ต้องการข้อมูล  เกี่ยวกับการดำเนินการด้านพัสดุ เช่น  วิธีการดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง