ชื่อผู้วิจัย  นางมณี  ขิระนะ   โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  ตำบลบ้านกร่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

1.  ชื่อปัญหาการวิจัย   รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  จังหวัดพิษณุโลก

  2.  ความสำคัญของปัญหา

     จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องหลักการสร้างคำในภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  พบว่ามีนักเรียนจำนวน  44  คน  จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด  159  คน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ  27.67  ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน  จากการสอบถามนักเรียนพบว่าเวลาในการเรียนมีน้อยทำให้เรียนไม่ทันเพื่อนเพราะไม่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องนี้มาก่อน  สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนมีน้อยไม่เพียงพอที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้และไม่สนองตอบความต้องการ ของผู้เรียน                 

3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทยสำหรับ

นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

        2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำ ในภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

       3.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทย

  4.  วิธีดำเนินการวิจัย               

       4.1  ประชากร / กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา                         

ประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2551 จำนวน 139 คน

  กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ปีการศึกษา 2551 จำนวน 1 ห้องเรียน  จำนวน 40 คน               

       4.2  เครื่องมือที่ใช้                    

              ก.  เครื่องมือในการแก้ปัญหา /  แนวทางแก้ปัญหา                            

            1.   แผนการสอนเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย  จำนวน  14  ชั่วโมง   

            2.  บทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทยจำนวน  4  เรื่อง  คือ  1. เรื่องคำมูล  2. เรื่องคำประสม  3. เรื่องคำซ้อน  4. เรื่องคำซำ

                3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 40 ข้อ     

            4.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียน สำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทย                 

              ข.  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล                                

             1.  แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน                                

            2.  บทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทย จำนวน 4 เรื่อง แบ่งเป็น 6 เล่ม                                

            3.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป                      

4.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล                                

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมขอมูลจากการประเมินผลของนักเรียนดังนี้  

        1.  ผลการทดสอบก่อนเรียน

        2.  การตรวจแบบฝึกหัดและกิจกรรมการเรียนด้วยบทเรียน สำเร็จรูป                                

        3.  ผลการทดสอบหลังเรียน                                

        4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป                     

4.4  สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล                                

       1.  ค่าเฉลี่ย                                  

       2.  ค่าร้อยละ                                

       3.  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.                                

       4.  หาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปด้วย E1/E2                                

       5.  หาค่าความแตกต่างก่อนและหลังเรียนด้วย t-test                                

5.  สรุปผลการวิจัยที่ได้                                

     1  บทเรียนสำเร็จรูปที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  สามารถแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนได้เพราะนักเรียนมีผลการเรียนพัฒนาขึ้นจากผลการทดลองบทเรียนสำเร็จรูปมีประสิทธิภาพ  86.50/83.25 ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 

     2  คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ผลการเรียนของ นักเรียนมีความก้าวหน้า ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01                                

     3.  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทย มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ได้ค่าเฉลี่ย = 4.82, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.39)

ข้อเสนอแนะ  ก่อนใช้บทเรียนสำเร็จรูปครูและนักเรียนต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้ โดยเฉพาะครูผู้สอนควรเน้นให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น