ร้านอาหารไทยในออสเตรเลีย


การเพิ่มจำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับภาคเกษตรของไทยจากการใช้วัตถุดิบผลิตอาหาร และสนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารของไทยโดยรวม นอกจากนี้ ยังสร้างเงินตราเข้าประเทศจากการส่งเงินกำไรของการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย และรายได้ของพ่อครัวแม่ครัวไทยที่ไปทำงานในร้านอาหาร โดยเฉพาะประเทศออสเตรเลียที่ไทยได้จัดทำความตกลง FTA ด้วย ส่งผลให้ออสเตรเลียผ่อนคลายกฎระเบียบการจัดตั้งร้านอาหารไทย และการเข้าไปทำงานของพ่อครัวแม่ครัวไทยในออสเตรเลีย จึงเป็นโอกาสของนักธุรกิจและแรงงานไทยในการเข้าไปทำธุรกิจและทำงานใน ออสเตรเลียนอกจากนี้ ออสเตรเลียเป็นตลาดที่มีศักยภาพ เนื่องจากประชากรของออสเตรเลียมีกำลังซื้อสูง และเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านแหล่งท่องเที่ยวของโลก โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในออสเตรเลียปีละกว่า 3 ล้านคน
 การท่องเที่ยวถือเป็นสาขาที่มีศักยภาพของไทยที่ภาครัฐสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยส่งออกบริการไปต่างประเทศ ซึ่งภาคการท่องเที่ยวครอบคลุมถึงกิจกรรมหลายๆ ด้าน ที่สำคัญ ได้แก่ร้านอาหาร โรงแรมและสปา รวมทั้งการส่งออกแรงงานไทยไปให้บริการในต่างประเทศในสถานบริการเหล่านี้ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้มีรายได้กลับเข้าประเทศมากขึ้น
 ร้านอาหารไทยในต่างแดนมีอยู่ราว 7,000แห่ง โดยตั้งอยู่ในสหรัฐฯ และแคนาดามากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของร้านอาหารไทยในต่างประเทศรองลงมาได้แก่ยุโรป (สัดส่วน 20%) ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (15%) เอเชีย (14%) และอื่นๆ (2%) โดยไทยตั้งเป้าหมายให้จำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศเพิ่มเป็น 12,000 แห่ง ในปี 2549 เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าเกษตรของไทย ได้แก่ ข้าว กุ้ง ไก่ และผลไม้ไทย ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร รวมทั้งเป็นช่องทางกระจายสินค้า OTOP และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์อาหารไทย เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยและเป็นแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยให้แพร่หลายในต่างประเทศด้วย
 FTA ไทย-ออสเตรเลีย : เปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน
 ออสเตรเลียเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ประชากรรวมราว 20 ล้านคน นับว่าออสเตรเลียเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง รายได้ของประชากรต่อคนราว 30,480ดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี นอกจากนี้ออสเตรเลียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของต่างชาติ ทั้งด้านแหล่งช๊อปปิ้งและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในออสเตรเลียปีละกว่า3 ล้านคน ออสเตรเลียจึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำ หรับนักธุรกิจไทยที่จะเข้าไปลงทุนจัดตั้งร้านอาหารไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก (Kitchen to the World) ของภาครัฐที่ต้องการให้ขยายร้านอาหารไทยไปต่างแดนโดยเฉพาะการจัดทำ ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยกับออสเตรเลียซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2548 ออสเตรเลียอนุญาตให้คนไทยสามารถเข้าไปลงทุนในธุรกิจทุกประเภทในออสเตรเลียได้ 100% (ยกเว้นกิจการหนังสือพิมพ์ การกระจายเสียง การขนส่งทางอากาศและท่าอากาศยาน) ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งร้านอาหารด้วยอย่างไรก็ตาม หากเป็นการลงทุนที่มีขนาดเกิน 10 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 280 ล้านบาท) ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของต่างชาติ (Foreign Investment Review Board :FIRB)1 ของออสเตรเลียก่อน
