บทเรียนสำเร็จรูป

รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้น ม.1

ชื่อผู้วิจัย  นางมณี  ขิระนะ   โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  ตำบลบ้านกร่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

1.  ชื่อปัญหาการวิจัย   รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  จังหวัดพิษณุโลก

  2.  ความสำคัญของปัญหา

     จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องหลักการสร้างคำในภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  พบว่ามีนักเรียนจำนวน  44  คน  จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด  159  คน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ  27.67  ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน  จากการสอบถามนักเรียนพบว่าเวลาในการเรียนมีน้อยทำให้เรียนไม่ทันเพื่อนเพราะไม่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องนี้มาก่อน  สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนมีน้อยไม่เพียงพอที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้และไม่สนองตอบความต้องการ ของผู้เรียน                 

3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทยสำหรับ

นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

        2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำ ในภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

       3.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทย

  4.  วิธีดำเนินการวิจัย               

       4.1  ประชากร / กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา                         

ประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2551 จำนวน 139 คน

  กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ปีการศึกษา 2551 จำนวน 1 ห้องเรียน  จำนวน 40 คน               

       4.2  เครื่องมือที่ใช้                    

              ก.  เครื่องมือในการแก้ปัญหา /  แนวทางแก้ปัญหา                            

            1.   แผนการสอนเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย  จำนวน  14  ชั่วโมง   

            2.  บทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทยจำนวน  4  เรื่อง  คือ  1. เรื่องคำมูล  2. เรื่องคำประสม  3. เรื่องคำซ้อน  4. เรื่องคำซำ

                3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 40 ข้อ     

            4.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียน สำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทย                 

              ข.  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล                                

             1.  แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน                                

            2.  บทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทย จำนวน 4 เรื่อง แบ่งเป็น 6 เล่ม                                

            3.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป                      

4.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล                                

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมขอมูลจากการประเมินผลของนักเรียนดังนี้  

        1.  ผลการทดสอบก่อนเรียน

        2.  การตรวจแบบฝึกหัดและกิจกรรมการเรียนด้วยบทเรียน สำเร็จรูป                                

        3.  ผลการทดสอบหลังเรียน                                

        4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป                     

4.4  สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล                                

       1.  ค่าเฉลี่ย                                  

       2.  ค่าร้อยละ                                

       3.  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.                                

       4.  หาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปด้วย E1/E2                                

       5.  หาค่าความแตกต่างก่อนและหลังเรียนด้วย t-test                                

5.  สรุปผลการวิจัยที่ได้                                

     1  บทเรียนสำเร็จรูปที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  สามารถแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนได้เพราะนักเรียนมีผลการเรียนพัฒนาขึ้นจากผลการทดลองบทเรียนสำเร็จรูปมีประสิทธิภาพ  86.50/83.25 ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 

     2  คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ผลการเรียนของ นักเรียนมีความก้าวหน้า ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01                                

     3.  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทย มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ได้ค่าเฉลี่ย = 4.82, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.39)

ข้อเสนอแนะ  ก่อนใช้บทเรียนสำเร็จรูปครูและนักเรียนต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้ โดยเฉพาะครูผู้สอนควรเน้นให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป

คำสำคัญ (Tags)#บทเรียนสำเร็จรูป

หมายเลขบันทึก: 107374, เขียน: 29 Jun 2007 @ 21:47 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 14:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก


ความเห็น (14)

ปณิธิ ภูศรีเทศ
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 
  • มีความพยายามและตั้งใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอน เห็นได้จากบทเรียนสำเร็จรูปและรายงานการวิจัยที่เผยแพร่ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมใหนบางหัวข้อเช่น ผลการประเมินความคิดเห็น จะดียิ่งขึ้นครับ ....ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนางานครับ
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม  ทั้งให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่ผู้จัดทำเป็นอย่างดี  ขอรับคำแนะนำเพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขต่อไป  ขอบคุณมากค่ะ

      จากการที่ได้อ่านบทเรียนสำเร็จรูปชุดนี้   ขอชื่นชมในความตั้งใจของครูมณี  ที่มุ่งมั่นจะแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน   ขอเป็นกำลังใจค่ะ
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณครูสุนันท์มากนะคะที่เป็นกำลังใจให้

เป็นกำลังใจให้เหมือนกันค่ะ ครูมณี

มยุรี อรรฆยมาศ
IP: xxx.113.71.196
เขียนเมื่อ 

ชื่นชมคุณครูมณีมาก ในความมุ่งมั่นตั้งในพัฒนานักเรียน ขอให้คุณครูทำต่อไปนะคะ

เขียนเมื่อ 
เป็นบทเรียนที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อนักเรียน สามารถนำมาเป็นตัวอย่างในการทำบทเรียนเรื่องอื่น ๆ ได้
พนมพร (จี๊ด) โคราช
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

คงจำได้น่ะค่ะขอชื่นชมความตั้งใจ ว่าง ๆก็เมล์หานะตามเมล์ที่ให้ไว้ คิดถึงจ้า

  • บทเรียนสำเร็จรูปแบบนี้
  • ถ้านักเรียนต้องการเรียนเสริมเพิ่มเติม
  • ก็สามารถเรียนรู้เองได้ด้วยใช่ไหมครับ
  • ดีมากครับ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้

ออน
IP: xxx.123.141.206
เขียนเมื่อ 

หนูเป็นนักศึกษาฝึกสอนอยากขอคำปรึกษาเรื่องงานวิจัยในชั้นเรียนได้ไหมคะ

ถ้าได้ช่วยตอบในเมลนะคะ

ขอบคุณคะ

มณี
IP: xxx.172.210.188
เขียนเมื่อ 

ยินดีมากที่จะให้คำปรึกษาเรื่องงานวิจัยในชั้นเรียนค่ะ

อรุณศรี เงินเสือ
IP: xxx.172.210.188
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณครูมณี

แวะมาทักทายและแสดงความชื่นชมคุณครูค่ะ ขอให้กำลังใจคุณครูต่อการปฏิบัติหน้าที่คุณครูและเป้าหมายสำคัญของคุณครูคือตัวนักเรียนนั่นเอง ยินดีให้การสนับสนุนทุกเรื่องที่จะทำเพื่อนักเรียนและโรงเรียนของเราค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