โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนโรงเรียนบ้านท่าดานได้รับความร่วมมือจากชุมชนป็นอย่างดีโดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพเกษตรที่โรงเรียนดำเนินโครงการเพื่อนำมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสามารถเลี้ยงนักเรียนได้ครบทุกคนและทุกวันด้วยโครงการต่างๆ  เช่น โครงการผลิตก้อนเชื้อและเพาะเห็ด  โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ  โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง  โครงการเลี้ยงหมูหลุม  โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และโครงการผลิตจุลินทรีย์อีเอ็มด้วยการเพาะเชื้อเองจากเศษอาหารและนำมาใช้ในการเลี้ยงหมูหลุมเพื่อลดกลิ่น