 นอกจากนี้ ออสเตรเลียอนุญาตให้ผู้บริหารผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญ และคู่สมรสและผู้ติดตาม เข้าไปทำงานในออสเตรเลียได้คราวละ 4 ปี โดยต่ออายุได้ไม่เกิน 10 ปี ซึ่งรวมถึงพ่อครัวแม่ครัวไทยที่ได้รับประกาศนียบัตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และมีสัญญาว่าจ้างงานจากกิจการในออสเตรเลียเข้าไปทำงานในออสเตรเลียได้ไม่เกิน 4 ปี พร้อมกับยกเลิกข้อกำหนดการทดสอบตลาดแรงงาน (Labor MarketTest) ได้แก่ ข้อจำกัดที่กำหนดให้นายจ้างในออสเตรเลียต้องประกาศหาคนในประเทศมาสมัครเข้าทำงานก่อนเป็นเวลา 4 สัปดาห์ หากไม่มีผู้ใดมาสมัครจึงจะอนุญาตให้ว่าจ้างคนงานจากต่างประเทศได้
 ดังนั้น นอกจากออสเตรเลียเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยเข้าไปจัดตั้งธุรกิจร้านอาหารในออสเตรเลียแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พ่อครัวและแม่ครัวไทยเข้าไปทำงานในออสเตรเลียได้สะดวกขึ้นการยกเลิกเงื่อนไข Labor Market Test ทำให้นายจ้างในออสเตรเลียที่ต้องการรับสมัครคนไทยเพื่อทำงานเป็นพ่อครัว แม่ครัว สามารถจ้างงานคนไทยได้ทันทีหากพ่อครัวและแม่ครัวดังกล่าวได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือ โดยไม่ต้องประกาศรับสมัครคนออสเตรเลียก่อน
 ข้อมูลการจัดตั้งร้านอาหาร/ภัตตาคารไทยในประเทศออสเตรเลียทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม - เมืองธุรกิจ เช่น ซิดนีย์, เมืองท่องเที่ยว เช่น โกลด์โคสท์กฎระเบียบสุขอนามัย - ต้องมี Food License
 หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง
 o Department of Health
 o Department of Revenue
 หลักเกณฑ์/หลักฐานการขอใบอนุญาตเปิดร้านอาหาร/ภัตตาคารไทย
 § ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาเป็นผู้ประกอบการได้
 § ผู้ประกอบการมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งที่สามารถติดต่อได้
 § ผู้ประกอบการมี Bank Statement ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน
 § ต้องมีทนายเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนการดำเนินการจัดตั้งธุรกิจ
 § ขอจดทะเบียนชื่อร้านกับหน่วยงาน Department of Fair Trading Business Registration Center ของออสเตรเลีย
 - รายละเอียดชื่อร้านและทำเลที่ตั้ง
 - ขนาดพื้นที่
 - ประเภทของอาหาร เช่น ไทย จีน ฯ
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จำนวนเงิน (ดอลลาร์ออสเตรเลีย)
 เงินลงทุนขั้นต่ำ/งบประมาณในการลงทุนต่อตารางเมตร ประมาณ 50,000 ขึ้นไปค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายการขอใบอนุญาตต่างๆและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นต้น
 แตกต่างกันในแต่ละรัฐ โดยเฉลี่ยประมาณ 5,000-7,000ค่าเช่าร้าน/พื้นที่ ขึ้นกับทำเลที่ตั้ง, ขนาดพื้นที่ ฯลฯ โดยเฉลี่ยประมาณ เดือนละ 3,000-3,500 ต่อ 70 ตรม.ภาษี (ภาษีป้าย, ภาษีการค้า, ภาษีสรรพสามิต, ภาษีโรงเรือนฯลฯ) อื่นๆ (Running Costs)ประมาณ 5,000 (รวมค่า Insurance ด้วย) ขึ้นกับขนาดของร้าน โดยเฉลี่ยประมาณ 10,000-20,000
 การลงทุนเปิดร้านอาหารไทย จำนวนเงิน (ดอลลาร์ออสเตรเลีย)สัดส่วนการร่วมลงทุน ประมาณ 95-100% เป็นเจ้าของกิจการแต่เพียงผู้เดียวเงินลงทุน (โดยประมาณ) ของร้านอาหารประเภทต่างๆเช่น ภัตตาคารระดับดี ร้านอาหารระดับกลาง อาหารจานด่วนCorner/Kiosk, all you can eat เป็นต้น
 ระดับดี 500,000-1,000,000
 ระดับกลาง 250,000-500,000
 ระดับเล็ก 50,000-250,000
 รูปแบบร้านอาหารในแต่ละเมือง จำนวน (ร้าน)
 • เต็มรูปแบบ (Full Restaurant) ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า70 ตรม.
 • ขนาดกลาง (Mini Restaurant) ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 70 ตรม.
 • ขนาดเล็ก (Corner/Kiosk) ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม.
 แตกต่างตามขนาดและทำเลที่ตั้งของแต่ละเมืองเช่น ซิดนีย์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของธุรกิจและท่องเที่ยว มีจำนวนร้านอาหารไทย ขนาดกลาง-เต็มรูปแบบ ไม่ต่ำกว่า150 ร้าน
 รสนิยมของผู้บริโภคแต่ละท้องถิ่น - ไม่แตกต่างกัน แต่จะขึ้นกับรสนิยมและความคุ้นเคยอาหารไทยของแต่ละบุคคลมากกว่าความเห็น (36)

