ครูอ้อยนำแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2548 มาให้......พิจารณา 
ปีการศึกษานี้  ครูอ้อยจะเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นปรัชญา  แนวการดำเนินการ  และกระบวนการต่างๆกัน   เช่น  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   แนวการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  Backward Design   แนวการจัดารเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   แนวการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะกระบวนการคิด.....
แต่ก่อนที่จะลงเรื่องใหม่ๆมาสู่แผน ฯ  จะต้องทำความเข้าใจใน......บริบทของแผนการจัดการเรียนรู้เสียก่อน 
ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระฯ  จะแตกต่างกัน  
จุดเน้นโดยทั่วไป  อันได้แก่  สาระสำคัญ  มาตรฐานการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี   จุดประสงค์การเรียนรู้  จดเน้นที่ต้องการพัฒนา  สาระ  กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  เกณฑ์  วิธีการวัดและประเมินผล   
ซึ่งที่ครูอ้อยกล่าวมาทั้งหมดนี้   จำเป็นต้องร้อยรัดกันไปด้วยตลอดแผน ฯ   แผนการจัดการเรียนรู้  ไม่ได้ดีด้วยตัวของแผน ฯ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีนั้น  เมื่อนำไปสู่ห้องเรียนและนักเรียนประสบกับความสำเร็จมากที่สุด  จึงจะเป็นแผนฯที่ดี
ลองพิจารณานะคะ ที่นี่ค่ะ lessonplan4.pdf