ชื่อผู้วิจัย  นางมณี  ขิระนะ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  ตำบลบ้านกร่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

1.  ชื่อปัญหาการวิจัย  รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  จังหวัดพิษณุโลก

 2.  ความสำคัญของปัญหา

     จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องหลักการสร้างคำในภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  พบว่ามีนักเรียนจำนวน  44  คน  จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด  159  คน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ  27.67  ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน  จากการสอบถามนักเรียนพบว่าเวลาในการเรียนมีน้อยทำให้เรียนไม่ทันเพื่อนเพราะไม่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องนี้มาก่อน  สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนมีน้อยไม่เพียงพอที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้และไม่สนองตอบความต้องการของผู้เรียน                

3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทยสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

        2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

       3.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทย

 4.  วิธีดำเนินการวิจัย               

       4.1  ประชากร / กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา                       

ประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2551 จำนวน 139 คน

 กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2551 จำนวน 1 ห้องเรียน  จำนวน 40 คน               

       4.2  เครื่องมือที่ใช้                    

              ก.  เครื่องมือในการแก้ปัญหา /  แนวทางแก้ปัญหา                           

            1.   แผนการสอนเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย  จำนวน  14  ชั่วโมง  

            2.  บทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทยจำนวน  4  เรื่อง  คือ  1. เรื่องคำมูล  2. เรื่องคำประสม  3. เรื่องคำซ้อน  4. เรื่องคำซำ

              3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 40 ข้อ   

            4.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทย               

              ข.  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล                               

             1.  แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน                               

            2.  บทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทย จำนวน 4 เรื่อง แบ่งเป็น 6 เล่ม                               

            3.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป                     

4.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล                               

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมขอมูลจากการประเมินผลของนักเรียนดังนี้ 

        1.  ผลการทดสอบก่อนเรียน

        2.  การตรวจแบบฝึกหัดและกิจกรรมการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป                               

        3.  ผลการทดสอบหลังเรียน                               

        4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป                     

4.4  สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล                               

       1.  ค่าเฉลี่ย                                 

       2.  ค่าร้อยละ                               

       3.  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.                               

       4.  หาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปด้วยE1/E2                               

       5.  หาค่าความแตกต่างก่อนและหลังเรียนด้วย t-test                               

5.  สรุปผลการวิจัยที่ได้                               

     1  บทเรียนสำเร็จรูปที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  สามารถแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนได้เพราะนักเรียนมีผลการเรียนพัฒนาขึ้นจากผลการทดลองบทเรียนสำเร็จรูปมีประสิทธิภาพ  86.50/83.25 ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 

     2  คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ผลการเรียนของนักเรียนมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01                               

     3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทย มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ได้ค่าเฉลี่ย = 4.82, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.39)

ข้อเสนอแนะ  ก่อนใช้บทเรียนสำเร็จรูปครูและนักเรียนต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้ โดยเฉพาะครูผู้สอนควรเน้นให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น