การพัฒนาบุคลิกภาพของคนไทย

"บุคลิกภาพมีมาตั้งแต่เกิดแต่ก็สามารถพัฒนาได้"

          ในกิจกรรมก่อนวันขึ้นปีใหม่ มีการอบรมพัฒนาบุคลากรของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในหัวข้อ “ การพัฒนาบุคลากรเพื่อความสำเร็จของงาน ” โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ได้แก่ พญ.กิตติมา ยุทธวงศ์ จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (TCELS) นพ.วัชรพล ภูนวล จากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  หัวข้อที่ พญ.กิตติมา ได้นำประสบการณ์ของท่านเองมาแลกเปลี่ยนให้พนักงานของสถาบันฯ ซึ่งได้รับแง่คิดและประโยชน์มากมายคือ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัวในสังคม เนื่องจากคนเราจะมีความประทับใจเมื่อแรกพบ (first impression) จะเกิดใน 30 วินาทีแรกที่ได้พบกัน ดังนั้นบุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในเวลาต่อมา และบุคลิกภาพของคนไทยที่จะต้องปรับปรุงให้มีมากขึ้น ได้แก่ ( ฟังแล้วตัวเองก็ประเมินตนเองตามไปด้วย)
1.      Assertiveness การกล้าที่จะยืนยันในความคิดเห็นของตนเอง กล้าที่จะปฏิเสธและยอมรับเมื่อเราตัดสินใจไปแล้ว
2.      Pro active การเป็นผู้เริ่มต้นก่อน ไม่ต้องรอให้มีใครมากระตุ้น คือการทำงานเชิงรุกนั่นเอง
3.      Creativity and Innovation  ความคิดสร้างสรรค์ คนที่มีความคิดสร้างสรรค์จะทำให้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ และทำให้งานบรรลุผลได้ด้วยดี และเป็นสิ่งที่สามารถฝึกหัดเพิ่มเติมได้
4.      Leadership การมีภาวะผู้นำไม่จำเป็นต้องมีแต่ในผู้บริหาร หากสามารถปลูกฝังภาวะผู้นำให้มีได้พนักงานในทุกระดับจะทำให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จได้ด้วยดี
5.      Management skill ทักษะการจัดการ พิจารณาเรื่องเร่งด่วน สำคัญที่สุดได้ ( set Priority)จัดแบ่งสรร เวลา แยกแยะเวลาทำงานและเวลาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

ลองมาพิจารณาในโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาคุณภาพ จะเห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อคุณพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจะเห็นโอกาส และได้รับสิ่งที่ดีๆด้านอื่นตามมาอย่างแน่นอน ลองถามตัวคุณเองดูว่าเมื่อพัฒนาคุณภาพแล้ว “ ตัวคุณได้อะไร องค์กรได้อะไร และประชาชนได้อะไร “

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพความเห็น (0)