สนใจเปิดร้านอาหารที่ออสเตรเลีย ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

ขอถามพี่ๆค่ะ

ร้านอาหารไทยมี่นั่น

เด็กทำงานพิเศษ

ใส่ชุดยังไงทำคะ

เพราะหนูจะไปเรียนต่อที่นั่น

แล้วจะทำงานด้วย

..ไม่รู้ว่าถามได้ไหมคะ

ขอบคุณค่ะ

อดีตนักเรียนออสเตรเลีย

ตอบน้อง Satan นะคะ

ส่วนใหญ่ทางรานจะจัดเสื้อผ้าให้เราอยู่แล้วค่ะ ไม่ต้องกังวลนะคะ เตรียมแค่รองเท้าที่เราใส่สบายๆไว้ก็พอค่ะ เพราะอาจต้องเดินเยอะ และเป็นแบบพื้นกันลื่นก็จะดีมากๆค่ะ เพราะช่วงที่เก็บร้านอาจต้องถูทำความสะอาดพื้น จะได้ไม่ลื่นล้มง่ายๆนะคะ

ว่าจะไปเรียนภาษาคะ และกะว่าจะหางานทำระหว่างเรียนด้วยนะคะ ไม่ทราบว่างานหายากไหมคะ

ถ้าสนใจจะซื้อร้านอาหารที่เค้าประกาศขาย อยากทราบว่าเราต้องมีทุนเท่าไหร่คะ เพื่อดำเนินการได้เลย

ถ้าร้านนั้นขายต่อที่ 50,000 รบกวนด้วยค่ะ

ร้านอาหารไทย ต้องการขายค่ะ แนว take away มีประมาณ 18-20 ที่นั่ง ขายไม่แพง

มีลูกค้าประจำ+ทั่วไป ทั้ง โฮม +เทค สนใจ สอบถามได้

surisa45@hotmail.com

อยากไปทำงานที่นั่นค่ะ สนใจติดต่อได้น่ะค่ะ อายุ 23 ค่ะ

สนใจอยากไปทำงานที่นั่นคะ แต่จะขอเป็นวีซ่าท่องเที่ยวไป มีประสบการ์ณทำงานร้านอาหารไทยที่นิวยอร์ค สองปี ตอนนี้อยู่เมืองไทย ต้องการทำงานร้านอาหารไทย มีที่พักให้ด้วย ตอนนี้อายุ 41 ปี กรุณาโทร 081 3025838 หรือ ส่งเมล์มาก็ได้คะ

