ชื่อนวัตกรรม  มหัศจรรย์ขวดน้ำโพลาลิส โรงเรียน                    บ้านคลองยายอินทร์  หมู่ที่ 3 ต. วังทอง     อ. วังทอง  จ.  สระแก้ว                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต  1 เบอร์โทรศัพท์  0-3725-0379ผู้รับผิดชอบ             นางรุ่งนะภาพร  สีทะ 
                                รู้จักคิด  รู้จักสร้าง รู้จักใช้ ตามรอยพ่อ  อย่างพอเพียง   จากคำกล่าวข้างต้นนี้ หมายความว่า พวกเราชาวคลองยายอินทร์นั้นรู้จักใช้ความคิดจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานและรู้จักนำสิ่งที่สร้างนั้นกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ตามแนวพระราชดำรัสขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ดำเนินชีวิตกันอย่างพอเพียงและไม่ฟุ้งเฟื้อดังนั้นพวกเราชาวคลองยายอินทร์จึงได้ปฏิบัติกันมาที่มาของปัญหาและ ความต้องการของโรงเรียนทำอย่างไรให้เด็กเรารู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง” “ทำอย่างไรให้เด็กรู้จักนำสิ่งที่เหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก    เนื่องสภาพปัญหาที่พบเจอในโรงเรียนของเราก็คือเรื่องของขยะและเศษวัสดุที่เหลือใช้ที่มีจำนวนมากมายในแต่ละวัน เช่น ประเภทขวดพลาสติกหรือ ขวดต่าง ๆ แก้วน้ำดังนั้นทางโรงเรียนของเราจึงได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นมาเพื่อรับฝากขยะและแปรสภาพขยะที่มีมูลค่ากับไม่มีค่าออก ขยะที่มีค่าเราก็นำไปขายส่วนขยะที่ไม่มีค่าเราก็น่าจำนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มคุณค่าได้อีกทางหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงได้มีการรวมตัวกันจัดตั้ง ชุมนุมวัยสร้างสรรค์ขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางให้เด็กได้ศึกษาและค้นคว้าหาวิธีที่จะนำ ขยะหรือสิ่งของวัสดุที่เหลือใช้กลับมาทำประโยชน์ใหม่ได้อีกและนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่ทุกคนในโรงเรียน  ซึ่งจะเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กนั้นรู้จักใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเห็นคุณค่าของสิ่งของที่เหลือใช้ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเด็กอีกทางหนึ่งที่เราอย่างนี้เพื่ออะไร

  1. เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  2. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านความคิดและจินตนาการของเด็ก
  3. เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้
  4. เพื่อให้เด็กตระหนักและเห็นคุณค่าของการนำสิ่งของที่เหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์อีก
  5. เพื่อให้เด็กได้รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

