เวทีพัฒนาภาวะผู้นำของนักศึกษา


นวัตกรรมของการศึกษา: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นทั้ง เวทีKM และเวทีพัฒนาภาวะผู้นำของนักศึกษา

        ในการฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนของนักศึกษาพยาบาลปีที่ 4  นั้น    ถ้านักศึกษาแต่ละกลุ่ม  ศึกษาเฉพาะในชุมชนของตนเอง ก็จะได้รับประสบการณ์เพียงแค่ที่ตนฝึกปฏิบัติ    แต่หากนักศึกษาแต่ละคน  แต่ละกลุ่มได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน  ความรู้  ประสบการณ์  เทคนิคและ เคล็ดลับของความสำเร็จ  ซึ่งกันและกัน ก็จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น  จาก 1 เป็น 5-6 เท่า   

               โดยเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ   นักศึกษาทุกคนจะร่วมกันจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้      นักศึกษาจะรับผิดชอบตั้งแต่การจัดสถานที่  เป็นพิธีกร  กล่าวรายงาน  ตลอดจนกำกับควบคุมตลอดงาน  ผู้ร่วมเวทีนอกจากเป็นนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติในวิชาแล้ว  ยังมีนักศึกษาคนอื่นๆ ทั้งในสถาบันและสถาบันอื่นๆ    คณาจารย์     พยาบาลจากศูนย์บริการสาธารณสุข  และผู้สนใจ  เข้าร่วมเวที                ในงานนี้  นักศึกษามีอิสระอย่างเต็มที่ในการนำเสนอความรู้  และประสบการณ์ที่ตนได้รับผ่านโปสเตอร์  powerpoint  ละคร   และการแสดงบทบาทสมมุติ ฯลฯ   เมื่อเสร็จสิ้นงานนักศึกษารู้สึกภูมิใจที่ประสบความสำเร็จในการจัดเวที  ตลอดจนได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่ตนได้รับโดยตรง    

             กิจกรรมนี้นอกจากเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในชุมชน  ยังเป็นเวทีพัฒนาภาวะผู้นำของนักศึกษา   ทำให้มีความมั่นใจในการจัดงานใหญ่ๆ  รู้จักปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในการทำงานร่วมกัน   จึงถือได้ว่า  เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่ทำให้การฝึกปฏิบัติงาน  เป็นเครื่องมือพัฒนาภาวะผู้นำของนักศึกษา

               ท้ายนี้เป็นความรู้สึกของนักศึกษาต่อการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา

         

                              ถอดบทเรียนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันที่  8  พฤศจิกายน 2549  ที่ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์    ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัด เพื่อให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มที่ไปออกชุมชนมาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ต่าง ๆ    หลังจากที่ไปจัดกิจกรรมในชุมชน   เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประเพณี  วัฒนธรรมต่าง ๆ ในชุมชนให้กับผู้มาร่วมในงานได้รู้  เพื่อเปิดโลกทัศน์ เปิดมุมมองของนักศึกษาให้กว้างขึ้น ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นหรือไม่เคยเจอ  เพื่อนำเสนอผลงานที่ แต่ละกลุ่มได้ทำไป  เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้แสดงศักยภาพของตนเองในการนำเสนอผลงาน เพื่อให้ทราบปัญหาของแต่ละชุมชน และติดตามผลว่าหลังจากนักศึกษาเข้าไปในชุมชนแล้ว ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง  มีการปรับปรุงในทางที่ดีขึ้นหรือไม่  เป็นต้น                  จากความคิดเห็นของกลุ่ม คิดว่าในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ และประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ได้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ เช่น  เรื่องการแก้ปัญหา  Computer,  จอฉาย powerpoint เรื่อง CD ที่เครื่อง computer  อ่านไม่ได้ เป็นต้น และยังได้เรียนรู้การช่วยเหลือตนเองในการทำเรื่องต่าง ๆ ว่าต้องพึ่งพาตนเองก่อนเสมอ  เรียนรู้ถึงการแบ่งงาน แบ่งหน้าที่กันทำภายในกลุ่ม  มีการผลัดเปลี่ยนเวลากัน  มีการกระจายงานให้ทุกคนรับผิดชอบ  ฝึกถึงการทำงานในหน้าที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายมา  ยังได้เรียนรู้ในการเลือกว่าจะนำเสนอเนื้อหาอะไรบ้าง และใช้วิธีการนำเสนอรูปแบบไหนเพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหา กับเวลา  และหาวิธีนำเสนออย่างไรให้น่าสนใจ น่าติดตามและตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะสื่อหรือบอกให้ผู้อื่นทราบ  ยังได้เรียนรู้การนำประสบการณ์ที่ได้รับมาผสมผสานกับปัจจุบัน แล้วนำมาสร้างสรรค์ผลงานที่ดี ๆ ขึ้นมาใหม่  เรียนรู้จักการประเมินตนเองว่าเราได้ทำอะไรผิดพลาดไปบ้าง มีอะไรจะต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้งานดีขึ้นกว่าเดิมในการทำงานครั้งต่อไป     
 
หมายเลขบันทึก: 112546เขียนเมื่อ 18 กรกฎาคม 2007 17:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 21:29 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี