Workshop KM ของเจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี

การจัดกิจกรรมที่แน่นมากไป ทำให้มีเวลาในแต่ละกิจกรรมน้อย ทำให้การสร้างบรรยากาศกลุ่มให้ผ่อนคลาย เป็นกันเองหรือเปิดใจจะทำยาก

                           จากการที่ผมและทีมงานได้ไปบรรยายที่อุบลให้กลุ่มงานเอดส์ของ สคร. 7 เมื่อเดือนก่อน ก็มีลูกติดพัน ทางพี่เป็ด ทีมสนับสนุนวิชาการของ สคร.7 ขอเชิญผมกํบทีมอีก 3 คน มาบรรยายและทำกลุ่มKMให้กับทีมงานใน สคร. 7 โดยเฉพาะ แต่เนื่องจากหาวันว่างในวันราชการไม่ได้ จึงต้องใช้วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่ 30 กับ 1 นี้แทน โดยจัดที่โรงแรมแก่งสะพรือ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำมูลโดยตารางอบรม มีดังนี้  

                          กำหนดการฝึกอบรมวิทยากรการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่  30 มิถุนายน – 1  กรกฎาคม  2550        

  โรงแรมแก่งสะพือริเวอร์ไซด์  จ.อุบลราชธานี

วันที่  30   มิถุนายน  2550

เวลา  08.30 – 09.00  .      -  ลงทะเบียน    

เวลา  09.00 – 09.30  .  -  กล่าวรายงาน      โดย นางมนัสนันท์  ลิมปวิทยากุล   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ                                              

-  กล่าวเปิดการอบรม      โดย  นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์  ผอก.สคร.7 อุบลราชธานี เวลา   

09.30 – 14.30  .      บรรยาย  โดย  นพ.พิเชฐ  บัญญัติ           นายแพทย์ 8 ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ตากและ รก. ผอก. รพ.บ้านตาก

1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเครื่องมือการจัดการความรู้

2.  ความคิดรวบยอด งานสคร.7 กับการเป็นวิทยากรการจัดการความรู้

3. ความสำคัญและคุณสมบัติของ วิทยากรการจัดการความรู้                                                                

4. ทำวิสัยทัศน์ สคร.7 ให้เป็นจริงด้วย การจัดการความรู้                                                                

5. Model ปลาทูนั้นสำคัญไฉน                                                                

6. เทคนิคการทำ CoP                                                                        

-  เทคนิคการเลือก KV,การทำ KS ,KA และ AAR                                                                        

 -  เทคนิคการทำให้ปลาสะบัดหางในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

เวลา   14.30-16.30   

- ฝึกปฏิบัติ เลือก KV เพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบในหน่วยงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ

วันที่  1  กันยายน  2550

เวลา  08.30 -14.00 .  - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติกิจกรรม CoP 3 กลุ่ม

                                                  กลุ่มที่ 1 CoP  การพัฒนาประสิทธิภาพงานวัณโรค  (ตามแผน KM สคร.7)   

                                                  กลุ่มที่ 2 CoP  ไข้หวัดนก  

                                                  กลุ่มที่ 3  CoP  โรคติดต่อนำโดยแมลง

                                                  กลุ่มที่ 4 CoP  พัฒนาองค์กร

เวลา  14.00 -14.30  .        - นำเสนอการประชุม CoP

เวลา  14.30 - 16.00  .       - วิทยากรให้ข้อเสนอแนะกิจกรรม CoP และตอบข้อซักถามเวลา  16.00 - 16.30 น.        - ปิดการอบรม

                                                *********************

หมายเหตุ             พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม         เวลา 10.30 น.และ 14.30 น.                               

พักรับประทานอาหารกลางวัน                         เวลา 12.00 น.

วิสัยทัศน์ สคร.7

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกันควบคุมโรค  และภัยสุขภาพระดับภาค ปี2554
พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพให้เหมาะสมกับพื้นที่  2.สนับสนุนการพัฒนาหลักเกณฑ์ และรูปแบบมาตรฐานการดำเนินงานในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่คุกคามสุขภาพของพื้นที่3.ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่4.ประสานสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพของพื้นที่5.สนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคบริเวณชายแดนเพื่อป้องกันโรคระหว่างประเทศ ทั้งนี้    ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ อนุสัญญา หรือกฎ ข้อบังคับระหว่างประเทศหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง6.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยที่คุกคามสุขภาพของพื้นที่7.ปฏิบัติการร่วม หรือสนับสนุนการปฺฏบัติการของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
เป้าประสงค์หลัก1. องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการดำเนินงานเฝ้าระวัง  ป้องกันควบคุมโรค  และภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีระบบการจัดการความรู้การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างยั่งยืน3. หน่วยงานลูกค้าและประชาชนสามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้ความรู้ข้อมูลทางวิชาการด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคและภัยสุขภาพ4. หน่วยงานและเครือข่ายลูกค้าสามารถให้บริการ  เฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน5. มีการนำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคคล
หน่วยงานประกอบด้วย 7 กลุ่ม 1 ฝ่าย       1. กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ       2. กลุ่มระบาดวิทยา       3. กลุ่มโรคไม่ติดต่อ        4. กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป       5. กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม       6. กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน       7. กลุ่มโรคติดต่อนำโยแมลง       8. ฝ่ายบริหารทั่วไป
พื้นที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 11  จ.มุกดาหาร      จ. นครพนม     จ. สกลนคร      . กาฬสินธุ์เขตตรวจราชการที่ 14   จ. อุบลราชธานี   จ.อำนาจเจริญ   จ. ศรีสะเกษ  จ.  ยโสธร                                 

                 ในการบรรยายวันแรก ผู้เข้าร่วมก็ให้ความสนใจดี แต่เนื่องจากเริ่มต้นสายทำให้เวลาช่วงเช้าลดลงและช่วงบ่ายต้องเหลือเวลาในการกำหนดKVของแต่ละกลุ่มงานด้วย ช่วงบ่ายจึงเร่งและรวบรัด ผู้เข้าฟังหลายท่านบอกว่าเร็วไปหน่อย เพิ่งเคยฟังครั้งแรก ช่วงเช้าฟังเข้าใจง่าย แต่ช่วงบ่ายเร่งมาก บางช่วงจึงตามไม่ทัน ผมเองก็ค่อนข้างเกร็งและเครียดพอสมควร ทำให้รู้สึกว่าตัวเองพูดได้ไม่ดีเท่าที่ควร ประมาณ 4 โมงเย็นก็ให้แต่ละกลุ่มฝ่ายช่วยกันกำหนดKVของตนเองตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานฯ ทุกคนสนใจและเอาจริงเอาจังกันมาก

                          กลุ่มโรคไม่ติดต่อKV ของกลุ่ม คือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาวิชาการเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

                           KV สำหรับงานในพื้นที่ คือ

๑.ส่งเสริม สนับสนุนพื้นที่ให้เกิดกระบวนการการคัดกรองโรคไม่ติดต่อที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

๒.ผลักดันให้เกิดกระบวนการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่Knowledge Vision

                         กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป กำหนดกรอบในการทำKnowledge Identification กลุ่ม GCD โดยคิด KV ของงานจาก

       ความสามารถหลัก(Core Competency)

       ความต้องการของผู้มีส่วนร่วมในเครือข่าย(Stakeholder)

       ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factor)

       กระบวนการหลัก(Core Process)KV งานที่รับผิดชอบ คิดจากความสามารหลัก(Core Competency)

       ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติด ต่อในพื้นที่

       การเตรียมความพร้อมการป้องการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพความต้องการของผู้มีส่วนร่วมในเครือข่าย(Stakeholder)

       พัฒนาเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       ปัจจัยแห่งความสำเร็จ(Critical Success Factor)

       ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ โดยการ มีส่วนร่วมของหน่วยงานลูกค้าและประชาชนในพื้นที่

       กระบวนการหลัก(Core Process)

       การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

                            สรุปได้KV คือศึกษาวิจัย ถ่ายทอด สนับสนุน และพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที

                           KV กลุ่มโรคเอดส์ฯ (SALT)พัฒนางานคุณภาพการป้องกันควบคุมโรค SALT อย่างมีประสิทธิภาพKV สำหรับงาน ประกอบด้วย

1. พัฒนางานคุณภาพการป้องกันควบคุมโรค AIDS อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนางานคุณภาพการป้องกันควบคุมโรค TB อย่างมีประสิทธิภาพ
3.
พัฒนางานคุณภาพการป้องกันควบคุมโรค STI อย่างมีประสิทธิภาพ
4.
พัฒนางานคุณภาพการป้องกันควบคุมโรค Leprosy อย่างมีประสิทธิภาพ

                     บทบาทสคร.7 ตาม 4 S

       Support: ความรู้

       Supply: วัสดุ, ยา

       Supervision: S&M&E

       Special services: ศูนย์สาธิตบริการ

                               วิสัยทัศน์ ฝ่ายบริหารทั่วไป     มุ่งมั่นให้บริการ  ด้านบริหารจัดการยุคใหม่  พร้อมมอบความพึงพอใจแก่ลูกค้า

                                KV  ฝ่ายบริหารทั่วไป

1.    การสนับสนุนการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ

2.    การสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มงานในสังกัด สคร. 7การสนับสนุนการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ 

                          กิจกรรมที่จะดำเนินการงานธุรการทั่วไป :  “CoP  คนทำหนังสือวัตถุประสงค์1.    เพื่อให้การจัดทำหนังสือราชการ ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ2.    เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน

                          งานการเงินและบัญชี  :  “CoP หลักการคิดค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

2.    เพื่อมุ่งเน้นให้การดำเนินงานของแต่ละโครงการยึดหลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส

3.    เพื่อให้การดำเนินงานเบิกจ่ายในแต่ละโครงการดำเนินไปในแนวทางเดียวกัน

                           งานพัสดุและยานพาหนะ  :  “CoP กระบวนการจัดซื้อ/จ้าง

วัตถุประสงค์                เพื่อให้การดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อ/จ้าง ถูกต้องตามระเบียบงานพัสดุฯ โดยจะต้องกำหนดให้มี การขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง กำหนดรายละเอียดการซื้อ/จ้างที่ชัดเจน ประมาณการราคาซื้อ/จ้าง กำหนดประเภทของงบประมาณที่จะซื้อ/จ้าง ในแต่ละครั้ง และจะต้องมีการตรวจรับการซื้อ/จ้าง ทุกครั้ง ซึ่งการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง จะต้องยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า และคุมทุนในการดำเนินการการสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มงานในสังกัด สคร.7  (มีต่อ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (3)

กฤต
IP: xxx.113.36.8
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณหมอ

คุณหมอพอจะแนะนำหนังสือเกี่ยวกับ KM ที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ๆ ได้ไหมครับ

ขอบคุณครับ

กฤต

เป็ด
IP: xxx.157.45.3
เขียนเมื่อ 

หวัดดีค่ะคุณหมอพิเชฐและทีมวิทยากรทุกท่าน

ก่อนอื่นสคร.7 ต้องขอขอบคุณหมอและทีมมากๆที่กรุณาเสียสละเวลามาให้ความรู้กับทีม สคร.7 พี่ได้สรุปขั้นตอนการทำCoPไว้ให้ชาว สคร.7 เป็นคู่มือกลายๆ  แต่ยังไม่ได้เผยแพร่เลยค่ะ เพิ่งทำเสร็จ   จะนำใส่ Blogให้คุณหมอดูก็แหมหลายหน้าเหลือเกิน

ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะ 

"KM  เป็นเรื่องของใจ (ใจดี เปิดใจ สบายใจ เข้าใจ เต็มใจ จริงใจ ไว้วางใจ จูงใจ ร่วมใจและภูมิใจ)"

"KM เป็นเรื่องประสบการณ์ดีๆที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้ว"

"KM ไม่ใช่เรื่องของความเห็นลอยๆ ไม่ใช่ความรู้สึก"

    

