มหัสจรรย์ขวดน้ำโพลาลิส

ครูขวดน้ำ
เปลนั่งจากขวดน้ำ

ชื่อนวัตกรรม  มหัศจรรย์ขวดน้ำโพลาลิส โรงเรียน                    บ้านคลองยายอินทร์  หมู่ที่ 3 ต. วังทอง     อ. วังทอง  จ.  สระแก้ว                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต  1 เบอร์โทรศัพท์  0-3725-0379ผู้รับผิดชอบ             นางรุ่งนะภาพร  สีทะ 
                                รู้จักคิด  รู้จักสร้าง รู้จักใช้ ตามรอยพ่อ  อย่างพอเพียง   จากคำกล่าวข้างต้นนี้ หมายความว่า พวกเราชาวคลองยายอินทร์นั้นรู้จักใช้ความคิดจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานและรู้จักนำสิ่งที่สร้างนั้นกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ตามแนวพระราชดำรัสขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ดำเนินชีวิตกันอย่างพอเพียงและไม่ฟุ้งเฟื้อดังนั้นพวกเราชาวคลองยายอินทร์จึงได้ปฏิบัติกันมาที่มาของปัญหาและ ความต้องการของโรงเรียนทำอย่างไรให้เด็กเรารู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง” “ทำอย่างไรให้เด็กรู้จักนำสิ่งที่เหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก    เนื่องสภาพปัญหาที่พบเจอในโรงเรียนของเราก็คือเรื่องของขยะและเศษวัสดุที่เหลือใช้ที่มีจำนวนมากมายในแต่ละวัน เช่น ประเภทขวดพลาสติกหรือ ขวดต่าง ๆ แก้วน้ำดังนั้นทางโรงเรียนของเราจึงได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นมาเพื่อรับฝากขยะและแปรสภาพขยะที่มีมูลค่ากับไม่มีค่าออก ขยะที่มีค่าเราก็นำไปขายส่วนขยะที่ไม่มีค่าเราก็น่าจำนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มคุณค่าได้อีกทางหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงได้มีการรวมตัวกันจัดตั้ง ชุมนุมวัยสร้างสรรค์ขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางให้เด็กได้ศึกษาและค้นคว้าหาวิธีที่จะนำ ขยะหรือสิ่งของวัสดุที่เหลือใช้กลับมาทำประโยชน์ใหม่ได้อีกและนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่ทุกคนในโรงเรียน  ซึ่งจะเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กนั้นรู้จักใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเห็นคุณค่าของสิ่งของที่เหลือใช้ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเด็กอีกทางหนึ่งที่เราอย่างนี้เพื่ออะไร

  1. เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  2. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านความคิดและจินตนาการของเด็ก
  3. เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้
  4. เพื่อให้เด็กตระหนักและเห็นคุณค่าของการนำสิ่งของที่เหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์อีก
  5. เพื่อให้เด็กได้รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

เราจะหาวิธีการดำเนินงานอย่างไรเริ่มจากการประชุมคณะครูและคณะกรรมการนักเรียนเพื่อศึกษาและหาวิธีที่ทำให้ขยะในโรงเรียนลดลงและ                 ให้เด็กเห็นคุณค่าของสิ่งของที่เหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกพร้อมทั้งหาวิธีการความรู้ไปสู่เด็กในห้องเรียนโดยการถ่ายทอดจากพี่สู่น้อง จากครูสู่เด็ก  เมื่อได้ข้อสรุปและกว่าจะเป็นมหัศจรรย์ขวดน้ำโพลาลิลเราเริ่มด้วยการจัดตั้งชุมนุมวัยสร้างสรรค์โดยเปิดรับสมัครเด็กที่มีความสนใจในเรื่องของการประดิษฐ์และ        รีไซเคิลจากสิ่งของที่เหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกเด็กๆกลุ่มนี้จะทำการศึกษาและหาวิธีในการนำขยะสิ่งที่เหลือใช้กลับมาทำอะไรได้บางโดยเริ่มจากการนำ สิ่งต่างๆมาลองประดิษฐ์ดู เช่น กล่องนม และขวดพลาสติกชนิดต่างๆมาลองทำเป็นผลิตภัณฑ์ดูเช่น แจกัน ดอกไม้ กระเป๋า และศึกษาดูว่าขวดชนิดใหนมีคุณสมบัติคงทนถาวรสามารนำมาทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้ได้ปรากฏว่าได้ข้อสรุปคือ ขวดน้ำโพลาลิส เพราะมีความคงทนเหนียวนุ่มเหมาะแก่การทำสิ่งของเครื่องใช้และเป็นขยะที่มีจำนวนมากที่สุดในโรงเรียนเมื่อเราได้วัตถุดิบมาเราจะทำอย่างไรต่อไปเราเริ่มศึกษากันอีกครั้งว่าในขวดน้ำโพลาสิสหนึ่งขวดสามารถทำอะไรได้บ้างเริ่มจากฝาขวด  ตัวขวด  และฐานรองขวด เรารองตัดกันกันดูว่าส่วนไหนสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งเราก็พบคำตอบว่าฝาขวดนั้นนำมาทำเป็นพรมเช็ดเท้าดีกว่าซึ่งใช้แทนฝาน้ำอัดลม ส่วนตัวขวดเราลองตัดเป็นรูปปลาและหาอะไรมาตกแต่งให้สวยงาม สดุดตาเราก็เลยตัดเศษกระดาษเป็นเกร็ดปลาเล็กๆแล้วนำมาติดตามตัวปลาให้สวยงามส่วนฐานรองรองขวดเราก็นำมาตกแต่งให้เป็นตุ๊กตาตามจินตนาการของแต่ละคนเมื่อเราได้ผลิตภัณฑ์แล้วเป็น พรมเช็ดท้าว และปลาทองแสนสวยแต่เราก็ยังศึกษาและหาวิธีในการประดิษฐ์ต่อไปอีกการพัฒนานวัตกรรมที่เราภูมิใจจากการศึกษาค้นคว้าและหาวิธีเราจึงได้เกิดแนวคิดในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้โดยเราได้นำวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องของการจักสารมาให้ความรู้กับนักเรียนของเรา และวิทยากรของเราก็คือ ปู่ ย่า ตา ยายของนักเรียนเรานั่นเองที่มีความรู้มาช้านานจึงได้มาถ่ายทอดงานสารให้กับเราและเราก็ได้ลองนำขวดพลาสติกมาแปรรูปเป็นเส้นที่สามารถใช้สารได้เราจึงลองฝึกการสารเป็นรูปร่างต่างๆตามที่วิทยากรสอนปรากฏว่าเราสามารถสานเป็นเปลนอนได้และยังประยุกต์ให้เป็นเปลนั่งได้ด้วยจากนั้นเราก็ศึกษาอีกว่าเน่าจะทำอรไรได้บ้างก็เลยลองทำเป็นเก้าอี้นั่งปรากฏว่านั่งได้ซึ่งเป็นความภูมิใจที่สามารถผลิตสิ่งของเครื่องใช้ที่สามารถใช้งานได้จริงโดยไม่ต้องลงทุนมากมายเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราจะบอกต่อยังไงการนำความรู้จากครูสู่เด็กหลังจากที่เราได้ค้นพบวิธีการนำสิ่งของที่เหลือใช้กลับมาทำประโยชน์ได้อีก จากขวดน้ำโพลาลิส เราก็ประชุมคณะครูที่สอนในสาระวิชาต่างๆว่าเราจะนำความรู้ตัวนี้ไปให้ความรู้กับเด็กเรายังไง ดีเราจึงได้ข้อสรุปตรงกันคือนำมาบูรณาการลงในสาระวิชาดังต่อไปนี้-          สาระวิทยาศาสตร์ ในหน่วย  INNOVATION สร้างสรรค์พลาสติก-          สาระสังคมศึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในหน่วย พ.ศ.พอเพียง-          สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในหน่วย งานประดิษฐ์จากขวดพลาสติก-          สาระศิลปะ ในหน่วย  สร้างสรรค์งานศิลปะจากขวดน้ำโพลาลิส-          สาระภาษาต่างประเทศ ในหน่วย AMEZING FISH-          สาระภาษาไทย ในหน่วย มหัศจรรย์ขวดน้ำโพลาลิส-          สาระคณิตศาสตร์ ในหน่วย การทำบัญชี     จากที่เราได้หน่วยการเรียนรู้แล้วเราก็นำความรู้นี้เข้าไปถ่ายทอดจากครูสู่เด็กการถ่ายทอดจากพี่สู่น้องเราจะมีกิจกรรมของชุมนุมวัยสร้างสรรค์โดยการที่พี่ๆที่ชุมนุมนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่น้องๆในห้องเรียนเกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุประเภทขวดน้ำพลาสติกและมีการนำผลงานที่ได้มานำเสนอโดยการจัดนิทรรศการในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เราได้อะไรจากมหัศจรรย์ขวดน้ำโพลาลิส1.       เด็กๆได้รับความรู้ในเรื่องของการนำสิ่งของที่เหลือใช้กลับมาทำประโยชน์ได้อีก2.       เด็กๆได้พัฒนาทักษะในด้านการคิดจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์3.       เด็กๆเกิดการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้4.       เด็กๆเห็นคุนค่าจากสิ่งของที่เหลือใช้และรู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงผลที่เกิดจากการพัฒนานวัตกรรมนี้เด็กๆนำความรู้ที่ได้มาประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆจากขวดพลาสติกเช่น เปลนอนสามารถขายได้ อันละ 150 บาท เปลนั่ง อันละ 100 บาท ปลาทอง ตัวละ 15 บาท ดอกไม้ ดอกละ 5 บาทและตุ๊กตาตัวละ 5 บาทแล้วนำมาจำหน่ายให้แก่ชุมชนของเราและทำให้เด็กมีรายได้และนำเงินที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันผลงานแห่งความภูมิใจจากที่เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานก็ได้มีการนำผลงานส่งข้าประกวดในโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุที่เหลือใช้เฉลิมพระเกียรต 80 พรรษาชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร โดยกระทรวงทรัพยากรจัดขึ้นโดยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปแข่งระดับประเทศและยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดโครงการธนาคารขยะในระดับจังหวัดอีกด้วยคะ ของฝากจากมหัศจรรย์ขวดน้ำโพลาลิสทำไมเราจึงอยากที่จะให้เด็กเราได้รับการพัฒนาในด้านของการคิด การรู้จักนำสิ่งของที่เหลือใช้กลับมาสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าและรู้จักนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีก ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เด็กเราได้เรียนรู้และรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามรอยพ่อหลวงของเราแล้วชีวิตของเราก็จะพบแต่ความสุข

  อย่าเห็นเพียงแค่ขวดน้ำขวดหนึ่งที่ไม่มีค่า แต่ลองมองกลับก่อนที่จะทิ้งว่าขวดขวดนี้อาจจะมีค่าสามารถทำอะไรกับเราได้อีกมากมาย

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

คำสำคัญ (Tags)#สพฐ1#แมงมุ1#km1 สระแก้ว#สพท.สก.เขต1#ครูขวดน้ำ

หมายเลขบันทึก: 117092, เขียน: 05 Aug 2007 @ 13:27 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 23, อ่าน: คลิก


ความเห็น (23)

fa
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

น่าจะมีวิธีการทำโมบาย

ฟ้า
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

น่าจะมีวิธีการทำสิ่งประดิษฐ์จากพลาสติกมากกว่านี้นะคะ

gomin
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ความคิดดีมากเลยนะครับน่าจะมีรูปภาพประกอบด้วยนะครับ จะเป็นกำลังใจให้สำหรับคนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ (การเวก)

ชนสิทธิ์
IP: xxx.123.78.11
เขียนเมื่อ 

ดีมากครับ

ส้ม
IP: xxx.47.191.181
เขียนเมื่อ 

น่าจะมีขั้นตอนวิธีการทำและตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์มาให้ดู

