ขนมหน่อไม้

ขนมที่หาทานได้ยาก

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ
           หลังจากที่เพื่อนๆ ได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม. 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม มาแล้วในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นระยะที่ 1(วางแผนโครงงาน) และ 2 (ลงภาคสนาม,รวบรวมข้อมูล และจัดทำเว็บไซต์) ส่วนในภาคเรียนที่ 2 นี้เป็นระยะที่ 3 นักเรียนจะต้องนำเสนอเว็บไซต์ที่นักเรียนสร้างให้เพื่อนๆ ประเมินในชั้นเรียน เพือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานซึ่งกันและกัน  ส่วนในบล็อกของขนมหน่อไม้ ขอเชิญชวนให้เพื่อนๆหรือผู้สนใจทุกท่านบอกเล่าถึงสิ่งที่เพื่อนๆ ได้รับจากการไปศึกษาหรือสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอในประเด็นต่อไปนี้

           1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ
           2. นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
           3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็รภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ใน
การสร้างงาน คือ 
           4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการ
ของนักเรียน คือ
           5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขนมหน่อไม้ความเห็น (4)

น.ส.สุจิตรา แกล้วเขตการ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ดิฉันได้ทำเว็บไซต์เรื่องขนมหน่อไม้ มี URL คือ  www.geocities.com/khamnom13 มีข้อสรุปการทำงานดังนี้

         ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ เจ้าของขนมหน่อไม้มีความพยายามในการการทำขนมที่หาทานได้ยาก มีที่จังหวัดอุทัยธานี เป็นการช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยไว้
         คุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ คือ ความอดทนในการทำงานและความพยายามในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
         เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ การผสมแป้งให้มีสัดส่วนพอดีและผสมให้เข้ากันก่อนนึ่ง
         เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ ควรมีเครื่องบดหน่อไม้ และเครื่องผสมแป้ง เพื่อความรวดเร็วในการทำขนม
         ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการในเรื่อง ขนมหน่อไม้  จะพัฒนาขนมหน่อไม้ให้ดีขึ้น โดย ทำห่อขนมแบบแปลกๆ ให้น่ารับประทานและซื้อเป็นของฝาก

นางสาววันวิสา แตงเส็ง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ดิฉันทำเว็บไซต์เรื่องขนมหน่อไม้มี URLคือ www.geocities.com/khamnom13 มีข้อสรุปทำงานดังนี้

ข้อคิดที่ได้จากการทำงานของบุคคลที่เป้นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเจ้าของขนมหน่อมีความพยายามในการทำขนมหน่อไม้ที่หาทานยากเป็นการช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นขนมไทยของจังหวัดอุทัยธานี

คุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ สร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะ ความอดทนและความพยายามที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จ

เทคโนโลยีพื้นฐานหรอเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ เราต้องเตรียมอุปกรณ์การทำให้ครบถ้วนและผสมแป้งให้ได้สัดส่วนที่พอดีและผสมให้เข้ากันก่อนที่จะห่อและนำไปนึ่ง

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรใช้นำมาพัฒนาอาชีพ คือ ควรมีเครื่องผสมและเครื่องบดหน่อไม้ เพื่อความรวดเร็วในการทำขนม

ถ้าข้าพเจ้าของกิจการในเรื่องขนมหน่อไม้ จะพัฒนาขนมหน่อไม้เป็นสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และจะทำเป็นขนมไทยของจังหวัดอุทัยธานี

 

 

นางสาว อวัสยา บุญสรีกุล
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ดิฉันได้จัดทำเว็บไซต์เรื่องขนมหน่อไม้มี URL คือ  www.geocities.com/khamnomi13  มีข้อสรุปการทำงานดังนี้

      ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ  เจ้าของขนมหน่อไม้มีความพยายามในการทำขนมี่หาทานได้ยากมีที่จังหวัดอุทัยธานีของเราเท่านั้น

       คุณธรรมที่ได้รับจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ คือ การมีความพยายามและความอดทนในการทำงานให้สำเร็จ

        เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการสร้างงาน คือ  การผสมแป้งให้มีสัดส่วนที่เท่ากันแล้วนำไปนึ่ง

         เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ ควรมีเครื่องบดหน่อไม้ และเครื่องผสมแป้ง เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำขนม

          ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการเรื่องขนมหน่อไม้ จะพัฒนาขนมหน่อไม้ให้ดีขึ้น โดยการทำห่อบรรจุขนมแบบแปลกๆ ให้น่ารับประทานและน่าซื้อเป็นของฝากมากขึ้น 

นางสาวนาถยา ชื่นสุวรรณ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

ดิฉันได้ทำเว็บไซต์เรื่องขนมหน่อไม้ มี URL คือ  www.geocities.com/khamnom13 มีข้อสรุปการทำงานดังนี้

         ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ เจ้าของขนมหน่อไม้มีความพยายามในการการทำขนมที่หาทานได้ยาก มีที่จังหวัดอุทัยธานี เป็นการช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยไว้
         คุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ คือ ความอดทนในการทำงานและความพยายามในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
         เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ การผสมแป้งให้มีสัดส่วนพอดีและผสมให้เข้ากันก่อนนึ่ง
         เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ ควรมีเครื่องบดหน่อไม้ และเครื่องผสมแป้ง เพื่อความรวดเร็วในการทำขนม
         ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการในเรื่อง ขนมหน่อไม้  จะพัฒนาขนมหน่อไม้ให้ดีขึ้น โดย ทำห่อขนมแบบแปลกๆ ให้น่ารับประทานและซื้อเป็นของฝาก