ทุก ๆ ท่านมักจะได้ยินและได้รับฟังบ่อย ๆ ว่า "ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน" แต่มาวันนี้ทุกท่านมิอาจปฏิเสธได้เลยว่ายังมีบ้างส่วนที่แอบแฝงและมีบางส่วนบางองค์กรที่เป็นจริงที่ว่า "ค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ผลของงาน แต่ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร"

            จากการยุบรวมองค์กร 2 องค์กรเข้าด้วยกัน ระหว่าง สำนักประกันคุณภาพการศึกษา(มีลูกจ้างชั่วคราว 5 คนปฏิบัติงาน) รวมกับ สำนักงานจัดการความรู้ในองค์กร(มีข้าราชการ 2 คนปฏิบัติงาน) รวมเป็น สำนักงานประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้ โดยมีการนำเฉพาะลูกจ้างชั่วคราว 5 คนเข้าสู่องค์กรสำนักงานประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้เท่านั้น ส่วนข้าราชการอีก 2 คน ลอยแพ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2548) และตอนนี้มีคำสั่งให้ไปอยู่อีกที่ สรุปว่าผู้บริหาร ช่วยข้าราชการหรือลอยแพข้าราชการ ท่านใดมีความคิดเห็นและทางออกให้บ้างไหมค่ะ