แบบฝึกภาษาไทย  เป็นนวัตกรรมที่ได้ประโยช์ทั้งครูผู้สอน        และผู้เรียน 
      ประโยชน์ผู้สอนได้เห็นการทำงานของผู้เรียนอย่างแท้จริงและสามารถช่วยแก้ไข  ปรับปรุงผู้เรียนที่มีปัญหาได้ตามสภาพจริง 
ผู้สอนไม่ต้องยุ่งยากในการอธิบายมาก เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกที่ผู้สอนรวบรวมหรือสร้างขึ้นบ่อย ๆ นักเรียนก็จะเข้าใจอย่างลึกซึ้ง              และมีความสุข
      ประโยชน์ของผู้เรียน  นักเรียนมีความสุข  ตื้นเต้น  กระตือรือร้นจะทำงานให้สำเร็จ  ยิ่งถ้าแบบฝึกนั้นมีมาตรฐานและตรงกับเนื้อหาที่เรียน
นักเรียนจะเรียนอย่างมีความสุข  ไม่สร้างปัญหาให้กับครูผู้สอนขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
      แบบฝึกที่ดี  ควรเป็นแบบฝึกที่มีข้อความไม่มาก  เน้นให้นักเรียนตอบ  ควรมีภาพน่ารัก น่ารัก ประกอบ  อาจเพิ่มให้นักเรียนระบายสีด้วยเด็กระดับประถมจะชอบมาก
     แบบฝึกควรเน้นกระบวนคิด  คิดแบบง่าย ๆ ตามสภาพชีวิต      ประจำวัน