ต่อเนื่องจากวันงานสัมมนาเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 28  ธันวาคม  2548 ได้พบปะพูดคุยกับนักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และนักวิชาการจากศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดพิษณุโลก สาขากำแพงเพชร จึงทำให้ทราบว่าในจังหวัดกำแพงเพชร ยังมีของดีที่เกี่ยวกับการผลิตพืชปลอดภัย และการใช้ศัตรูธรรมชาติป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช อยู่ในหลายๆ พื้นที่และหลากหลายกิจกรรม

          วันนี้ ผมและคุณสายัณห์ จึงได้ลงพื้นที่เพราะสนใจที่จะค้นหาของดี (Bese Practice) ของเราเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมให้มีการทำการผลิตพืชปลอดภัย และยกระดับสู่การผลิตพืชอินทรีย์กันเพิ่มมากขึ้น ต่อไป

  • จุดแรกแป็นการดูการผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ และแปลงทดสอบภายในศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดพิษณุโลก สาขากำแพงเพชร ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง

    แปลงทดสอบที่อยู่ภายในศูนย์ฯ กำแพงเพชร  สถานที่เพาะผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ(แตนเบียนไข่ฯ)

  • จุดที่สอง เป็นการเข้าเยี่ยมชมแปลงปลูกส้มเขียวหวาน และนาข้าว ของเกษตรกรที่ได้นำแมลงศัตรูธรรมชาติและเชื้อราไตรโคเดอร์มา มาใช้ (แปลงนำร่อง) สามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาลงได้ประมาณร้อยละ 80

                                        ศึกษาดูแปลงทดสอบของเกษตรกร (ส้มเขียวหวานและข้าว)

  • จุดที่ 3 เยี่ยมชมแปลงผักของเกษตรกร(นางจำลอง  ดอนชาไพร)กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพิไกร ที่ผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรผัก ของตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  ที่มีการลดระดับการใช้สารเคมีจนถึงระดับที่ปลอดภัย

                                       การใช้กับดักกาวเหนียว ในแปลงปลูกผักที่ตำบลคลองพิไกร อ.พรานกระต่าย

  • ในบริเวณใกล้กันกับแปลงปลูกผัก ได้เยี่ยมชมแปลงปลูกพืชแบบผสมผสานของคุณขวัญเรือน  ใจใหม่สมาชิกกลุมปลูกผัก มีพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ ปลูกทั้งพืชผัก ไม้ผล ฯลฯ ที่พัฒนาจากพืชปลอดภัยปัจจุบันกำลังจะยกระดับเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

                                       แปลงปลูกพืชแบบผสมผสานของคุณขวัญเรือน ใจใหม่ ที่พัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์

 

          รายละเอียดของแต่ละจุดจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไปนะครับ

         ก่อนลาส่งท้ายปีเก่า ขอมอบบทกลอนเพื่อปลุกเร้าและให้กำลังใจแก่นักพัฒนาทุกๆ ท่าน ให้มีพละกำลังในการปฏิบัติงานในปีใหม่ ปี 2549 ที่จะมาถึงนี้ ด้วยกลอนดังต่อไปนี้

             ก้าวไปเถิด   เพื่อนยา     ผู้กล้าแกร่ง

          จงก้าวไป        ด้วยแรง     แข็งขยัน

          ทางข้างหน้า    แม้พงป่า    หรือผาชัน

          จงฝ่าฟัน         จนกว่า....  จะได้ชัย

วีรยุทธ  สมป่าสัก