อยากทำงานร้านอาหารไทยในออสเตรเลียค่ะ เคยทำงานเป็นแคชเชียที่ publix supermaket ที่ฟลอริด้า ร้านอาหารไทย แล้วก้อ housekeeping ค่ะ ตอนนี้กลับมาอยู่เมืองไทยแล้ว ติดต่อได้ที่ 668-9978-4383 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

กลางเดือนมีนา53ผมจะไปเรียนที่ LLyods International College อยากหางานร้านอาหารทำคับ

ภาษาไม่ค่อยเก่ง แต่พร้อมลุยทุกสถานการณ์ครับ ร้านไหนต้องการคนช่วยงาน เรียกใช้บริการได้คับ

สนใจต้องการไปทำงานใน australia คะ ตอนนี้ทำงานด้านโรงแรมอยู่ในกรุงเทพค่ะ

เรียนจบปริญญาตรีอยากฝึกงานในร้านอาหารที่ออสเตรเลียค่ะช่วยแนะนำให้ได้มั้ยค่ะ

อยากทำงานร้านอาหารไทยในออสเตรียมีอาชีพเป็นกุ๊กและแกะสลักผักผลไม้ได้ด้วยช้วยแนะนำด้วยค่ะ

อยากไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียค่ะ เพราะตอนนี้มีอาชีพเป็นช่างเสริมสวยตอนนี้อายุ 41 ปีค่ะสถานะภาพโสด

กำลังจะไปออสค่ะ อยากทำงานร้านอาหารเป็นเด็กเสิร์ฟ หรือ ไม่ก็ทำงานฟาร์ม อยากทราบข้อมูลการติดต่อ หรือสมัครอ่ะ ค่ะ

เพราะว่ไม่มีประสบการณ์เลย ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ

อยากไปทำงานร้านอาหารไทยที่ออสเตรเลียนะมีฝีมือครับใึครสนใจmailมาบอกได้นะครับใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับกรุณาบอกด้วยครับ

อยากที่จะไปทำงานที่ออสเตเลียนะครับ...จบปริญญาตรีครับ

ต้องทำอย่างไรครับ...เตรียมตัวอย่างไร...และมีวิธีดำเนินการอย่างไร

งานอย่างไรก็ได้...แต่ในใจอยากเริ่มจากร้านอาหารไทยก่อนนะครับ

....กรุณาตอบกลับด้วยนะครับ....

I would like to work in Thai Restuarant in Australia for part time since April - May 2011. I can communicate in English fluently and can use personal computer in many programs. Any one interested , please contact me.

สนใจทำงานล้างจานครับบอยากทำจริงเก็บตังเอาไว้แต่งงานครับแนะนำด้วย

รบกวนติดต่อกลับมาได้ไหมครับต้องการจิงๆๆค่าแรงไม่เกี่ยงขอให้ได้งาน

เบอ์ผมนะ 0871802868--

อยากทำงานร้านอาหารค่ะตำแหน่งในห้องครัวอะไรก็ได้ ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมค่ะ

ตอนนี้ขอวีซ่าอยู่ค่ะ

ผมอยากทำงานที่ออสเตรเรียครับ..งานในครัวทำได้ทุกตำแหน่ง..ตอนนี้ผมเป็นกุ๊กอาหารไทยอยู่ที่เชียงใหม่ครับ..มีพาสปอตส์พร้้อมเดินทางครับ..อายุ39ปีครับ081-3869531