รัยดี
IP: xxx.47.47.11
เขียนเมื่อ 

อยากให้มีรายละเอียดมากกว่านี้

ครูขวดน้ำ
IP: xxx.175.217.79
เขียนเมื่อ 

ถ้าอยากได้รายระเอียดเพิ่มเติมโทรมาเบร์นี้นะคะ 084-3458013

จากครูขวดน้ำ

แป้ง
IP: xxx.172.129.72
เขียนเมื่อ 

น่าจะทำคนสูบบุหรี่นะจะดีมากเลยเพราะจะทำส่งอาจารย์

อ้อน
IP: xxx.172.129.72
เขียนเมื่อ 

น่าจะมีรูปให้ดู

ปอย
IP: xxx.121.23.12
เขียนเมื่อ 

เดรเนดวเกดเนื่ด้เสาเส อสารเดวสอีนยารดส่ใสนอร่ดสสิ่รดสา

อาโออิ
IP: xxx.143.139.67
เขียนเมื่อ 

ใครอยากมี sex โทร 0825656423

อาโออิ
IP: xxx.143.139.67
เขียนเมื่อ 

คนญี่ปุ่นนะจะบอกให้xxxอ๊าอ๊าอ๊า

น.ส.พิมพ์กมล แปงสมัย
IP: xxx.67.10.111
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะชื่อเล่นส้มโออะนะศิษเก่าคลองอินทร์ค่ะลูกศิษอาจารย์ สุชาติ ภาสดา แก๊งเด็กนรกครเรียกตาโตอ่ะค่ะแต่ก่อนตอนเรียนเค้าก็พาทามตะกร้าจากหนังสือพิมอะน่ะสวยมากทุกวันนี้ก็ยังเก็บว้ายยังเก็บความทรงจำดีๆวั้ยเสมอค่ะ รัก ค.อ.

นาย วรพล ศรีสูงเนิน
IP: xxx.90.104.181
เขียนเมื่อ 

ขอให้อาจารณ์ทุกคนเเข็งเเรงทุกทาน จากเด็กสุทรปราการ จะเกณ์ทหารเเล้วครับ

วรพล
IP: xxx.90.104.181
เขียนเมื่อ 

:วิทย์ ครับ ฉายา คิมบอม ส่งมากวน อาจารย์จ้า ไม่ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนเลยตั้งเเต่จบ ไม่ได้โดนไม้เลียวเลย+555+555+++ อยากกลับไปเรียนอีก จาก ส.ป. คร๊าบ

คิมบอม ศรีสูงเนิน
IP: xxx.90.104.181
เขียนเมื่อ 

+ สวัสดีคลับ อาจารย์ทุกคนคงสุขภาพเเข็งเเรงนะครับ จาก เด็กเดือ ใครอ่านขอให้ สวยให้หล่อ จาก ทีมงาน TooCooL ZA สู้สู้

วรพล
IP: xxx.90.104.181
เขียนเมื่อ 

คิดถึงโรงเรียนอ่ะ    ส้มโอ  วิทย์คิดถึง

IP: xxx.67.152.200
เขียนเมื่อ 

กำพล คล่องแคล่ว คิดถึงร.รที่เคยอยู่

ศิษย์เก่า
IP: xxx.154.106.161
เขียนเมื่อ 

คิดถึงโรงเรียนจัง

ข้าวเจ้า
IP: xxx.232.109.84
เขียนเมื่อ 

สวัสดี!ฉันไม่ใช่เด็กโรงเรียนนี้หรอกแต่อยากรู้จักเรื่องนี้เท่านั้น

กทม.
IP: xxx.9.42.28
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ทำเปลนอนอยู่คะ

แต่ยังหาวิธีทำหูเปลไม่ได้

ช่วยบอกวิธีด้วยคะ

ขอบคุณคะ...

orawan
IP: xxx.147.41.116
เขียนเมื่อ 

อย่ารุ้วิธีทำ

แต่แค่นี้ก็เก่งค่ะ

orawan
IP: xxx.147.41.116
เขียนเมื่อ 

อยากรู้การทำโครงงาน

กระเป๋าจากขวดน้ำ