เป็นการสังเคราะห์ความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการจัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ฝึกคิดวิเคราะห์ในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่ได้รับจาการไปสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น แล้วนำมาจัดทำเป็นเว็บไซต์เพื่อให้เพื่อนนักเรียนเข้ามาศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้มากยิ่งขึ้น
"ขอขอบคุณเว็บไซต์ gotoknow.org ที่ให้บริการสร้างบล็อก ซึ่งเป็นเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน เป็นการฝึกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์"


เว็บไซต์ที่เป็นบล็อกในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน
ของนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม


1. ปลาแรด                      
      http://gotoknow.org/plarad
2. กัดลวดลายบนกระจก     
      http://gotoknow.org/uthaimirror
3. ธูปหอมเกาะเทโพ          
      http://gotoknow.org/toophormm2006
4. ทอฟฟี่ถั่ว                     
      http://gotoknow.org/toffyna
5. ข้าวเกรียบว่าว                
      http://gotoknow.org/khawkearbwow61
6. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร       
      http://gotoknow.org/samoonpai
7. สัปปะรดกวน                
      http://gotoknow.org/pineapplemix
8. แม่ป่วยลั้ง                    
      http://gotoknow.org/maepouylung
9. มีดข่างทิน                   
      http://gotoknow.org/knifetin
10. ข้าวแตน                   
      http://gotoknow.org/kaotans
11. ขนมกง                    
      http://gotoknow.org/khanomkong2005
12. นวดไทยสาธารณสุข   
      http://gotoknow.org/uthaimassage
13. กรรไกรตัดกิ่ง             
      http://gotoknow.org/kankrai2005
14. ขนมหน่อไม้              
      http://gotoknow.org/bamboo
15. เครื่องจักสาน             
      http://gotoknow.org/jaksanuthai
16. ผ้าทออุทัยธานี           
      http://gotoknow.org/uthaicloth
17. ใบบัวบก        
      http://gotoknow.org/baibuabok
18. อิฐมอญ     
      http://gotoknow.org/itmonuthai