ฺbaanchang_restaurant@hotmail.com

อยากทำงานต่างประเทศที่ออสเตรเลียมากๆ ในร้านอาหารไทย ตำแหน่งใดก็ได้ จบปริญญาตรี พูดอังกฤษได้บ้าง

สนใจมากๆ ต้องการหาเงินไปรักษาพ่อตอนนี้เป็นมะเร็ง สนใจติดต่อ 089-105-9881

จบม.6 อายุ 27 ปึ สนใจไปทำงานร้านอาหารที่ออสเตเรีย มาก

นาย ปริญญา พันธุ์ขะวงษื

ผมมีความต้องการจะไปทำงานต้องทำอย่างไรบ้างครับผมทำงานโรงแรมแผนกห้องอาหารมา 20 ปีแล้วครับขอความกรุณาด้วยนะครับ

สนใจต้องการไปทำงานใน australia คะ สามารถทำอาหารไทยได้หลายอย่าง อยากหาเงินมาใช้หนี้ให้แม่อ่ะคะ อายุ31

ต้องการทราบรายระเอียดเปิดร้านอาหารที่ออสเตเลียคะด่วนมากต้องเริ่มจากอะไรก่อนเกี่ยวกับเอกสารและวีซ่าผู้รู้กรุณาให้คำแนะนำด้วยคะ

อันนี้จะดีกว่านะคะ ตรงความต้องการมากกว่า

http://market.natui.com.au

ขอให้โชคดีในต่างแดนค่ะ

แพท

้าเราถือวีซ่าท่องเทียว3เดือนแล้วสนใจอยากเปิดร้านอาหารไทยควรทำอย่างไรค่ะเราสามารถเปลียนวีซ่าธุรกิจได้ใหมค่ะ

ตอนนี้ผมกำลังติดต่อเรียนทำอาหารไทยที่ได้ทั้งใบประกาศและใบมาตราฐานฝีมือแรงงาน พอจบกะจะไปฝึกงานที่พัทยาร้านของป้าเปิดขายอาหารไทยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อจะเอาใบผ่านงานและประสบการณ์ เพื่อที่จะไปเป็นพ่อครัวต่างประเทศโดยอยากจะหาร้านที่ไปคือยุโรป และออสเตเรีย มีใครพอแนะนำร้านที่เขารับหรือช่วยเพิ่มเตืมข้อมูลที่จำำเป็นผมได้มั่งครับ อยากได้คำแนะนำครับ พอดีไม่มีความรู้ทางนี้มากนักแต่ใจรักครับแบบว่าอยากจะไปจริงๆอ่ะครับ

ขอขอบคุณมากครับ

เอก

kunsan_pudding@hotmail.com

 มีความสนใจที่จะไปทำงานที่ประเทศ  ออสเตรีย มีประสบการณ์ทางด้านอาหารไทยใน

ต่างประเทศมา 7-8 ปี พร้อมเดินทางตลอดเวลา

       หากทางร้านฯ สนใจกรุณาติดต่อตามอีเมล์ หรือ 080-616-1261 , 088-650-6556

 

 

สนใจทำงานร้านอาหารไทยในออสเตเลียค่ะ  เคยทำที่อเมริกาค่ะตอนนี้กลับไทยแล้ว  ติดต่อ  0863231495

ผมสนใจทำงานตำแหน่ง chef ครับประสบการณ์ 12ปี ทำอาหารไทยจีนยุโรปได้ดีครับ

เบอร์โทรกลับ 084 8382631

อยากไปทำงานออสเตเลียตอนนี้ทำงานสปาอยากไปทำงานต่างประเทศจะได้มีเงินสำหรับอนาคตค่ะ

สอบถามอยากเปิดร้าน thai geocery ต้องติดต่อ อะไร ตรงไหน ก่อนดีค่ะ และสินค้าที่ไทย ติดต่ออย่างไรค่

อาหารไทยที่คนออสเตรเลียนิยมทานมากมีอะไรบ้างคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี