รวมคนขับรถด้วยแล้วเป็น 22 คน มากจนน่ากลัวว่าจะไปสร้างความลำบากให้เจ้าภาพ หลายครั้งผมคิดเช่นนี้ แต่พอคิดกลับไปกลับมาแล้วคิดว่าไม่น่าจะทำให้ใครเดือดร้อน ส่งรายชื่อเพื่อ ลปรร. เพียง 10 คน ตามที่ตกลงกันไว้ ที่เหลือเป็นผู้สังเกตการณ์

         ที่ไปกันมาก เริ่มต้นจากรถตู้เราไม่ว่างเลยสักคันในช่วงนั้น ถ้าจะเช่ารถตู้ 2 คัน ค่าใช้จ่ายก็จะสูงมาก จึงตัดสินใจขอรถบัสมหาวิทยาลัยไป ซึ่งจะทำให้เสียแต่ค่าเติมน้ำมัน พอเอารถบัสไปที่นั่งจะเหลือค่อนข้างมาก จึงน่าจะเป็นโอกาสดีสำหรับสมาชิกชุมชน NUKM ที่จะได้ไปรู้จักมักคุ้นแบบ F2F กันเองทั้งภายใน มน. และระหว่างมหาวิทยาลัยภายใน UKM Network

         วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางไปครั้งนี้ คือ

                  1. เข้าร่วมกิจกรรม UKM Network เพื่อการ ลปรร. ตาม MOU

                  2. สร้างทีมงานเพื่อบูรณาการระบบคุณภาพภายใน มน. (จากหลายหน่วยงาน)

                  3. สำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน

         จึงเป็นที่มาของรายชื่อทั้ง 22 คนดังนี้

รายชื่อผู้เข้าร่วมการเสวนา 
สมาชิกเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2548
เรื่อง “การบูรณาการระบบคุณภาพ”
ระหว่างวันที่ 6 - 7 มกราคม 2549
ณ ห้องประชุมสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

         1.  ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร 
              รองอธิการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

         2.  ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 
              ผู้ช่วยอธิการบดี

         3.  รศ.มาลินี ธนารุณ 
              คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

         4.  รศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย 
              รองคณบดีฝ่ายแผนฯ คณะศึกษาศาสตร์

         5.  ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร 
              รองผู้อำนวยการวิชาการ สำนักหอสมุด

         6.  อ.เอกรินทร์ ชุลีกร 
              ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

         7.  อ.พนมขวัญ วิริยะมงคล 
              รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

         8.  นายจิระพงษ์ พงศ์นิมิตประเสริฐ 
              หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

         9.  นายธงชัย แสงจันทร์ 
              หัวหน้างานติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

         10. นส.รัตนา จุมปา 
               หัวหน้าส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

         11. นส.มาดา ชยทัตโต 
               หัวหน้างานมาตรฐานและวิจัยนวัตกรรม ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์

         12. นส.วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล 
               หัวหน้างานฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด

         13. นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์ 
               เลขานุการคณะคณะสหเวชศาสตร์

         14. อ.สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ 
               อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

         15. นส.เจนจิต รังคะอุไร 
               ผู้อำนวยการหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

เจ้าหน้าที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

         16. นส.รัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         17. นส.พัชรา จินาพันธุ์

         18. นส.เพ็ญนภา สอนสารี

         19. นายภัทรสิทธิ์ รอดเมือง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์

         20. นายเอกภาคย์ วรรณกูล

         21. นางสาวนันทวรรณ ประภักรางกูล

พนักงานขับรถ

         22. นายอิศรา จ่างสะเดา

         วิบูลย์ วัฒนาธร