เราจะหาวิธีการดำเนินงานอย่างไรเริ่มจากการประชุมคณะครูและคณะกรรมการนักเรียนเพื่อศึกษาและหาวิธีที่ทำให้ขยะในโรงเรียนลดลงและ                 ให้เด็กเห็นคุณค่าของสิ่งของที่เหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกพร้อมทั้งหาวิธีการความรู้ไปสู่เด็กในห้องเรียนโดยการถ่ายทอดจากพี่สู่น้อง จากครูสู่เด็ก  เมื่อได้ข้อสรุปและกว่าจะเป็นมหัศจรรย์ขวดน้ำโพลาลิลเราเริ่มด้วยการจัดตั้งชุมนุมวัยสร้างสรรค์โดยเปิดรับสมัครเด็กที่มีความสนใจในเรื่องของการประดิษฐ์และ        รีไซเคิลจากสิ่งของที่เหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกเด็กๆกลุ่มนี้จะทำการศึกษาและหาวิธีในการนำขยะสิ่งที่เหลือใช้กลับมาทำอะไรได้บางโดยเริ่มจากการนำ สิ่งต่างๆมาลองประดิษฐ์ดู เช่น กล่องนม และขวดพลาสติกชนิดต่างๆมาลองทำเป็นผลิตภัณฑ์ดูเช่น แจกัน ดอกไม้ กระเป๋า และศึกษาดูว่าขวดชนิดใหนมีคุณสมบัติคงทนถาวรสามารนำมาทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้ได้ปรากฏว่าได้ข้อสรุปคือ ขวดน้ำโพลาลิส เพราะมีความคงทนเหนียวนุ่มเหมาะแก่การทำสิ่งของเครื่องใช้และเป็นขยะที่มีจำนวนมากที่สุดในโรงเรียนเมื่อเราได้วัตถุดิบมาเราจะทำอย่างไรต่อไปเราเริ่มศึกษากันอีกครั้งว่าในขวดน้ำโพลาสิสหนึ่งขวดสามารถทำอะไรได้บ้างเริ่มจากฝาขวด  ตัวขวด  และฐานรองขวด เรารองตัดกันกันดูว่าส่วนไหนสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งเราก็พบคำตอบว่าฝาขวดนั้นนำมาทำเป็นพรมเช็ดเท้าดีกว่าซึ่งใช้แทนฝาน้ำอัดลม ส่วนตัวขวดเราลองตัดเป็นรูปปลาและหาอะไรมาตกแต่งให้สวยงาม สดุดตาเราก็เลยตัดเศษกระดาษเป็นเกร็ดปลาเล็กๆแล้วนำมาติดตามตัวปลาให้สวยงามส่วนฐานรองรองขวดเราก็นำมาตกแต่งให้เป็นตุ๊กตาตามจินตนาการของแต่ละคนเมื่อเราได้ผลิตภัณฑ์แล้วเป็น พรมเช็ดท้าว และปลาทองแสนสวยแต่เราก็ยังศึกษาและหาวิธีในการประดิษฐ์ต่อไปอีกการพัฒนานวัตกรรมที่เราภูมิใจจากการศึกษาค้นคว้าและหาวิธีเราจึงได้เกิดแนวคิดในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้โดยเราได้นำวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องของการจักสารมาให้ความรู้กับนักเรียนของเรา และวิทยากรของเราก็คือ ปู่ ย่า ตา ยายของนักเรียนเรานั่นเองที่มีความรู้มาช้านานจึงได้มาถ่ายทอดงานสารให้กับเราและเราก็ได้ลองนำขวดพลาสติกมาแปรรูปเป็นเส้นที่สามารถใช้สารได้เราจึงลองฝึกการสารเป็นรูปร่างต่างๆตามที่วิทยากรสอนปรากฏว่าเราสามารถสานเป็นเปลนอนได้และยังประยุกต์ให้เป็นเปลนั่งได้ด้วยจากนั้นเราก็ศึกษาอีกว่าเน่าจะทำอรไรได้บ้างก็เลยลองทำเป็นเก้าอี้นั่งปรากฏว่านั่งได้ซึ่งเป็นความภูมิใจที่สามารถผลิตสิ่งของเครื่องใช้ที่สามารถใช้งานได้จริงโดยไม่ต้องลงทุนมากมายเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราจะบอกต่อยังไงการนำความรู้จากครูสู่เด็กหลังจากที่เราได้ค้นพบวิธีการนำสิ่งของที่เหลือใช้กลับมาทำประโยชน์ได้อีก จากขวดน้ำโพลาลิส เราก็ประชุมคณะครูที่สอนในสาระวิชาต่างๆว่าเราจะนำความรู้ตัวนี้ไปให้ความรู้กับเด็กเรายังไง ดีเราจึงได้ข้อสรุปตรงกันคือนำมาบูรณาการลงในสาระวิชาดังต่อไปนี้-          สาระวิทยาศาสตร์ ในหน่วย  INNOVATION สร้างสรรค์พลาสติก-          สาระสังคมศึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในหน่วย พ.ศ.พอเพียง-          สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในหน่วย งานประดิษฐ์จากขวดพลาสติก-          สาระศิลปะ ในหน่วย  สร้างสรรค์งานศิลปะจากขวดน้ำโพลาลิส-          สาระภาษาต่างประเทศ ในหน่วย AMEZING FISH-          สาระภาษาไทย ในหน่วย มหัศจรรย์ขวดน้ำโพลาลิส-          สาระคณิตศาสตร์ ในหน่วย การทำบัญชี     จากที่เราได้หน่วยการเรียนรู้แล้วเราก็นำความรู้นี้เข้าไปถ่ายทอดจากครูสู่เด็กการถ่ายทอดจากพี่สู่น้องเราจะมีกิจกรรมของชุมนุมวัยสร้างสรรค์โดยการที่พี่ๆที่ชุมนุมนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่น้องๆในห้องเรียนเกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุประเภทขวดน้ำพลาสติกและมีการนำผลงานที่ได้มานำเสนอโดยการจัดนิทรรศการในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เราได้อะไรจากมหัศจรรย์ขวดน้ำโพลาลิส1.       เด็กๆได้รับความรู้ในเรื่องของการนำสิ่งของที่เหลือใช้กลับมาทำประโยชน์ได้อีก2.       เด็กๆได้พัฒนาทักษะในด้านการคิดจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์3.       เด็กๆเกิดการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้4.       เด็กๆเห็นคุนค่าจากสิ่งของที่เหลือใช้และรู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงผลที่เกิดจากการพัฒนานวัตกรรมนี้เด็กๆนำความรู้ที่ได้มาประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆจากขวดพลาสติกเช่น เปลนอนสามารถขายได้ อันละ 150 บาท เปลนั่ง อันละ 100 บาท ปลาทอง ตัวละ 15 บาท ดอกไม้ ดอกละ 5 บาทและตุ๊กตาตัวละ 5 บาทแล้วนำมาจำหน่ายให้แก่ชุมชนของเราและทำให้เด็กมีรายได้และนำเงินที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันผลงานแห่งความภูมิใจจากที่เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานก็ได้มีการนำผลงานส่งข้าประกวดในโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุที่เหลือใช้เฉลิมพระเกียรต 80 พรรษาชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร โดยกระทรวงทรัพยากรจัดขึ้นโดยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปแข่งระดับประเทศและยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดโครงการธนาคารขยะในระดับจังหวัดอีกด้วยคะ ของฝากจากมหัศจรรย์ขวดน้ำโพลาลิสทำไมเราจึงอยากที่จะให้เด็กเราได้รับการพัฒนาในด้านของการคิด การรู้จักนำสิ่งของที่เหลือใช้กลับมาสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าและรู้จักนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีก ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เด็กเราได้เรียนรู้และรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามรอยพ่อหลวงของเราแล้วชีวิตของเราก็จะพบแต่ความสุข

  อย่าเห็นเพียงแค่ขวดน้ำขวดหนึ่งที่ไม่มีค่า แต่ลองมองกลับก่อนที่จะทิ้งว่าขวดขวดนี้อาจจะมีค่าสามารถทำอะไรกับเราได้อีกมากมาย