ในระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของเมือง
เราสามารถประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง Quickbird มาใช้ในการจัดทำแผนที่ฐาน โดยติดตามอาคารที่ก่อสร้างในเขตเมือง

โดยนำเข้าขอบเขตอาคารด้วยระบบโปรแกรม GIS
และลงสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้วยการออกสำรวจภาคสนาม และการจัดเก็บจำนวนชั้นของอาคาร ลักษณะการใช้ประโยชน์อาคาร โครงสร้างของอาคาร ฯลฯ แล้วนำเข้าในฐานข้อมูลเรียกว่า Attribute

ซึ่งในตัวอย่างเรานำข้อมูล Spatial Data คือข้อมูลแผนที่รูปตัวอาคาร เราเรียกว่า โพลีกอน นำมาแสดงผล

แต่ในการแสดงผล เราเลือกจากฐานข้อมูลตาราง เรียกว่า Attribute Data โดยเลือกแสดงตามลักษณะการใช้ประโยชน์อาคาร และ แสดงความสูงตามจำนวนชั้น โดยที่เราจำลองคูณค่าคงที่ของความสูง และแสดงออกมาในรูปแบบสามมิติได้

ปัจจุบันโปรแกรมสามารถใช้งานในการติดตามการเจริญเติบโตของเมืองได้

โดยในตัวอย่างนี้ได้จาก โครงการศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองในจังหวัดเลย ด้วยโปรแกรม ArcGIS แลล 3D Analyst ในการจำลองบนโปรแกรม ArcScene ดังรูปเป็นผลลัพธ์ในระหว่างการศึกษาโครงการของ ทีมงานศูนย์วิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น