ความเห็น 7820

ขนมหน่อไม้

นางสาววันวิสา แตงเส็ง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ดิฉันทำเว็บไซต์เรื่องขนมหน่อไม้มี URLคือ www.geocities.com/khamnom13 มีข้อสรุปทำงานดังนี้

ข้อคิดที่ได้จากการทำงานของบุคคลที่เป้นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเจ้าของขนมหน่อมีความพยายามในการทำขนมหน่อไม้ที่หาทานยากเป็นการช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นขนมไทยของจังหวัดอุทัยธานี

คุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ สร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะ ความอดทนและความพยายามที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จ

เทคโนโลยีพื้นฐานหรอเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ เราต้องเตรียมอุปกรณ์การทำให้ครบถ้วนและผสมแป้งให้ได้สัดส่วนที่พอดีและผสมให้เข้ากันก่อนที่จะห่อและนำไปนึ่ง

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรใช้นำมาพัฒนาอาชีพ คือ ควรมีเครื่องผสมและเครื่องบดหน่อไม้ เพื่อความรวดเร็วในการทำขนม

ถ้าข้าพเจ้าของกิจการในเรื่องขนมหน่อไม้ จะพัฒนาขนมหน่อไม้เป็นสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และจะทำเป็นขนมไทยของจังหวัดอุทัยธานี