ยกเลิกระบบซีข้าราชการ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครม.ได้พิจารณาร่างดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.พ.เสนอแล้วมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองคณะที่ 7 หรือฝ่ายกฎหมาย ซึ่งมี นายวิษณุ รองนายกฯเป็นประธาน แล้วส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

       ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ระเบียบ กพ.ยกเลิกซี นายดนุพร ปุณณกันต์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องของการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ซึ่ง ครม.ได้พิจารณาร่างดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.พ.เสนอแล้วมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองคณะที่ 7 หรือฝ่ายกฎหมาย ซึ่งมี นายวิษณุ รองนายกฯเป็นประธาน แล้วส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษพิจารณา แล้วให้รับความเห็นของคณะทำงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ก.พ.ร. ครม.ไปประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งร่างของพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้
      
       ข้อ 1 กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. มิให้ซ้ำซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
      
       ข้อ 2 ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมขึ้น หรือ ก.พ.ค. เป็นองค์กรคู่กับ ก.พ. ทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ก.พ. และให้ส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาเป็นไปตามระบบคุณธรรม ก็คือต่อไปนี้ ก.พ.จะดูแลในเรื่องของยุทธศาสตร์ ส่วน ก.พ.ค.ก็จะทำหน้าที่เรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์
      
       ข้อ 3 เพิ่มประเภทข้าราชการพลเรือนวิสามัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการสรรหาบุคคลที่ไม่เคยดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนมาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูง
      
       ข้อ 4 มีการปรับปรุงระบบตำแหน่งและประเภทตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมกับลักษณะของงานเพื่อจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม พูดง่ายๆ จะมีการยกเลิกระบบซี โดยจะมีการแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มแรก บริหาร กลุ่มสอง อำนวยการ กลุ่มสาม บริการ กลุ่มสี่ ทั่วไป

       โดยสาเหตุที่มีการยกเลิกระบบซีเพราะว่า สมมติว่ามีแพทย์ที่รับราชการได้ซี 4 ปรากฏว่าเงินเดือนของผู้ที่ดำรงตำแหน่งแพทย์ในซี 4 นั้น มีเงินเดือนเท่ากับข้าราชการ ซึ่งมีหน้าที่เป็นพิมพ์ดีด เพราะซี 4 เช่นเดียวกัน เพราะอาจทำให้เกิดบุคลากรนั้นอาจจะลาออกไปสู่โรงพยาบาลเอกชนได้ จึงมีการปรับระบบใหม่ ซึ่งต้องยอมรับว่าการปรับแบบนี้ต้องใช้เวลา เราเคยมีการปรับแบบนี้มาแล้วหนหนึ่งเมื่อปี 2518 สมัยนั้นมีการปรับระบบราชการจากชั้นตรี โท เอก ให้เป็นระบบซี เพราะฉะนั้นในการพิจารณาเรื่องนี้จะได้มีการกำหนดระยะเวลาในการที่จะยกเลิกซีแล้วนำบุคคลที่รับราชการต่างๆ นั้นไปบรรจุตาม 4 หมวดที่เรียนไปแล้ว ซึ่งคงต้องไปนั่งพูดคุยกันว่าระยะเวลาเท่าไหร่ถึงเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
      
       ข้อ 5 ให้มีกระบวนการสรรหาบุคคลในระบบเปิด เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งในบางกรณี ลำดับที่ 6 มีการกระจายอำนาจบริหารทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดดำเนินการมากยิ่งขึ้น ลำดับที่ 7 ให้ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ โดยเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการเรื่องวินัย การกระจายอำนาจให้ อกพ. กระทรวง และปรับปรุงกระบวนการดำเนินการทางวินัยให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นี่เป็นเรื่องของการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

     จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)