ปัจจุบันการเข้าสู่การเมืองของสตรีเริ่มมีบทบาทให้เห้นได้ชัดเจนค่อนข้างมากขึ้น