HA and Best Practice (๖)

 จากการที่ ศูนย์ HACC_KKU ได้เรียนเชิญโรงพยาบาลในภาคตะวัออกเฉียงเหนือ นำเสนอ " เพื่อคัดเลือก Best Practice ไป HA Forum ครั้งที่ ๗ ( Click ) " ความก้าวหน้าล่าสุดมีโรงพยาบาลส่ง เอกสารมาร่วมประมาณ ๑๔ เรื่อง ซึ่งทีมงาน จะได้จัดให้มีการนำเสนอ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ ที่ศูนย์บริการวิชาการ ห้อง SME

  จึงเรียนโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่ง "กิจกรรม Best Practice" ที่น่าเป็นแบบอย่างโดยด่วนครับ

JJ