เขียนเมื่อ 

ต่อจากเนื้อหาข้างบนครับ ผมนำใส่ในบล็อคแล้วมันขาดหายไป                      

                       ในเช้าวันที่สองของการอบรม เริ่มเวลา 9 โมงเช้า ทางกลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ ได้นำเสนอKVของแต่ละกลุ่ม ใช้เวลาประมาณชั่วโมง 15 นาที หลังจากนั้นเราต้องรีบเข้ากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามตารางที่กำหนดไว้ แต่ผมกับทีมงานสังเกตว่าบรรยากาศกลุ่มยังไม่ค่อยผ่อนคลายเท่าไหร่นัก จึงได้พยายามจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม แต่ก็ไม่มีเวลามากนักจึงใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมง บรรยากาศก็เริ่มสนุกสนานขึ้นบ้าง ทางผู้จัดได้แยกออกเป็น 5 กลุ่ม โดยผมเป็นคุณอำนวยกลุ่มพัฒนาองค์กร ป้อมเป็นคุณอำนวยกลุ่มระบาดวิทยา ปูเป็นคุณอำนวยกลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง เอ้เป็นคุณอำนวยกลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน และพี่เป็ดจากทีมสคร.7 เป็นคุณอำนวยกลุ่มโรคติดต่อทั่วไป                 การทำกิจกรรมกลุ่มในวันที่สอง ไม่ได้ใช้ KV จากที่กำหนดและนำเสนอเมื่อเช้า แต่กลุ่มกำหนดขึ้นใหม่จากสมาชิกกลุ่ม เวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการทำสุนทรียสนทนามีแค่ประมาณ 40 นาที ทำให้เร่งรีบมาก บางกลุ่มที่มีสมาชิกหลายคนก็จะทำได้ไม่ทั่วถึง สิ่งที่พวกเราพยายามเน้นก็คือการให้ดักจับกระบวนการเป็นส่วนใหญ่ ไม่เน้นเนื้อหานัก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ก็อยากได้เรียนรู้เครื่องมือและกระบวนการให้ครบ รวมทั้งฝึกใช้เครื่องมือชุดธารปัญญาด้วย อย่างไรก็ตามด้วยความที่พวกเรามีประสบการณ์การทำกลุ่มกันมาหลายครั้ง จึงสามารถผลักดันกิจกรรมกลุ่มไปได้ครบตามที่กำหนดไว้ได้                สิ่งที่เห็นได้ชัดประการหนึ่งของการจัดกิจกรรมที่แน่นมากไป ทำให้มีเวลาในแต่ละกิจกรรมน้อย ทำให้การสร้างบรรยากาศกลุ่มให้ผ่อนคลาย เป็นกันเองหรือเปิดใจจะทำยาก ทำให้วิทยากรกลุ่มหรือคุณอำนวยเกิดความเครียดไปด้วย                แต่อย่างไรก็ตาม สมาชิกกลุ่มเองก็ได้ให้ความร่วมมือ ให้ความสนใจในการทำกิจกรรมกลุ่มดีมาก แต่เนื่องจากมีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายมาก อยากเรียนรู้ อยากนำเทคนิคการจัดการความรู้ไปใช้ จึงควรใช้เวลาให้เพียงพอ จะทำให้กลุ่มเปิดใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้มากกว่านี้                 บทเรียนสำหับวิทยากรก็คือการจัดตารางการอบรมสัมมนาให้เหมาะสมกับเวลาที่มีอยู่ กำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้ชัดเจน ว่าต้องการอะไร ต้องการอบรมเพื่อให้รู้จักและนำไปใช้ได้ หรือต้องการเนื้อหาสาระของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือต้องการฝึกวิทยากรกลุ่มหรือคุณอำนวย เราจะได้จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมมากขึ้น และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือต้องมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจกับผู้เข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งในครั้งนี้ผมในฐานะวิทยากรกลางเองชะล่าใจและไม่ได้ชี้แจงดังกล่าวมากนัก ทำให้วิทยากรกลุ่มเกิดความยุ่งยากในการทำกลุ่ม                หลังการอบรมเสร็จ มีเจ้าหน้าที่หลายคนเข้ามาคุยด้วย บอกว่าทำให้รู้จักKM มากขึ้น เข้าใจมากขึ้น มีท่านหนึ่งมาจากสกลนครบอกว่าตอนแรกจะขอกลับตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็น แต่พอทำกลุ่มไปแล้วก็เห็นประโยชน์เลยอยู่จนเลิกกิจกรรมและก็ได้ประโยชน์ที่จะนำไปใช้ได้จริง อีกท่านหนึ่งเจอกันก่อนกลับในห้องน้ำบอกว่า ตอนที่มาไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อะไรเพราะคิดว่าก็คงไม่ได้อะไรเหมือนที่เคยอบรม แต่พอมาฟัง มาเข้ากลุ่มแล้วทำให้เข้าใจ อย่างเรื่องการกำหนดKVที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์หน่วยงาน ตอนแรกมองภาพไม่ออก พอมาได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ได้วิทยากรแนะนำในการกำหนด ทำให้สมารถเชื่อมโยงออกมาได้ชัดเจนมาก การมาอบรมในวันหยุด 2 วันนี้ จึงได้อะไรมากมายเกี่ยวกับKM เกินความคาดหวัง