เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (31.3)

Patient’s Rights ของโรงพยาบาลเอกชนอาร์มิเดล มี 16 ข้อ ส่วนหน้าที่ของผู้ป่วยมี 8 ข้อ

             ที่โรงพยาบาลเอกชนอาร์มิเดล มีการติดสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วยไว้ด้วย เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้ให้บริการเกิดความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ (Right & Responsibility) ดังกล่าว โดย Patient’s Rights & Responsibilities ดังนี้

             Patient’s Rights ของโรงพยาบาลเอกชนอาร์มิเดล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายของผู้ให้บริการสุขภาพภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคือAffinity Health Limited ที่มีพันธสัญญาว่าจะให้บริการอย่างดีที่สุด ผู้ป่วยที่มารับบริการของ Affinity Health จะได้รับความมั่นใจว่า คุณจะได้รับบริการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถ้าขณะที่คุณพักอยู่ในโรงพยาบาล คุณหรือครอบครัวมีข้อติดขัดประการใด โปรดส่งข้อมูลโดยตรงได้ที่ผู้จัดการด้านการพยาบาล คุณมี

 1. สิทธิที่จะได้รับการบริการอย่างยอมรับนับถือเป็นไปตามความเชื่อ เชื้อชาติ วัฒนธรรมและลหักปฏิบัติทางศาสนาของคุณ
 2. สิทธิที่จะรู้จักชื่อแพทย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลเบื้องต้น ในการประสานการบริการของคุณและแนะนำหน้าที่ของคนอื่นๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการคุณ
 3. สิทธิที่จะขอคำปรึกษาจากคนอื่น (Second opinion) และสามารถปฏิเสธผู้ให้บริการสุขภาพรายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการของคุณโดยตรง
 4. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของคุณจากแพทย์ในภาษาที่ไม่ใช่ทางเทคนิคเช่น ระยะเวลาในการรักษา,การรักษาที่จะได้รับ,การวางแผนการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลและบริการตรวจติดตามซ้ำ
 5. สิทธิที่จะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับการรักษา,ความเสี่ยง,วิธีการรักษาแบบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งความเสี่ยงและผลดี,ผลติดตามมาของการไม่ได้รับการรักษา ก่อนที่จะให้ลงนามยินยอมรับการรักษา ถึงแม้ว่ากฎหมายจะห้ามไว้ คุณก็อาจปฏิเสธข้อแนะนำที่ให้การรักษา,ตรวจ,การทำหัตถการได้และคุณสามารถออกจากโรงพยาบาลโดยไม่ทำตามข้อแนะนำของแพทย์ได้ถ้าคุณได้รับทราบความเสี่ยงหลังจากได้เขียนใบจำหน่ายจากโรงพยาบาลอย่างสมบูรณ์แล้ว
 6. สิทธิที่จะได้รับทราบค่ารักษาโดยประมาณก่อนเริ่มการรักษา
 7. สิทธิที่จะปฏิเสธการเข้าร่วมในการศึกษาทางการแพทย์หรือการรักษาที่เป็นการทดลองตามธรรมชาติ คุณจะไม่ถูกนำเข้าไปเกี่ยวข้องในการเรียนการสอนโดยปราศจากความเข้าใจและการอนุญาตของคุณ
 8. สิทธิที่จะได้รับความมั่นใจและความเป็นส่วนตัวในรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของคุณ,การตรวจร่างกาย,การขอคำปรึกษาการรักษา บันทึกทางการแพทย์ของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยโดยที่คุณไม่อนุญาตหรือจากการอนุญาตของตัวแทนของคุณ เว้นแต่การเผยแพร่นั้นเป็นไปตามกฎหมายบังคับหรือการส่งต่อให้ผู้ดูแลคนอื่นที่จะช่วยในการรักษาคุณ
 9. สิทธิที่จะได้รับรู้ก่อนที่คุณจะถูกจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องที่คุณควรได้รับ รวมทั้งเวลาและสถานที่นัดพบ ชื่อของแพทย์ที่จะติดตามดูแล คุณมีสิทธิเข้าร่วมกำหนดแผนการจำหน่ายเพื่อจะได้รับการดูแลหลังออกจากโรงพยาบาลแล้วอย่างเหมาะสม
 10. สิทธิที่จะไม่ถูกจำกัด ผูกมัด ยกเว้นแพทย์ที่ดูแลคุณเป็นผู้สั่งหรือในกรณีฉุกเฉินเมื่อจำเป็นต้องปกป้องคุณหรือคนอื่นๆจากการบาดเจ็บ
 11.  สิทธิที่จะร่วมมือและสื่อสารกันอย่างเป็นส่วนตัวกับคนที่คุณเลือกและจะส่งหรือได้รับจดหมายส่วนบุคคลที่จะไม่ถูกเปิดเผยถ้าไม่เป็นข้อห้ามทางการแพทย์ ถ้าคุณต้องการคุณมีสิทธิที่จะขอให้บาทหลวงเข้ามาเยี่ยมในเวลาใดก็ได้ คุณมีสิทธิที่จะขอชั่วโมงการเยี่ยมตามที่โรงพยาบาลกำหนดได้
 12. สิทธิที่จะยังคงใช้เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวของคุณในสถานที่ที่อนุญาต ถ้าไม่รบกวนต่อสิทธิของผู้ป่วยคนอื่นๆหรือไม่ได้เป็นข้อห้ามทางการแพทย์
 13. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยในสถานที่ที่ให้การรักษาและสิ่งแวดล้อมด้วยความใส่ใจและห่วงใย
 14. สิทธิในความเป็นส่วนตัวสำหรับการเยี่ยมในเวลาที่จัดไว้ให้สำหรับญาติเยี่ยม
 15. สิทธิที่จะให้ข้อแนะนำหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรักษาหรือคุณภาพบริการโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกกีดกันในการเข้ารับบริการในคราวหน้า
 16. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาในเรื่องโภชนาการหรือความต้องการพิเศษอื่นๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)