ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กลุ่มจังหวัดมุ่งเน้นทั้ง 19 กลุ่ม ปรากฏว่า ประเด็นด้านการท่องเที่ยวมีจำนวนมากที่สุดคือ 19 กลุ่ม รองลงมาคือ ด้านการค้า การลงทุน และ Logistics 10 กลุ่ม ด้านการเกษตร 9 กลุ่ม ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 6 กลุ่ม และด้านความมั่นคง 1 กลุ่ม (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ในการจัดทำงบประมาณนั้นใช้งบประมาณของแต่ละจังหวัดจำนวนรวม 30% มาลงขันกัน  รายละเอียดที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 6 มกราคม 2549 โดยเลขาธิการ ก.พ.ร. เสนอผลในภาพรวม และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เสนอประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนของทุกกลุ่มจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เสนอประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรของทุกกลุ่มจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เสนอประเด็นยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมของทุกกลุ่มจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เสนอประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของทุกกลุ่มจังหวัด ทีมงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้จัดเตรียมบทสำหรับการนำเสนอของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับคำชมในการเสนอผลครั้งนี้อย่างมาก