5 บอกของโรงพยาบาลดอนเจดีย์

"บอกโรค บอกการปฏิบัติตน วิธีการใช้ยา วันนัด อาการแทรกซ้อน"

5 บอกของ รพ.ดอนเจดีย์
ฟังดูชื่อหัวข้อเรื่องแล้วอาจจะงงสักเล็กน้อยแต่คงจะเดาได้นะคะ ว่าต้องเป็นการบอกอะไร กับใคร ถ้าเป็นโรงพยาบาลก็ต้องบอกกับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการแน่นอนค่ะ เรื่องที่จะเล่าเป็นกิจกรรม CQI ของแผนก OPD รพ.ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพในงานประจำโดยใช้ 3 C (ลืมไปหรือยังคะ 3 C ให้กลับไปดู blog เก่าๆ ที่เขียนไว้ในเรื่อง 3C นะคะ) รพ.นี้มีผู้รับบริการท่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูงจำนวนมาก ในแต่ละเดือนจะมีอัตราการควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ไม่มารักษาตามนัดและการกลับมารักษาซ้ำสูง ( สะท้อนการใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงมาพัฒนา ) จึงนำมาวิเคราะห์สาเหตุ พบว่า เกิดจากสาเหตุหนึ่ง คือผู้ป่วยรัประทานยาไม่ถูกต้อง รักษาไม่ต่อเนื่องไม่รู้จักวิธีปฏิบัติตน จึงได้จัดทำเป็น EXIT Nurse  คือพยาบาลที่คอยให้ข้อมูล 5 ด้านแก่ผู้ป่วยและญาติ (เขาเรียกกันว่า 5 บอก ) ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับโรค วันนัด การปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรค การใช้ยา อาการผิดปกติที่ต้องเฝ้าระวัง โดยมีความร่วมมือกันในทีมสหสาขาวิชาชีพ แพทย์ เภสัชกร (มีการทำงานเป็นทีม)  จากการประเมินผลในระยะแรก มีการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านพบว่ามีการรับประทานยาผิดอยู่ จึงได้คิดนวตกรรม คือการทำตัวอย่างยาที่ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ใช้บ่อยๆ นำมาแสดงตัวอย่างให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลได้ดู และการประเมินผลหลังการทำกิจกรรมพบว่าผู้ป่วยรับประทานยาได้ถูกต้องมากขึ้น ถึงแม้จะไม่ครบ 100% แต่ก็เป็นโอกาสพัฒนาที่เขาเหล่านั้นมองเห็น และจะขยายการให้บริการในกลุ่มโรคอื่นๆ ต่อไป มีตัวอย่างรูปให้ดูด้วยนะคะ (ขออภัยค่ะ โหลดรูปไม่ได้)         

ในนามของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลขอเป็นกำลังใจให้โรงพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพและขออนุญาตนำมาเผยแพร่แก่สาธารณชน ชื่นชมในความตั้งใจจริงและยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และหวังว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและประเทศชาติอย่างแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพความเห็น (0)