GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (31.4)

Patient’s Responsibilities หน้าที่หรือความรับผิดชอบของผู้ป่วย ของโรงพยาบาลเอกชนอาร์มิเดลมี 8 ข้อ
           ที่โรงพยาบาลเอกชนอาร์มิเดล มีการติดสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วยไว้ด้วย เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้ให้บริการเกิดความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ (Right & Responsibility) ดังกล่าว โดย Patient’s Rights & Responsibilities ดังนี้

           Patient’s Responsibilities หน้าที่หรือความรับผิดชอบของผู้ป่วย คุณมี

 1. หน้าที่ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการปัจจุบัน ความเจ็บป่วยในอดีต การนอนโรงพยาบาล ยาและเรื่องอื่นๆที่สัมพันธ์กับสุขภาพของคุณอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
 2. หน้าที่ที่จะรายงานความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวังในสภาพร่างกายของคุณต่อแพทย์ผู้รับผิดชอบ
 3. หน้าที่ที่จะแจ้ง ถ้าคุณได้รับการดูแลไม่ครบตามข้อกำหนดการรักษาที่จัดให้หรือไม่ตรงกับความคาดหวังของคุณ
 4. หน้าที่ที่จะปฏิบัติตามแผนการรักษาที่แนะนำโดยแพทย์ที่รับผิดชอบในการดูแลคุณ ซึ่งจะรวมทั้งคำแนะนำของพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพอื่นๆที่จะรับผิดชอบในการประสานเชื่อมโยงการรักษาตามแผนและปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์ผู้รับผิดชอบ
 5. หน้าที่ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความกังวล ติดขัดของความสามารถในการจ่ายเงินสำหรับบริการของคุณ
 6. หน้าที่ที่จะยอมรับผลข้างเคียงที่ตามมาจากการกระทำของคุณ ถ้าคุณปฏิเสธการรักษาหรือไม่ทำตามข้อแนะนำของแพทย์
 7. หน้าที่ที่จะต้องคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วยรายอื่นๆและบุคลากรทางด้านสุขภาพเพื่อที่จะช่วยกันควบคุมเสียงรบกวน การสูบบุหรี่และจำนวนญาติที่เข้ามาเยี่ยม
 8. หน้าที่ที่จะเคารพในทรัพย์สินของคนอื่นและอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
        ถ้าขณะอยู่ในโรงพยาบาล คุณหรือครอบครัวมีข้อขัดข้องประการใด โปรดส่งข้อมูลหรือแจ้งโดยตรงที่ผู้จัดการด้านการพยาบาล

          หลังจากเสร็จจากการดูงานที่นี่ ก็ได้มีการถ่ายรูปร่วมกันและกล่าวขอบคุณทางโรงพยาบาลแล้วเราก็เดินไปที่โรงพยาบาลอาร์มิเดล

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 11217
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)