโอเกะ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการอ่าน การเขียน การคิด แต่เป้าหมายสำคัญนั้นคือ ทำอย่างไรที่จะพัฒนาอนาคตของชาติ และอนุรักษ์ภาษาไทย ให้คงอยู่ตราบชั่วลูก ชั่วหลาน

                ขอให้ครูทุกท่านได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ให้บรรลุเป้าหมาย นั่น คือ ทำให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข และเป็นอนาคตของชาติที่ดีต่อไป  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หนองกะทะ

คำสำคัญ (Tags)#สพฐ.#แมงมุม1#kmสระแก้ว1#สพท.สระแก้ว1

หมายเลขบันทึก: 117094, เขียน: 05 Aug 2007 @ 13:36 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 10:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

สวัสดีครับคุณพิชิต

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gotoknow นะครับ และเข้ามาแสดงความยินดีกับผลงานเด็ดนะครับ
  • ขอชื่นชมในผลงานนะครับ เพื่อสร้างสรรค์ และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศมากๆ เลยครับ
  • ขอเป็นกำลังใจในการสานงานต่อยอด เพื่อเด็กๆ อนาคตของชาติต่อไปนะครับ
  • ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ ขอบคุณมากๆ นะครับ
ครูลัดดา
IP: xxx.26.205.216
เขียนเมื่อ 

ชื่นชมในผลงานมาก ทำผลงานการสอนวาดภาพระบายสีชช.1แต่ไม่ผ่านผลการประเมินคศ.3แต่เมื่อเห็นผลงานอาจารย์แล้วมีกำลังใจมากเพราะผลงานของเด็กที่สอนไปถึงระดับต่างๆทุกปี