ตอนเช้า

ปรึกษากับเพื่อนเกี่ยวกับโครงการ เขียนโครงการ หาข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ช่วงบ่าย

ช่วยเพื่อนที่ ม. ราม จัดขนมเพื่อที่จะทำการ Present โครงการ เพื่อนทำโครงการเรื่องไฟฟ้าสถิต ทำเป็นสื่อมัลติมีเดีย ใช้เวลาในการ Present  ประมาณ 5 นาที   ขณะที่ Present   ก็มีอาจารย์ประจำฝ่ายมาร่วมดูการ Present   ประมาณ 10 คน   เมื่อ Present จบอาจารย์แต่ละท่านก็จะ วิจารณ์โดยสรุปการวิจารณ์ได้ดังต่อไปนี้

        ชื่อโครงการควรเขียนให้ชัดเจนว่าจะนำเสนอสื่อเป็น Powerpoint เนื่องจากชื่อโครงการของเพื่อนไม่ได้ระบุชัดเจน

        วัตถุประสงค์ของโครงการควรเป็น เพื่อให้ได้ความรู้เยวกับสื่อมัลติมีเดีย ประเภทPowerpoint เนื่องจาก เราทำโครงการเพื่อพัฒนาตนเอง มากกว่าเพื่อให้ความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต