รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
 พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวง
  กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ.2545
  กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ(ฉบับที่ 2) พ.ศ 2546
  กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
  กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547
ระเบียบ ก.พ.ร.

รายละเอียดระเบียบ ก.พ.ร.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2546
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548

ระเบียบอื่นที่เกียวข้อง

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดพัฒนาชุมชนเชียงใหม่

คำสำคัญ (Tags)#กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

หมายเลขบันทึก: 109322, เขียน: 07 Jul 2007 @ 14:17 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 21:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)