บันทึกหน้าแรก..ของคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย


งานวิจัยกับพยาบาล
คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี พ.ศ. 2550
เรามีคณะกรรมการฯชุดใหม่ ซึ่งมีดิฉัน อุบล  จ๋วงพานิช  เป็นประธานคณะกรรมการฯ
 
คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย 
 
1.  หัวหน้างานบริกาพยาบาล                                   ที่ปรึกษา
2.  นางอุบล             จ๋วงพานิช                                ประธานกรรมการ
3.  นางสาวสุภัตรา  ไกรโสภา                                  รองประธานกรรมการ
4.  นางรัตนา             รองทองกูล                             กรรมการ
5.  นางสาวเกศนี      บุญวัฒนางกุล                          กรรมการ
6.  นางสาวลดาวัลย์  บูรณะปิยะวงศ์                        กรรมการ
7.  นางสาวจิราพร    พรหมพิทักษ์กุล                      กรรมการ
8.  นางสาวศศิธร      อินทยุง                                   กรรมการ
9.  นางสาววีรวรรณ   อึ้งอร่าม                               กรรมการ
10. นางอภิญญา  คารมปราชญ์                               กรรมการ
11. นางนลัทพร   สืบเสาะ                                       กรรมการ
12. นางจำรัส  วงศ์คำ                                             กรรมการ
13.  นางสาวพรนิภา     หาญละคร                          กรรมการและเลขานุการ
14.  นางสาวอุบลรัตน์   ต้อยมาเมือง                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
โดยมีหน้าที่ :–
-          จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
-          จัดอบรมกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล
-          จัดหาที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยของบุคลากร
-          ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรนำงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)
-          จัดหาแหล่งทุนในการสนับสนุนในการทำวิจัย
-          จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทุกรูปแบบ
-          จัดให้มีการนำผลวิจัยไปใช้: โดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลพยาบาล (Evidence-Based Practice : EBP)
-           ประสานงานและให้ความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างหน่วยงาน
 
หลังจากพวกเราพยาบาลได้ร่วมกันทำงานเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยมาเป็นเวลานานแล้ว เราได้ฤกษ์เปิดตัว บันทึกหน้าแรก  ของคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย กันเสียที  ซึ่งในปีนี้เรามีการจัดอบรมหลายเรื่อง คือ
1. โครงการอบรม การเขียนบทความทางวิชาการ เลขรหัสหลักสูตร 1-02-000-0612-7010
  • จัดในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2550 หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยคะแนน 
  • มีผู้เข้าอบรมประมาณ 50 คน เป็นพยาบาลที่เคยเข้าอบรมกระบวนการวิจัย อบรมการนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ หลังจากแต่ละคนไปดำเนินการแล้ว เราก็จัดหลักการเขียนและตีพิมพ์ให้ถูกต้อง
  • เรากำลังติดตามน้องๆที่เข้าอบรมแล้ว ได้การบ้านไปเขียนบทความเพื่อเตรียมตีพิมพ์
  • ผู้ที่ทำวิจัยเสร็จแล้ว เราก็พาเขียนรายงานวิจัย คิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร เพื่อเพิ่ม KPI ขององค์กรได้ค่ะ
2. โครงการ สรุปและวางแผนพัฒนางานประจำปี จัดในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2550 ที่ ภูพิมานรีสอร์ท อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย
  • คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยทั้งหมด 13 คน
  • ผู้บริหาร 4 คน
  • ผู้ที่เคยเป็นวิทยากรอบรมกระบวนการวิจัยหรือเคยเป็นวิทยากรให้เรามาตลอด จำนวน  3 คน 
เราไปครั้งนี้  เพื่อไปสรุปงานและวางแผนงานวิจัย ในปี พ.ศ. 2551
สำหรับงานในปีนี้ พ.ศ. 2550  
1. มีการติดตามพยาบาลที่ได้รับทุนวิจัย เพื่อให้คำปรึกษาแก่ พยาบาลที่กำลังทำวิจัยให้ สามารถทำวิจัยได้
2. ติดตามการทำโครงการพัฒนางาน โดยการนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้
3. การทำสนทนาวิจัยวิจารณ์ ของพยาบาล คือ คุณโฉมพิไล นันทรักษา หลังจากได้ทุน R2R ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านที่ทำงานอย่างขยันขันแข็ง  มีความมุ่งมั่นร่วมใจในการพัฒนางานวิจัยให้สำเร็จทุกคน   หลังจากเราไป สรุปและวางแผนงานใหม่
เราหวังว่าพวกเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาสร้าง สรรค์งานใหม่ ให้ตอบสนองเป้าหมายขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น
อุบล จ๋วงพานิช
หมายเลขบันทึก: 115320เขียนเมื่อ 28 กรกฎาคม 2007 17:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 พฤษภาคม 2012 06:25 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

เราคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย

จะรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆค่ะ

รอติดตามนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี