บทที่ 5 เทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ

amichi
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
  
เทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ
หมายถึงเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักวิเคาระห์ระบบสามารถสร้างระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และมีความสลับซับซ้อนได้ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องเข้าใจถึงส่วนประกอบพื้นฐาน และหน้าที่หลักของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล
เทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ
1. ปัจจัยที่ทำให้เกิดความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
    1.1 ความสลับซับซ้อนในการบริหารงานที่เพิ่มขึ้น
    1.2 ขนาดขององค์การที่ขยายใหญ่ขึ้น
    1.3 ความซับซ้อนของเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น
    1.4 เวลามีน้อยลง
    1.5 เกิดจากแรงผลักดันของสังคมภายนอก
    1.6 พัฒนาการของเทคนิคต่างๆ ที่ใช้เป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจ
2. ระบบเครือข่าย
 ระบบเครือข่าย (Networking System) เป็นระบบสื่อสารที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งแต่ 2 ระบบเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลระหว่าง5.1 อุปกรณ์ประมวลผลส่วนหน้า
5.2 อุปกรณ์ควบคุม
6. พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือพัฒนาการของเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และพัฒนาการของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
7. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ หรือ Office Automation System (OAS) เป็นระบบที่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างของระบบสารสนเทศ แต่เป็นการช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยไม่อิงฐานข้อมูล ไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ แต่ช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน ได้แก่ระบบการจัดเอกสาร ระบบการดูแลข่าวสาร ระบบการประชุมทางไกล และระบบสนับสนุนสำนักงาน เป็นต้น
ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์
บทที่ 5 เทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ
1. ปัจจัยที่ทำให้เกิดความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
    1.1 ความสลับซับซ้อนในการบริหารงานที่เพิ่มขึ้น
    1.2 ขนาดขององค์การที่ขยายใหญ่ขึ้น
    1.3 ความซับซ้อนของเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น
    1.4 เวลามีน้อยลง
    1.5 เกิดจากแรงผลักดันของสังคมภายนอก
    1.6 พัฒนาการของเทคนิคต่างๆ ที่ใช้เป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจ
2. ระบบเครือข่าย
 ระบบเครือข่าย (Networking System) เป็นระบบสื่อสารที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งแต่ 2 ระบบเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนประกอบของระบบเครือข่าย
1. คอมพิวเตอร์ (Computer) เป็นเครื่องมือที่กระทำกับการเก็บรวบรวม จัดรูปแบบ และประมวลผลข้อมูลในปริมาณมาก
2. สถานี (Terminal) หรืออุปกรณ์รับส่งข้อมูล เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
3. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (Communication Channels) เป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่เชื่อมโยง เพื่อที่จะให้ข้อมูลข่าวสารระหว่างอุปกรณ์รับส่งข้อมูลที่อยู่ในระบบเครือข่ายส่งผ่านกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. อุปกรณ์สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร (Communication Processor) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการสนับสนุนให้การรับและส่งข้อมูลดำเนินไปอย่างราบรื่น
5. ชุดคำสั่งสำหรับการติดต่อสื่อสาร (Communication Software) เป็นชุดคำสั่งที่พัฒนาขึ้นสำหรับควบคุมการนำข้อมูลเข้าออกและอื่นๆ ของระบบเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
3. ชนิดของระบบเครือข่าย
3.1 ระบบเครือข่ายเฉพาะพื้นที่ (LAN)
3.2 ระบบเครือข่ายเฉพาะเขตเมือง (MAN)
3.3 ระบบเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ (WAN)
3.4 ระบบเครือข่ายระหว่างประเทศ
4. ช่องทางการสื่อสารข้อมูล
4.1 การสื่อสารตามสาย ได้แก่ สายเกลียวคู่หรือสายโทรศัพท์, สาย Coaxialและสายใยแก้วนำแสง
4.2 ระบบสื่อสารแบบไร้สาย ได้แก่ คลื่นสั้นและดาวเทียม
5. อุปกรณ์สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร มีดังต่อไปนี้
5.1 อุปกรณ์ประมวลผลส่วนหน้า
5.2 อุปกรณ์ควบคุม
6. พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือพัฒนาการของเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และพัฒนาการของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
7. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ หรือ Office Automation System (OAS) เป็นระบบที่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างของระบบสารสนเทศ แต่เป็นการช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยไม่อิงฐานข้อมูล ไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ แต่ช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน ได้แก่ระบบการจัดเอกสาร ระบบการดูแลข่าวสาร ระบบการประชุมทางไกล และระบบสนับสนุนสำนักงาน เป็นต้น
OAS เป็นการรวบรวมงานทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วใชคอมพิวตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยในการประสานงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน amichi

คำสำคัญ (Tags)#it

หมายเลขบันทึก: 116779, เขียน: 04 Aug 2007 @ 13:18 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 10:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ไอซ์
IP: xxx.173.242.192
เขียนเมื่อ 

ทำไม หา ยาก จัง เลยๆๆๆๆๆๆ

แม็ก
IP: xxx.173.242.192
เขียนเมื่อ 

$vอยากเห็นคนสวยจัง Q

นุช
IP: xxx.172.173.78
เขียนเมื่อ 

ทำไมหายากจังหงะ