การจัดการความรู้จากการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

ความรู้ที่ได้รับจากการทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป็นการสังเคราะห์ความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการจัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ฝึกคิดวิเคราะห์ในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่ได้รับจาการไปสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น แล้วนำมาจัดทำเป็นเว็บไซต์เพื่อให้เพื่อนนักเรียนเข้ามาศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้มากยิ่งขึ้น
"ขอขอบคุณเว็บไซต์ gotoknow.org ที่ให้บริการสร้างบล็อก ซึ่งเป็นเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน เป็นการฝึกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์"


เว็บไซต์ที่เป็นบล็อกในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน
ของนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม


1. ปลาแรด                      
      http://gotoknow.org/plarad
2. กัดลวดลายบนกระจก     
      http://gotoknow.org/uthaimirror
3. ธูปหอมเกาะเทโพ          
      http://gotoknow.org/toophormm2006
4. ทอฟฟี่ถั่ว                     
      http://gotoknow.org/toffyna
5. ข้าวเกรียบว่าว                
      http://gotoknow.org/khawkearbwow61
6. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร       
      http://gotoknow.org/samoonpai
7. สัปปะรดกวน                
      http://gotoknow.org/pineapplemix
8. แม่ป่วยลั้ง                    
      http://gotoknow.org/maepouylung
9. มีดข่างทิน                   
      http://gotoknow.org/knifetin
10. ข้าวแตน                   
      http://gotoknow.org/kaotans
11. ขนมกง                    
      http://gotoknow.org/khanomkong2005
12. นวดไทยสาธารณสุข   
      http://gotoknow.org/uthaimassage
13. กรรไกรตัดกิ่ง             
      http://gotoknow.org/kankrai2005
14. ขนมหน่อไม้              
      http://gotoknow.org/bamboo
15. เครื่องจักสาน             
      http://gotoknow.org/jaksanuthai
16. ผ้าทออุทัยธานี           
      http://gotoknow.org/uthaicloth
17. ใบบัวบก        
      http://gotoknow.org/baibuabok
18. อิฐมอญ     
      http://gotoknow.org/itmonuthai


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การใช้กระบวนการ ICT ในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

คำสำคัญ (Tags)#เว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 10347, เขียน: 21 Dec 2005 @ 20:06 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 18, อ่าน: คลิก


ความเห็น (18)

น.ส ดารัตน์ วงธัญกรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

       ดิฉันได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีโดยมีข้อคิดหรือคติในการทำงาน  คือ  มีความอดทน  ทำให้เราเกิดความสามัคคีและมีประสบการณ์ในการทำชิ้นงานนั้น   ควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตระจำวันได้โดยนำความรู้ที่ได้ไปใช้ศึกษาต่อ  ฝึกความตั้งใจและความขยันให้กับตนเอง   เทคโนโลยีที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญานำมาใช้ในการสร้างงาน  คือ  ทำให้คนในหมู่บ้านที่ว่างงานมีงานทำ  เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนาอาชีพที่ศึกษา  คือ  การบรรจุที่ทันสมัยให้มากกว่าเดิม  การพัฒนางานให้ดีขึ้น  คือ  นำขนมกงนี้ไปส่งขายออกนอกประเทศ  ส่วนข้อคิดเห็นอื่นที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องขนมกง  คือ  เราควรศึกษาหาข้อมูลให้ได้มากกว่าเดิม 

จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ !!

ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ที่ประยุกต์ใช้กับการทำขนมกง ซึ่งมี URL ดังนี้ คือ www.geocities.com/sweet_thaifood 

ได้อภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติโครงงานเว็บไซต์ดังนี้

1.ข้อคิดในการทำงาน คือ

-การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นจุดดึงดูดลูกค้า

-ต้องขยันศึกษาข้อมูล

-ควรมีความตั้งใจ และอดทน

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้คือ มีความขยัน อดทน และตรงต่อเวลา

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

-การใช้เครื่องจักร เทคโนโลยี มากกว่าการใช้แรงงานคน

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการ คือ การใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยบริหารธุรกิจ

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการ จะพัฒนางานให้ดีขึ้นโดย จะนำเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ใช้ระบบ IT และระบบสารสนเทศ เข้ามาจักการธุรกิจ

พิณทิพย์ แช่มสกุล
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
 สวัดดีค่ะ 

 

