ตัวชี้วัด 6 x 2 คืออะไร

ตัวชี้วัด 6x2
 ตัวชี้วัด คำอธิบาย 
1.ด้านการลดรายจ่าย

1.1 ครัวเรือนทำสวนครัว
1.2 ครัวเรือนปลอดอบายมุข
1.1 ครัวเรือนใช้พื้นที่ว่างบริเวณบ้าน หรือ ใช้กระถาง/ภาชนะ
ที่ทิ้งแล้วในการปลูกผักไว้กินเองในครอบครัว รวมทั้งการปลูกผัก
แบบแขวน ในกรณีพื้นที่ที่ไม่สามารถปลูกผักได้อาจมีกิจกรรมอื่น
ที่ทดแทนกันได้ เช่นพื้นที่ชาวเล มีการหาปลากินเองเป็นต้น
1.2 สมาชิกทุกคนในครัวเรือน ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่เล่น
การพนันประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี

2.ด้านการเพิ่มรายได้

2.1 ครัวเรือนมีอาชีพเสริม
2.2 ครัวเรือนใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
2.1 ครัวเรือนมีอาชีพอื่นนอกจากอาชีพหลักที่ทำประจำ ทำให้
ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น
2.2 ครัวเรือนมีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในการประกอบอาชีพ
หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในครัวเรือนที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
ทำให้เกิดความคุ้มค่าและประหยัด เช่น การใช้ปุ๋ยชีวภาพ
ในการเพาะปลูกและได้ผลผลิตคุ้มค่า การปลูกผักปลอดสารพิษ
การใช้พลังงานทดแทน ฯลฯ

3.ด้านการประหยัด

3.1ครัวเรือนมีการออมทรัพย์
3.2 ชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์ฯ
- มีการเชื่อมโยงเครือข่าย
3.1 สมาชิกในครัวเรือนมีการฝากเงินไว้กับธนาคาร/สถาบันการเงิน/
กลุ่มออมทรัพย์ฯ/หรือกลุ่มอื่นๆที่มีการรับฝากเงินกับสมาชิก
3.2 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหรือกลุ่มออมทรัพย์อื่นที่มีลักษณะ
คล้ายกันเช่นกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ / กล่มออมทรัพย์สตรี/
กลุ่มออมทรัพย์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นต้น
- การเชื่อมโยงกลุ่ม/องค์กรต่างๆในพื้นที่หรือพื้นที่อื่น

4.ด้านการเรียนรู้

4.1 ชุมชนมีการสืบทอดและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2 ครัวเรือนมีการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน
4.1 ชุมชนมีการบันทึกภูมิปัญญาในรูปแบบต่างๆมีการถ่ายทอด
และนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง

4.2 คนในครัวเรือนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดหรือจัดเวที
การเรียนรู้หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ นำไปสู่ความเข้าใจ
ในการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

5.1 ชุมชนใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
5.2 ชุมชนปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นเป็นหมู่บ้านน่าอยู่
5.1 ชุมชนมีการใช้วัสดุหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างคุ้มค่า
และประหยัดในการประกอบอาชีพ โดยมีการวางแผนจัดหาทรัพยากร
ทดแทน ควบคู่กับการอนุรักษ์ เช่น การปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์ทดแทน
การดูแลรักษาแหล่งน้ำ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
5.2 ชุมชนส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะ ถนนใน
หมู่บ้าน บริเวณบ้าน หรือที่ว่างในหมู่บ้าน ฯลฯ และมีการดูแลรักษา
อย่างต่อเนื่อง

6.ด้านการเอื้ออารีต่อกัน

6.1 ชุมชนมีการดูแลช่วยเหลือ คนจน คนด้อยโอกาส
และคนประสบปัญหา
6.2 ชุมชน"รู้รักสามัคคี"

6.1 ชุมชนมีการจัดสวัสดิการสำหรับคนจน คนด้อยโอกาส
และคนประสบปัญหา เช่น การจัดให้มีกองทุนประกอบอาชีพ
กองทุนสงเคราะห์ ต่างๆ การจัดสรรเงินกำไรจากกองทุนชุมชน
เพื่อเป็นสวัสดิการ การจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
ตลอดจนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในรูปแบบอื่นๆที่มิใช่เกี่ยวกับ
การเงิน เป็นต้น
6.2 ชุมชนมีการมีการจัดทำแผนชุมชนและนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อการแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน

สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน    กรมการพัฒนาชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดพัฒนาชุมชนเชียงใหม่

คำสำคัญ (Tags)#ตัวชี้วัด 6x2

หมายเลขบันทึก: 110594, เขียน: 11 Jul 2007 @ 15:47 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 14:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)