           ดิฉันได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีโดยมีข้อคิดหรือคติในการทำงาน คือ ในการที่เราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้าจะให้ประสบความสำเร็จนั้น เราต้องขยันหมั่นฝึกฝน ทำงานนั้นไปเรื่อยๆ ทำซ้ำๆกันจนกว่าจะชำนาญ และต้องมีความอดทนและตั้งใจ
           คุณธรรมที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตได้ คือ ความซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าในการผลิตอาหาร มาจำหน่ายต้องใช้แต่ของที่มีคุณภาพ ไม่สกปรก และไม่คิดเอาเปรียบลูกค้า
 เทคโนโลยีที่ใช้ก็คือ เครื่องจักรกลในการบรรจุอาหารใส่แพ็คจำหน่าย เทคโนโลยีสมัยใหม่ น่าจะมีการนำเอาความสามารถของเครื่องดิจิตอลมาใช้ ถ้าดิฉันได้เป็นเจ้าของกิจการ ดิฉันจะทำการเปลี่ยนแปลงการจัดร้านใหม่ ทำการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ IT ในการสั่งซื้อสินค้า ส่วนข้อคิดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการศึกษา จากการที่ได้ศึกษา เกี่ยวกับร้านแม่ป่วยลั้ง ได้รู้ถึงความอดทนต่อความยากลำบากของคุณแม่ป่วยลั้ง กว่าที่จะมีร้านแม่ป่วยลั้งเกิดขึ้นมาได้นั้นมีอุปสรรค ต้องผ่านร้อน ผ่านหนาวมามากแค่ไหน แต่คุณแม่ป่วยลั้งก็สามารถอดทนผ่านมันมาได้จนถึงทุกวันนี้

 

            

สาธิต กอบสินค้า
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ!ผมได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องปลาแรดขึ้นมา โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำอาชีพนี้อย่างละเอียด เช่น การเลี้ยงปลาแรด สถานที่เลิ้ยงปลาแรด อาหารฯลฯ ในการทำงานครั้งนี้มีความยากลำบากมาคือผมต้องไปศึกษาข้อมูลจากผู้ที่ทำอาชีนี้จริงๆ

คุณธรรมที่ได้และจะนำมาใช้ในชีวิตก็คือ

1.ความขยัน  2. ความอดทน  3.ความตั้งใจ

เทคโนโลยีที่ผู้ประกอบอาชีพนำมาใช้ในการทำงานคือ ทำให้คนในหมู่บ้านที่ว่างงานมีงานทำ

ขอบคุณคับ

น.ส วรัญศญา บัวทอง
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

    สมาชิกกลุ่มธูปหอมทองตะนาว

1. นางสาว ณันญา คงตัน

2. นางสาว วรัญศญา บัวทอง

URL : ของเรา www.geocities.com/thongtanow

      

ได้อภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติโครงงานเว็บไซต์ดังนี้

1.ข้อคิดในการทำงาน คือ

-การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นจุดดึงดูดลูกค้า

-ต้องขยันศึกษาข้อมูล

-ควรมีความตั้งใจ และอดทน

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้คือ มีความขยัน อดทน และตรงต่อเวลา

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

-การใช้เครื่องจักร เทคโนโลยี มากกว่าการใช้แรงงานคน

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการ คือ การใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยบริหารธุรกิจ

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการ จะพัฒนางานให้ดีขึ้นโดย จะนำเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ใช้ระบบ IT และระบบสารสนเทศ เข้ามาจักการธุรกิจ

สุพัตรา&ณัฐธิยา
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

พวกเรา2คนได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องผ้าทอบัวหลวง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำอาชีพนี้อย่างละเอียด โดยพวกเราทั้ง2คนได้ไปศึกษาข้อมูลมาจากนางเข็มพร บุญศรี ประธานโครงการกลุ่มทอผ้าบัวหลวง โดยเว็บไซต์ของเราได้บอก วิธีการทอผ้า ชนิดและราคาของผ้า อุปกรณ์การทอผ้า รางวัลที่ได้จากการทอผ้า ซึ่งบุคลใดที่อยากรู้เรื่องของผ้าทอก็สามารถเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของพวกเรา2คนได้นะคะ

ข้อคิดหรือคติในการทำงาน  คือ 

ความอดทน ความขยัน การตั้งใจทำงาน

 

ขอบคุณคะ

ณัฐะยา&สุพัตรา
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

พวกเรา2คนได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องผ้าทอบัวหลวง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำอาชีพนี้อย่างละเอียด โดยพวกเราทั้ง2คนได้ไปศึกษาข้อมูลมาจากนางเข็มพร บุญศรี ประธานโครงการกลุ่มทอผ้าบัวหลวง โดยเว็บไซต์ของเราได้บอก วิธีการทอผ้า ชนิดและราคาของผ้า อุปกรณ์การทอผ้า รางวัลที่ได้จากการทอผ้า ซึ่งบุคลใดที่อยากรู้เรื่องของผ้าทอก็สามารถเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของพวกเรา2คนได้นะคะ

การจัดการความรู้ ได้จากการทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคลที่เป็นปัญญาท้องถิ่น คือ

ตอบ ความสามัคคี คือ การนำของทีมีอยู่ในชุมชนาทำให้เกิดอาชีพ และรายได้เสริม

 

2. นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

ตอบ สามารถนำมาประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนโดยนำของทีมีอยู่แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

 

3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่้นใช้ในกานสร้างงาน คือ

ตอบ การใช้สีจากธรรมชาติมาย้อมผ้าแทนที่จะใช้สารเคมี

 

4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความจินตนาการของนักเรียน คือ

ตอบ การสร้างเครื่องมือและเครื่จักรที่ทำให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นเพื่อประหยัดเวลา

 

5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

ตอบ กานำำผ้ามาออกแบบดีไซด์ให้เก๋ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

 

 

น.ส.ทิฆัมพร นุ่นงาม
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

ค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ ดิฉันมีความภูมิใจค่ะที่ได้ทำเรื่อง สมุนไพร วัดหนองหญ้านาง ทำให้ ดิฉันเองได้รับความรู้ต่างๆมากมาย ทั้งที่ไดรู้มาแล้วก็ไดรู้เพิ่มเติม ทั้งที่ยังไม่รู้ก็ได้รับความรู้ใหม่ๆ เยอะแยะเลยค่ะ

URL: ของเราค่ะ www.geocities/herb_2_kl

คุณธรรมที่จะนำมาใชในชีวิตประจำวันก็คือ

1. ความอดทน

2. ความใฝ่รู้

3.ความเมตตา

ค่ะ จากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติการเป็นมาของ สมุนไพร วัดหนองหญ้านาง แล้วทำให้ดิฉันภูมิใจในผลงานมาก ถึงแม้ผลงานจะไม่สวย แต่ก็ภูมิใจค่ะ

นางสาวณันญา คงตัน
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

URL:www.geocities/thogtanow

คุณธรรมที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เรื่องธูปหอมคือ

1.ทำให้เรามีความอดทนมากขึ้น

2.สามารถนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

3.ทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์

4.ทำให้เรามีประสบการณืมากขึ้น

อธิวัตน์ ภูชำนิ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 
         ครับสวัสดีครับ...กระผมอธิวัตน์   ภูชำนิ ได้ศึกษาการจัดทำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแล้ว...ได้รับคุรธรรมที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน จากการศึกษาการนวดแผนไทยในงานสาธารรสุขมูลฐานได้รับคุณธรรม คือ "ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น" และจาการศึกษาโครงงานในครั้งนี้ทำให้กระผมได้รับความรู้หลายๆด้านในการดำเนินชีวิตประจำวัน และทำให้ผมมีประสบการณ์หลากหลาย
กาญจนา เกษตรกิจการ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

ดิฉันได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง "กรรไกรตัดกิ่ง" ซึ่งมี URL คือ www.geocities.com/kankrai_2005

ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ   มีความพยายาม และมั่นคงต่ออาชีพที่ทำ

คุณธรรมที่ได้รับจาการทำงาน คือ  ต้องตั้งใจ มีความพยายาม เทคโนโลยีพื้นบ้านคือ การนำกรรไกรตัดกิ่งมาทำการลมดำ เพื่อไม่ให้ขึ้นสนิม

เทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ การใช้คอมพิวเตอร์มาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม

การพัฒนากิจการ คือ จะส่งเสริมในการโปรโมตสินค้ากรรไกรตัดกิ่งในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดความรู้จักในกลุ่มคนในจำนวนมาก        
ข้อคิดอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน คือ ความพยายามในการทำงานจะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน 
นายปฏิญญา สอนโยธา
IP: xxx.24.71.163
เขียนเมื่อ 

ผมมีความดีใจที่ได้ทำเว็บไซต์นี้ ขอให้เว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจต่อไป...

นางสาววรัญศญา บัวทอง
IP: xxx.24.92.88
เขียนเมื่อ 
   สมาชิกกลุ่มธูปหอมทองตะนาว

1. นางสาว ณันญา คงตัน

2. นางสาว วรัญศญา บัวทอง

URL : ของเรา www.geocities.com/thongtanow

      

ได้อภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติโครงงานเว็บไซต์ดังนี้

1.ข้อคิดในการทำงาน คือ

-การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นจุดดึงดูดลูกค้า

-ต้องขยันศึกษาข้อมูล

-ควรมีความตั้งใจ และอดทน

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้คือ มีความขยัน อดทน และตรงต่อเวลา

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

-การใช้เครื่องจักร เทคโนโลยี มากกว่าการใช้แรงงานคน

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการ

- การใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยบริหารธุรกิจ

 

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการ จะพัฒนางานให้ดีขึ้นโดย

-จะนำเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ใช้ระบบ IT และระบบสารสนเทศ เข้ามาจักการธุรกิจ

ณัฏฐิตา
IP: xxx.108.78.241
เขียนเมื่อ 

ผ้าทอจากบัวหลวงหรือว่าบัวหลวงเป็นชื่อกลุ่มค่ะ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ อาจารย์หายไปนานมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ครูจงรัก
IP: xxx.26.218.213
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณขจิต

นักเรียนได้ย้ายไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่บล็อกhttp://learners.in.th/uthaiwisdom ค่ะ

พรพิพัฒน์ สมบูรณ์ธรรม
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

กระผมมาแล้วครับ ลงคะแนนด้วย

ขอบคุณครับ

จตุรงค์ วิทยานนทเวช
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

กระผมมาแล้ว ขอคะแนนด้วยน่ะครับ

ขอบคุณครับ